Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500A-LR2ANG-60
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język angielski
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Lektoraty języków obcych - 2 rok, semestr letni - 60 godzin
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka angielskiego umożliwiającą podjęcie lektoratu.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 78 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 września 2006 r. student może zostać zwolniony z lektoratu po przedłożeniu odpowiedniego certyfikatu: https://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/biuletyn/prawo/?akcja=dokument&typ=Z_Rektora&nr=78&bp=8&rok=2006

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin: udział w ćwiczeniach z prowadzącym

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma znajomość szerokiego zasobu leksykalnego i zasad jego wzbogacania, pozwalającą na płynną komunikację w sytuacjach zarówno ogólnych, jak i związanych z kierunkiem studiów, zgodnie z wymogami poziomu B2.

W2: Zna struktury gramatyczne w zakresie morfologii i składni zgodnie z wymogami poziomu B2.

W3: Zna zasady fonetyczne.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi porozumiewać się w języku angielskim przy użyciu rożnych kanałów i technik (w tym narzędzia ICT) na tematy ogólne i związane z dziedziną studiów, zgodnie z wymogami poziomu B2.

U2: Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych dla celów akademickich w zakresie problematyki / tematyki ogólnej i specjalistycznej, właściwej dla studiowanego kierunku.

U3: Student potrafi komunikować się ustnie oraz pisemnie z nauczycielem oraz innymi studentami w celu omówienia zagadnień językowych i gramatycznych poruszanych w czasie zajęć


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju.

K2: Rozumie potrzebę znajomości języka obcego we współczesnym świecie.

K3: Jest przygotowany do funkcjonowania w otoczeniu kulturowo i językowo zróżnicowanym.

K4: Student potrafi współpracować w grupie, efektywnie organizując czas i pracę tak aby wykonać zadanie / projekt

K5: Student potrafi aktywnie uczestniczyć w rozmowie; przedstawia swoje racje, opinie i argumenty, odpierając argumenty przeciwne; komentuje, zgadza się lub kwestionuje zdanie innych uczestników dyskusji


Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Program kursu zakłada rozwijanie kompetencji językowych zawartych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages) z naciskiem na komunikację. W semestrze letnim przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną.

Pełny opis:

Program kursu zakłada rozwijanie i doskonalenie wszystkich sprawności językowych, jednak ambicją kursu jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnych poprzez symulacje rozmów na różne tematy związane z życiem codziennym.

Kurs wspomagany jest różnorodnymi materiałami audiowizualnymi (np. fragmentami filmów, programów, piosenek, nagrań), które przyczyniają się do rozwijania sprawności językowych studentów oraz wprowadzają element kulturowy do kursu.

Na zajęciach rozwijana jest również zdolność kreatywnego myślenia. Studenci angażowani są w różnego rodzaju symulacje rozmów na tematy abstrakcyjne, wcielanie się w role, rozwiązywanie problemów, czy też wzajemne przekonywanie się do swoich racji.

Ponadto, kurs kładzie nacisk na motywację studentów do poszukiwania oraz pogłębiania wiedzy we własnym zakresie z użyciem nowoczesnych źródeł. W tym celu stosuje się różnorodne, idące z duchem czasu metody wspierające rozwój studentów takie jak platformy oraz aplikacje edukacyjne, gry językowe online, czy też programy do tworzenia prezentacji multimedialnych i plików wideo.

Literatura:

Virginia Evans, Jenny Dooley. 2014. On Screen Intermediate B1+/B2 Student's Book

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną w pierwszym semestrze oraz egzaminem w drugim semestrze nauki. W pierwszym semestrze metody oceniania obejmują:

Kolokwia 75% (75 pkt)

• kolokwium 25% (25 pkt)

• kolokwium 50% (50 pkt)

• trening językowy (15 pkt)

• projekt przygotowany w parach na wybrany temat (technika projektu: prezentacja multimedialna, plakat, mapa myśli itp./ prezentacja projektu w formie ustnej) (10 pkt)

Kryteria oceniania:

55%-69% = 3

70%-74% = 3+

75%-84% = 4

85%-89% = 4+

90%-100% = 5

1. Nieobecności – student zobowiązany jest do systematycznego uczęszczania na zajęcia. Prowadzący może odmówić zaliczenia w sytuacji, w której student opuści dwie trzecie zajęć, nawet jeśli jest w stanie formalnie usprawiedliwić nieobecności. Wszystkie nieobecności powinny być usprawiedliwiane na bieżąco, tzn. student zobowiązany jest przedstawić zwolnienie lekarskie. Spóźnienie większe niż 15 minut skutkuje nieuwzględnieniem obecności studenta na danych zajęciach.

2. Nieprzygotowania – student powinien być przygotowany na każde zajęcia. Stwierdzony brak przygotowania do 3 zajęć w semestrze (np. nieprzeczytanie tekstów, brak materiałów itp.) może skutkować odmową zaliczenia.

3. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.

4. Studentowi przysługuje prawo do jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej z kolokwium.

5. Aby otrzymać zaliczenie, student musi zaliczyć wszystkie kolokwia oraz wykonać zadania grupowe.

6. Student traci 1% z ogólnej puli procentowej za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność.

W przypadku konieczności przeprowadzenia egzaminu / kolokwium w trybie zdalnym, student jest zobowiązany mieć włączoną kamerę przez cały czas trwania egzaminu/ kolokwium.

W sytuacji gdy student odmówi włączenia kamery na czas trwania egzaminu/ kolokwium lub nie będzie posiadał sprawnej kamery, student będzie zobowiązany podejść do egzaminu w trybie stacjonarnym na uczelni.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gębka-Wolak, Iga Noińska, Ariadna Strugielska, Agnieszka Szolc
Prowadzący grup: Iga Noińska, Agnieszka Szolc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gębka-Wolak, Iga Noińska
Prowadzący grup: Iga Noińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gębka-Wolak, Iga Noińska
Prowadzący grup: Iga Noińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)