Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język francuski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500A-ZR3FR-60
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język francuski
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Lektorat języka obcego - III rok filologii włoskiej s1
Lektoraty języków obcych - 3 rok, semestr zimowy - 60 godzin
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka francuskiego na poziomie A1/ A1+.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu kolejnych 60 godz. nauki i potwierdzeniu efektów kształcenia zakładanych dla całego modułu zajęć ( 180 godz.) student:

W 1 - zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka francuskiego na poziomie A2.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu kolejnych 60 godzin nauki i potwierdzeniu efektów kształcenia zakładanych dla całego modułu zajęć( 180 godz.) student:

U 1 - potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języka francuskim na poziomie biegłości A1+/A2 według ESOKJ K_U02 (efekt kierunkowy).

U 2 - potrafi porozumiewać się w języku francuskim (przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych) na tematy z zakresu poznanego na zajęciach na poziomie biegłości A1+/A2 według ESOKJ K_U05 (efekt kierunkowy).

U 3 - posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku francuskim na zakładanym poziomie biegłości (A1+/A2 ) z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł K_U14 (efekt kierunkowy).

U 5 - posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku francuskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł i na zakładanym poziomie biegłości (A1+/A2) według ESOKJ K_U15 (efekt kierunkowy).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu kolejnych 60 godzin nauki i potwierdzeniu efektów kształcenia zakładanych dla całego modułu zajęć ( 180 godz.) student:

K 1 - potrafi pracować w zespole przyjmując różne role K_K02 (efekt kierunkowy).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- obserwacji
- okrągłego stołu
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Lektoraty z języka francuskiego zostały potraktowane jako nauczanie zintegrowane. Celem zajęć jest opanowanie przez studenta 4 kompetencji językowych ( rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, pisanie, mówienie ) na poziomie A2.

Pełny opis:

- rozwijanie 4 kompetencji : receptywnych ( rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu pisanego) oraz produktywnych (mówienie i pisanie),

- język nauczany jest jako narzędzie komunikacji, w związku z czym nacisk położony jest na komunikację, a więc leksyka i gramatyka podporządkowane są celom komunikacyjnym,

- ćwiczenia prawidłowej wymowy stanowią bardzo ważny element zajęć na początku nauki języka obcego,

- nauka języka uzupełniana jest elementami cywilizacyjnymi na temat Francji i krajów frankofońskich

Metody i kryteria oceniania:

Postępy studenta w zakresie osiągania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych każdego z komponentów modułu są sumarycznie oceniane w sposób ciągły na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach (ocena formująca) i końcowy w oparciu o testy oraz kolokwia (ocena podsumowująca).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Ściesiński
Prowadzący grup: Łukasz Ściesiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Skrócony opis:

Lektorat z j. francuskiego

- rozwijanie 4 kompetencji : receptywnych ( rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu pisanego) oraz produktywnych (mówienie i pisanie),

- język nauczany jest jako narzędzie komunikacji, w związku z czym nacisk położony jest na komunikację, a więc leksyka i gramatyka podporządkowane są celom komunikacyjnym,

- ćwiczenia prawidłowej wymowy stanowią bardzo ważny element zajęć na początku nauki języka obcego,

- nauka języka uzupełniana jest elementami cywilizacyjnymi na temat Francji i krajów frankofońskich

Pełny opis:

Wybrane tematy spośród:

1. Ma Maison

-parler de son logement

-demander et indiquer le chemin

-le futur proche

-l’impératif

-les pronoms COD

2. Mes repas:

-le dialogue Au restaurants

-faire des courses

-les articles partitifs

-les différences entre la cuisine française et polonaise

3. Chez le médecin

4. Invitations:

Fixer un rendez-vous

Communiquer Au téléphone

Les verbes: pouvoir, vouloir, savoir

5. Passé campos: décrire les Fitas passés

6. Les pronoms relatifs : qui/ que

Literatura:

