Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język francuski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500A-ZR3FR-60 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język francuski
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Lektoraty języków obcych - 3 rok, semestr zimowy - 60 godzin
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka francuskiego na poziomie A1/ A1+.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu kolejnych 60 godz. nauki i potwierdzeniu efektów kształcenia zakładanych dla całego modułu zajęć ( 180 godz.) student:

W 1 - zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka francuskiego na poziomie A2.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu kolejnych 60 godzin nauki i potwierdzeniu efektów kształcenia zakładanych dla całego modułu zajęć( 180 godz.) student:

U 1 - potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języka francuskim na poziomie biegłości A1+/A2 według ESOKJ K_U02 (efekt kierunkowy).

U 2 - potrafi porozumiewać się w języku francuskim (przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych) na tematy z zakresu poznanego na zajęciach na poziomie biegłości A1+/A2 według ESOKJ K_U05 (efekt kierunkowy).

U 3 - posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku francuskim na zakładanym poziomie biegłości (A1+/A2 ) z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł K_U14 (efekt kierunkowy).

U 5 - posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku francuskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł i na zakładanym poziomie biegłości (A1+/A2) według ESOKJ K_U15 (efekt kierunkowy).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu kolejnych 60 godzin nauki i potwierdzeniu efektów kształcenia zakładanych dla całego modułu zajęć ( 180 godz.) student:

K 1 - potrafi pracować w zespole przyjmując różne role K_K02 (efekt kierunkowy).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- obserwacji
- okrągłego stołu
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Lektoraty z języka francuskiego zostały potraktowane jako nauczanie zintegrowane. Celem zajęć jest opanowanie przez studenta 4 kompetencji językowych ( rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, pisanie, mówienie ) na poziomie A2.

Pełny opis:

- rozwijanie 4 kompetencji : receptywnych ( rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu pisanego) oraz produktywnych (mówienie i pisanie),

- język nauczany jest jako narzędzie komunikacji, w związku z czym nacisk położony jest na komunikację, a więc leksyka i gramatyka podporządkowane są celom komunikacyjnym,

- ćwiczenia prawidłowej wymowy stanowią bardzo ważny element zajęć na początku nauki języka obcego,

- nauka języka uzupełniana jest elementami cywilizacyjnymi na temat Francji i krajów frankofońskich

Metody i kryteria oceniania:

Postępy studenta w zakresie osiągania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych każdego z komponentów modułu są sumarycznie oceniane w sposób ciągły na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach (ocena formująca) i końcowy w oparciu o testy oraz kolokwia (ocena podsumowująca).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Irena Kruszka
Prowadzący grup: Irena Kruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Łukasz Ściesiński
Prowadzący grup: Łukasz Ściesiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Marta Ściesińska
Prowadzący grup: Marta Ściesińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

lektorat z języka francuskiego dla początkujących po 60 godz. zajęć.

Kontynuacja nauki języka francuskiego na poziomie A1/A1+ w oparciu o podręcznik En action 1.

Pełny opis:

Unité4-Unité 6

1)Chez moi

-parler de son logement

-situer dans l’espace

-demander/ indiquer le chemin

2)En forme !

-faire des courses

-parler de la quantité

-parler de la santé

-faire des recommandations, donner des conseils

3)Au programme

-faire une proposition/ inviter

-accepter/ refuser

-fixer un rendez-vous

-Communiquer au téléphone

-exprimer ses émotions

Literatura:

Literatura podstawowa: En action 1+ zeszyt ćwiczeń

Literatura dodatkowa:

Vocabulaire progressif du français, niveau débutant, Claire Miquel, CLE international, 2002.

Exercices de grammaire en contexte, niveau débutant, Hachette, 2000.

materiały dodatkowe z innych podręczników, gry językowe, Internet.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Ściesińska
Prowadzący grup: Marta Ściesińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Lektorat z j. francuskiego

- rozwijanie 4 kompetencji : receptywnych ( rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu pisanego) oraz produktywnych (mówienie i pisanie),

- język nauczany jest jako narzędzie komunikacji, w związku z czym nacisk położony jest na komunikację, a więc leksyka i gramatyka podporządkowane są celom komunikacyjnym,

- ćwiczenia prawidłowej wymowy stanowią bardzo ważny element zajęć na początku nauki języka obcego,

- nauka języka uzupełniana jest elementami cywilizacyjnymi na temat Francji i krajów frankofońskich

Pełny opis:

Wybrane tematy spośród:

1. Ma Maison

-parler de son logement

-demander et indiquer le chemin

-le futur proche

-l’impératif

-les pronoms COD

2. Mes repas:

-le dialogue Au restaurants

-faire des courses

-les articles partitifs

-les différences entre la cuisine française et polonaise

3. Chez le médecin

4. Invitations:

Fixer un rendez-vous

Communiquer Au téléphone

Les verbes: pouvoir, vouloir, savoir

5. Passé campos: décrire les Fitas passés

6. Les pronoms relatifs : qui/ que

Literatura:

Podręcznik bazowy: En action 1: podręcznik i ćwiczenia

Uwagi:

Link do zajęć online: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3d003652f01b4d779c73628964c95a38%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ba92092-78e5-48c6-ae68-cc8683531bc6&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Ściesiński
Prowadzący grup: Łukasz Ściesiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Skrócony opis:

Lektorat z j. francuskiego

- rozwijanie 4 kompetencji : receptywnych ( rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu pisanego) oraz produktywnych (mówienie i pisanie),

- język nauczany jest jako narzędzie komunikacji, w związku z czym nacisk położony jest na komunikację, a więc leksyka i gramatyka podporządkowane są celom komunikacyjnym,

- ćwiczenia prawidłowej wymowy stanowią bardzo ważny element zajęć na początku nauki języka obcego,

- nauka języka uzupełniana jest elementami cywilizacyjnymi na temat Francji i krajów frankofońskich

Pełny opis:

Wybrane tematy spośród:

1. Ma Maison

-parler de son logement

-demander et indiquer le chemin

-le futur proche

-l’impératif

-les pronoms COD

2. Mes repas:

-le dialogue Au restaurants

-faire des courses

-les articles partitifs

-les différences entre la cuisine française et polonaise

3. Chez le médecin

4. Invitations:

Fixer un rendez-vous

Communiquer Au téléphone

Les verbes: pouvoir, vouloir, savoir

5. Passé campos: décrire les Fitas passés

6. Les pronoms relatifs : qui/ que

Literatura:

Podręcznik bazowy: En action 1: podręcznik i ćwiczenia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.