Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język rosyjski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500A-LR2ROS-60
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Lektoraty języków obcych - 2 rok, semestr letni - 60 godzin
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Całkowity nakład pracy studenta:

120 godzin przewidzianych w programie studiów (po 60 g. w semestrze IV i V); praca indywidualna studenta - przygotowanie się do zajęć, testów, egzaminów - 30 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu cyklu kształcenia student:

K_W03: ma zaawansowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa,

K_U06: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu cyklu kształcenia student:

K_U07: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego,

K_U08: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu cyklu kształcenia student:

K_K06: rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur,

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju


Metody dydaktyczne:

gry i zabawy (m.in. w postaci quizów na platformie Quizziz)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy

Skrócony opis:

Student odbywa kurs języka rosyjskiego w wymiarze 120 godz., realizowanych przez 2 semestry. Zajęcia są prowadzone na poziomie A2, B1/B2.

Program kursu zakłada kształtowanie kompetencji komunikacyjnej, kulturowej i językowej.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu ćwiczenie zintegrowanych sprawności: słuchania, mówienia, czytania i pisania w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych.

Nauczanie gramatyki jest podporządkowane funkcji komunikacyjnej i odbywa się w kontekście tematyczno-sytuacyjnym. Tematyka zajęć dostosowana jest do potrzeb studenta i obejmuje szeroko rozumiane sytuacje życia codziennego, realia życia uniwersyteckiego i przyszłego życia zawodowego oraz aspekty kulturowe w krajach rosyjskojęzycznych. Aspekty kulturowe to przede wszystkim informacje na temat danego kraju, zwyczaje, wiedza o twórczości kulturalnej. Nieodzownym aspektem kursu jest rozwijanie autonomii w procesie uczenia się języka (wykształcenie samooceny, uświadomienie sobie własnych potrzeb, przejęcie odpowiedzialności za własną naukę).

Warunkiem osiągnięcia efektów uczenia się na danym poziomie jest praca indywidualna studenta w wymiarze co najmniej równym liczbie godzin lektoratu.

Literatura:

Podręczniki do nauki języka rosyjskiego dostosowane do poziomu grupy, słowniki, nagrania, filmy, materiały z prasy i internetu, zbiory ćwiczeń oraz materiały autorskie wykładowców.

Metody i kryteria oceniania:

W toku nauczania student uzyskuje semestralną ocenę z lektoratu (semestr IV), na którą składają się:

- oceny z pisemnych testów kontrolnych

- oceny za odpowiedzi ustne, czytanie, tłumaczenie,

- oceny za inne prace pisemne,

- aktywność na zajęciach,

- test zaliczeniowy.

Lektorat kończy się egzaminem pisemnym (semestr V).

Próg zaliczenia wynosi 60%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Graszek-Tańska, Bożena Zilborowicz
Prowadzący grup: Bożena Zilborowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kształcenie sprawności językowych w zakresie posługiwania się językiem rosyjskim na poziomie podstawowym podczas formułowania wypowiedzi ustnej na tematy określone w programie. Kształcenie umiejętności pisania.

Pełny opis:

W zakresie fonetyki języka rosyjskiego opanowanie:

1. Systemu wokalicznego (wymowa wszystkich akcentowanych samogłosek);

2. Systemu konsonantycznego (wymowa spółgłosek, artykulacyjnie istotnie różniących się od polskich);

3. Żywych procesów fonetycznych (redukcja samogłosek nieakcentowanych, asymilacje spółgłoskowe);

4. Innych zjawisk fonetycznych (wymowa nietypowych dla języka polskiego grup spółgłoskowych, realizacja miękkości synchronicznej, wymowa przyimków przed wyrazami ortotonicznymi);

5. Podstawowych konturów intonacyjnych.

W zakresie gramatyki rosyjskiej opanowanie:

1. Rzeczowników nieodmiennych i odmiennych: deklinacje, przypadki, kategoria żywotności – bez uwzględnienia wyjątków;

2. Zaimków osobowych, dzierżawczych, wskazujących, zwrotnych: odmiana, użycie;

3. Przymiotników: odmiana twardotematowa, miękkotematowa;

4. Czasowników: koniugacje, czasy, tryby, czasowniki ruchu z przedrostkami i bez przedrostków – bez uwzględnienia wyjątków;

5. Liczebników głównych, łączliwości liczebników z rzeczownikami;

6. Określania stosunków przestrzennych.

Literatura:

Podręczniki do nauki języka rosyjskiego dostosowane do poziomu grupy, słowniki, nagrania, filmy, materiały z prasy i internetu, zbiory ćwiczeń oraz materiały autorskie wykładowców.