Podręcznik bazowy: En action 1: podręcznik i ćwiczenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Ściesiński
Prowadzący grup: Łukasz Ściesiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Skrócony opis:

Lektorat z j. francuskiego

- rozwijanie 4 kompetencji : receptywnych ( rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu pisanego) oraz produktywnych (mówienie i pisanie),

- język nauczany jest jako narzędzie komunikacji, w związku z czym nacisk położony jest na komunikację, a więc leksyka i gramatyka podporządkowane są celom komunikacyjnym,

- ćwiczenia prawidłowej wymowy stanowią bardzo ważny element zajęć na początku nauki języka obcego,

- nauka języka uzupełniana jest elementami cywilizacyjnymi na temat Francji i krajów frankofońskich

Pełny opis:

Wybrane tematy spośród:

1. Ma Maison

-parler de son logement

-demander et indiquer le chemin

-le futur proche

-l’impératif

-les pronoms COD

2. Mes repas:

-le dialogue Au restaurants

-faire des courses

-les articles partitifs

-les différences entre la cuisine française et polonaise

3. Chez le médecin

4. Invitations:

Fixer un rendez-vous

Communiquer Au téléphone

Les verbes: pouvoir, vouloir, savoir

5. Passé campos: décrire les Fitas passés

6. Les pronoms relatifs : qui/ que

Literatura:

Podręcznik bazowy: En action 1: podręcznik i ćwiczenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Mołoń
Prowadzący grup: Sylwia Mołoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Skrócony opis:

Lektorat z j. francuskiego

- rozwijanie 4 kompetencji : receptywnych ( rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu pisanego) oraz produktywnych (mówienie i pisanie),

- język nauczany jest jako narzędzie komunikacji, w związku z czym nacisk położony jest na komunikację, a więc leksyka i gramatyka podporządkowane są celom komunikacyjnym,

- ćwiczenia prawidłowej wymowy stanowią bardzo ważny element zajęć na początku nauki języka obcego,

- nauka języka uzupełniana jest elementami cywilizacyjnymi na temat Francji i krajów frankofońskich

Pełny opis:

Wybrane tematy spośród:

1. Ma Maison

-parler de son logement

-demander et indiquer le chemin

-le futur proche

-l’impératif

-les pronoms COD

2. Mes repas:

-le dialogue Au restaurants

-faire des courses

-les articles partitifs

-les différences entre la cuisine française et polonaise

3. Chez le médecin

4. Invitations:

Fixer un rendez-vous

Communiquer Au téléphone

Les verbes: pouvoir, vouloir, savoir

5. Passé campos: décrire les Fitas passés

6. Les pronoms relatifs : qui/ que

Literatura:

Podręcznik bazowy: En action 1: podręcznik i ćwiczenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Mołoń
Prowadzący grup: Sylwia Mołoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Skrócony opis:

Lektorat z j. francuskiego

- rozwijanie 4 kompetencji : receptywnych ( rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu pisanego) oraz produktywnych (mówienie i pisanie),

- język nauczany jest jako narzędzie komunikacji, w związku z czym nacisk położony jest na komunikację, a więc leksyka i gramatyka podporządkowane są celom komunikacyjnym,

- ćwiczenia prawidłowej wymowy stanowią bardzo ważny element zajęć na początku nauki języka obcego,

- nauka języka uzupełniana jest elementami cywilizacyjnymi na temat Francji i krajów frankofońskich

Pełny opis:

Wybrane tematy spośród:

1. Ma Maison

-parler de son logement

-demander et indiquer le chemin

-le futur proche

-l’impératif

-les pronoms COD

2. Mes repas:

-le dialogue Au restaurants

-faire des courses

-les articles partitifs

-les différences entre la cuisine française et polonaise

3. Chez le médecin

4. Invitations:

Fixer un rendez-vous

Communiquer Au téléphone

Les verbes: pouvoir, vouloir, savoir

5. Passé campos: décrire les Fitas passés

6. Les pronoms relatifs : qui/ que

Literatura:

Podręcznik bazowy: En action 1: podręcznik i ćwiczenia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)