Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyki pedagogiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-s2NA2-PP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyki pedagogiczne
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Praktykę ciągłą student może rozpocząć dopiero po zaliczeniu jednego semestru zajęć z dydaktyki. Wyjątkiem są studenci odbywający praktykę za granicą.

Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Całkowity nakład pracy studenta:

Sto dwadzieścia godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01, K_W04, K_W08, K_W09, K_W10

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01, K_U04, K_U07, K_U10, K_U12, K_U14

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01, K_K03, K_K04, K_K07

Metody dydaktyczne:

Do obowiązków szkolnego opiekuna praktyki należy:


1) zapoznanie studenta z organizacją szkoły, zwyczajami i przepisami regulującymi działalność dydaktyczno-wychowawczą placówki,

2) zapoznanie studenta ze swoim warsztatem pracy,

3) umożliwienie studentowi hospitacji lekcji, a następnie ich przeprowadzenie zgodnie z §4 niniejszego regulaminu,

4) omawianie ze studentem wszystkich lekcji przez niego prowadzonych oraz wybranych lekcji, które student hospitował,

5) zlecanie studentowi przygotowania testów, kartkówek, prac klasowych i pomocy dydaktycznych,


Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- obserwacji
- studium przypadku
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie

Skrócony opis:

Student ma obowiązek wykazania się udokumentowaną w dzienniku praktyk określoną liczbą lekcji hospitowanych i prowadzonych samodzielnie, a także uczestniczenia w zajęciach dodatkowych.

Pełny opis:

Student w ramach praktyki ciągłej zobowiązany jest do:

1) zapoznania się z działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły,

2) wszechstronnej obserwacji pracy szkolnego opiekuna praktyki i stopniowego włączania się w proces dydaktyczno-wychowawczy,

3) hospitacji oraz samodzielnego prowadzenia lekcji,

4) przygotowania dla uczniów na polecenie szkolnego opiekuna praktyki testu, pracy klasowej, kartkówki, pomocy dydaktycznych,

5) sprawdzania pod kierunkiem szkolnego opiekuna praktyki prac uczniowskich (w tym również prac domowych),

6) przygotowania do każdej prowadzonej przez siebie lekcji konspektu, zaakceptowanego przez szkolnego opiekuna praktyki,

7) omówienia ze szkolnym opiekunem każdej prowadzonej przez siebie lekcji,

8) bezzwłocznego zgłaszania do kierunkowego koordynatora praktyki nieprawidłowości w przebiegu praktyki.

Literatura:

Regulamin przedmiotowo-metodycznej ciągłej praktyki w zakresie nauczania języka angielskiego, francuskiego, łacińskiego, niemieckiego, polskiego i rosyjskiego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Metody i kryteria oceniania:

Praktyka jest oceniana w formie pisemnej przez Szkolnego opiekun praktyk,

który potwierdzenie własnoręcznym podpisem dokumenty, które student ma obowiązek przedłożyć kierunkowemu koordynatorowi praktyki.

Praktyki zawodowe:

UWAGA: powyżej opisywane praktyki przedmiotowo-metodyczne ciągłe nie powinny być mylone z praktykami pedagogicznymi czy zawodowymi.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Koneczniak, Elżbieta Kruszyńska, Krzysztof Strzemeski
Prowadzący grup: Elżbieta Kruszyńska, Krzysztof Strzemeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Skrócony opis:

Student ma obowiązek wykazania się udokumentowaną w dzienniku praktyk określoną liczbą lekcji hospitowanych i prowadzonych samodzielnie, a także uczestniczenia w zajęciach dodatkowych.

Pełny opis:

Student w ramach praktyki ciągłej zobowiązany jest do:

1) zapoznania się z działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły,

2) wszechstronnej obserwacji pracy szkolnego opiekuna praktyki i stopniowego włączania się w proces dydaktyczno-wychowawczy,

3) hospitacji oraz samodzielnego prowadzenia lekcji,

4) przygotowania dla uczniów na polecenie szkolnego opiekuna praktyki testu, pracy klasowej, kartkówki, pomocy dydaktycznych,

5) sprawdzania pod kierunkiem szkolnego opiekuna praktyki prac uczniowskich (w tym również prac domowych),

6) przygotowania do każdej prowadzonej przez siebie lekcji konspektu, zaakceptowanego przez szkolnego opiekuna praktyki,

7) omówienia ze szkolnym opiekunem każdej prowadzonej przez siebie lekcji,

8) bezzwłocznego zgłaszania do kierunkowego koordynatora praktyki nieprawidłowości w przebiegu praktyki.

Literatura:

Regulamin przedmiotowo-metodycznej ciągłej praktyki w zakresie nauczania języka angielskiego, francuskiego, łacińskiego, niemieckiego, polskiego i rosyjskiego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kruszyńska
Prowadzący grup: Elżbieta Kruszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Skrócony opis:

Student ma obowiązek wykazania się udokumentowaną w dzienniku praktyk określoną liczbą lekcji hospitowanych i prowadzonych samodzielnie, a także uczestniczenia w zajęciach dodatkowych.

Pełny opis:

Student w ramach praktyki ciągłej zobowiązany jest do:

1) zapoznania się z działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły,

2) wszechstronnej obserwacji pracy szkolnego opiekuna praktyki i stopniowego włączania się w proces dydaktyczno-wychowawczy,

3) hospitacji oraz samodzielnego prowadzenia lekcji,

4) przygotowania dla uczniów na polecenie szkolnego opiekuna praktyki testu, pracy klasowej, kartkówki, pomocy dydaktycznych,

5) sprawdzania pod kierunkiem szkolnego opiekuna praktyki prac uczniowskich (w tym również prac domowych),

6) przygotowania do każdej prowadzonej przez siebie lekcji konspektu, zaakceptowanego przez szkolnego opiekuna praktyki,

7) omówienia ze szkolnym opiekunem każdej prowadzonej przez siebie lekcji,

8) bezzwłocznego zgłaszania do kierunkowego koordynatora praktyki nieprawidłowości w przebiegu praktyki.

Literatura:

Regulamin przedmiotowo-metodycznej ciągłej praktyki w zakresie nauczania języka angielskiego, francuskiego, łacińskiego, niemieckiego, polskiego i rosyjskiego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)