Uwagi:

w zależności od sytuacji pandemicznej zajęcia będą odbywały się bądź w trybie stacjonarnym, bądź na platformie Teams. Link: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aYz_rs_o4ip--LvNwCDCtjTsLqQJ1bMJTrV-19Ydgxa81%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b20b81f2-c272-4e1f-9913-218141d9c434&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Zinowjewa
Prowadzący grup: Tatiana Zinowjewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kształcenie sprawności językowych w zakresie posługiwania się językiem rosyjskim na poziomie podstawowym podczas formułowania wypowiedzi ustnej na tematy określone w programie. Kształcenie umiejętności pisania.

Pełny opis:

W zakresie fonetyki języka rosyjskiego opanowanie:

1. Systemu wokalicznego (wymowa wszystkich akcentowanych samogłosek);

2. Systemu konsonantycznego (wymowa spółgłosek, artykulacyjnie istotnie różniących się od polskich);

3. Żywych procesów fonetycznych (redukcja samogłosek nieakcentowanych, asymilacje spółgłoskowe);

4. Innych zjawisk fonetycznych (wymowa nietypowych dla języka polskiego grup spółgłoskowych, realizacja miękkości synchronicznej, wymowa przyimków przed wyrazami ortotonicznymi);

5. Podstawowych konturów intonacyjnych.

W zakresie gramatyki rosyjskiej opanowanie:

1. Rzeczowników nieodmiennych i odmiennych: deklinacje, przypadki, kategoria żywotności – bez uwzględnienia wyjątków;

2. Zaimków osobowych, dzierżawczych, wskazujących, zwrotnych: odmiana, użycie;

3. Przymiotników: odmiana twardotematowa, miękkotematowa;

4. Czasowników: koniugacje, czasy, tryby, czasowniki ruchu z przedrostkami i bez przedrostków – bez uwzględnienia wyjątków;

5. Liczebników głównych, łączliwości liczebników z rzeczownikami;

6. Określania stosunków przestrzennych.

Literatura:

Podręczniki do nauki języka rosyjskiego dostosowane do poziomu grupy, słowniki, nagrania, filmy, materiały z prasy i internetu, zbiory ćwiczeń oraz materiały autorskie wykładowców.

Uwagi:

w zależności od sytuacji pandemicznej zajęcia będą odbywały się bądź w trybie stacjonarnym, bądź na platformie Teams. Link: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aYz_rs_o4ip--LvNwCDCtjTsLqQJ1bMJTrV-19Ydgxa81%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b20b81f2-c272-4e1f-9913-218141d9c434&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Zinowjewa
Prowadzący grup: Tatiana Zinowjewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kształcenie sprawności językowych w zakresie posługiwania się językiem rosyjskim na poziomie podstawowym podczas formułowania wypowiedzi ustnej na tematy określone w programie. Kształcenie umiejętności pisania.

Pełny opis:

W zakresie fonetyki języka rosyjskiego opanowanie:

1. Systemu wokalicznego (wymowa wszystkich akcentowanych samogłosek);

2. Systemu konsonantycznego (wymowa spółgłosek, artykulacyjnie istotnie różniących się od polskich);

3. Żywych procesów fonetycznych (redukcja samogłosek nieakcentowanych, asymilacje spółgłoskowe);

4. Innych zjawisk fonetycznych (wymowa nietypowych dla języka polskiego grup spółgłoskowych, realizacja miękkości synchronicznej, wymowa przyimków przed wyrazami ortotonicznymi);

5. Podstawowych konturów intonacyjnych.

W zakresie gramatyki rosyjskiej opanowanie:

1. Rzeczowników nieodmiennych i odmiennych: deklinacje, przypadki, kategoria żywotności – bez uwzględnienia wyjątków;

2. Zaimków osobowych, dzierżawczych, wskazujących, zwrotnych: odmiana, użycie;

3. Przymiotników: odmiana twardotematowa, miękkotematowa;

4. Czasowników: koniugacje, czasy, tryby, czasowniki ruchu z przedrostkami i bez przedrostków – bez uwzględnienia wyjątków;

5. Liczebników głównych, łączliwości liczebników z rzeczownikami;

6. Określania stosunków przestrzennych.

Literatura:

Podręczniki do nauki języka rosyjskiego dostosowane do poziomu grupy, słowniki, nagrania, filmy, materiały z prasy i internetu, zbiory ćwiczeń oraz materiały autorskie wykładowców.

Uwagi:

w zależności od sytuacji pandemicznej zajęcia będą odbywały się bądź w trybie stacjonarnym, bądź na platformie Teams. Link: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aYz_rs_o4ip--LvNwCDCtjTsLqQJ1bMJTrV-19Ydgxa81%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b20b81f2-c272-4e1f-9913-218141d9c434&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)