Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język hiszpański

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500A-ZR3HISZ-60
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język hiszpański
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Lektorat języka obcego - III rok filologii włoskiej s1
Lektoraty języków obcych - 3 rok, semestr zimowy - 60 godzin
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Wymagania wstępne:

Zaliczony pierwszy moduł przedmiotu: Język hiszpański 0700A-LR2HISZ-60


Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 3 ECTS = średnio 90 godzin;

Godziny kontaktowe (zajęcia i konsultacje): 2,1 ECTS = średnio 63 godziny;

Praca własna (przygotowanie do zajęć i zaliczenia przedmiotu): 0,9 ECTS = średnio 27 godzin.


Efekty uczenia się - wiedza:

Student systematycznie przyswaja słownictwo i gramatykę ( na poziomie A2).

W 1 - zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka hiszpańskiego na poziomie A2.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu lektoratu student

U 1 - potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języka hiszpańskim na poziomie biegłości A1+/A2 według ESOKJ K_U02 (efekt kierunkowy).

U 2 - potrafi porozumiewać się w języku hiszpańskim (przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych) na tematy z zakresu poznanego na zajęciach na poziomie biegłości A1+/A2 według ESOKJ K_U05 (efekt kierunkowy).

U 3 - posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku hiszpańskim na zakładanym poziomie biegłości (A1+/A2 ) z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł K_U14 (efekt kierunkowy).

U 5 - posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku hiszpańskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł i na zakładanym poziomie biegłości (A1+/A2) według ESOKJ K_U15 (efekt kierunkowy).Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

student:


K 1 - potrafi pracować w zespole przyjmując różne role K_K02 (efekt kierunkowy).


Metody dydaktyczne:

aktywizujące, powtórzeniowe, konwersacyjneW trybie zdalnym:

Materiały dydaktyczne umieszczane na platformie teams, konsultacje mailowe, wykłady online w formie video-konferencji

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- inscenizacja
- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody integracyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Typ zajęć: ćwiczenia praktyczne.

Kontynuacja nauki języka od podstaw. Celem kursu jest równomierne poszerzanie różnych obszarów kompetencyjnych (językowych i komunikacyjnych) studenta. W drugim semestrze jest to typowe nauczanie integracyjne. Praca w oparciu o podręcznik Ven 1 oraz materiały uzupełniające ( podręczniki gramatyczne, do wypowiedzi ustnej i pisemnej, piosenki hiszpańskie, artykuły prasowe, zajęcia ludyczne, dodatkowe nagrania audio i video).

Pełny opis:

Celem modułu jest dążenie do osiągnięcia przez studenta poziomu A2 wg ESOKJ: student rozumie pojedyncze zdania i wyrażenia często używane, związane z dziedzinami życia o charakterze priorytetowym (np. podstawowe informacje o relacjach rodzinnych i danych osobistych, dokonywaniu zakupów, najbliższym otoczeniu, pracy, zdrowiu). Potrafi komunikować się podczas prostej wymiany zdań na tematy codzienne i mu najbliższe. Umie w prostych słowach opisać swoją formację, najbliższe otoczenie, wyrazić najpilniejsze potrzeby. Potrafi formułować proste wypowiedzi w czasie przeszłym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Castro F., Marin F., Morales R. 2004. Nuevo Ven 1 Libro del alumno, Libro de ejercicios. Madrid: Edelsa.

Castro Viudez F. 2007. Aprende gramatica y vocabulario1, 2. Madrid: SGEL.

González Hermoso A., Romero Duenas C. 2008. Competencia gramatical en uso A1, A2, Madrid: Edelsa./ Castro, F 2010. Uso de gramática española- elemental. Madrid: Edelsa.

Enciar, A. 1993. Palabras, palabras. Madrid: Edelsa.

Literatura dodatkowa:

M. Cybulska-Janczew, J.Perlin 2006. Gramatyka Języka hiszpańskiego z ćwiczeniami, PWN, Warszawa.González Hermoso A., Gramática del espaňol lengua extranjera, Edelsa, Madrid 2011

González A., Romero C., Conversar es fácil, Edelsa

Fabiana Hidalgo A. 2009, Preparacion al diploma de espanol nivel A1, A2. Madrid: Edelsa

Hermoso A.G., Sanchez Alfaro A. 1994. 270 ejercicios gramaticales. Nivel 1. Madrid: Edelsa.

Palomino, María Ángeles 1998. Dual : pretextos para hablar, Madrid: ELE.

López Llebot, Maria Rosa 2000. Juguemos. Madrid: Edinumen.

Wawrykowicz, Anna 2001. Gramatyka funkcjonalna z ćwiczeniami. Wrocław: Wydawnictwo Europa.

González Hermoso, Alfredo. 2011. Conjugar verbos de España y de América. Madrid: Edelsa.

Wawrykowicz, Anna 2005. El Mundo hispano; repetytorium gramatyczno-leksykalne. Wrocław: Wydawnictwo Europa.

Bartkowiak, Ewa 2011. Español: repetytorium leksykalne. Poznań: Wagros.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Student nie rozumie zarówno tekstów pisanych jak i z odsłuchu z poziomu A2.

Student nie potrafi powtórzyć ani użyć sam nowo poznanych sformułowań, wyrażeń.

Student nie potrafi napisać najprostszego tekstu jak kartki pocztowej czy listu.

Na ocenę 3

Student rozumie tylko niektóre aspektu tekstu mówionego czy pisanego z poziomu A2.

Student potrafi użyć wyrażeń w stopniu ograniczonym. Nie zawsze jego wypowiedź jest jasna i klarowna.

Student pisząc teksty nadal popełnia błędy gramatyczne, a jego leksyka jest uboga.

Na ocenę 4

Student rozumie większość tekstów mówionych czy pisanych z poziomu A2.

Student potrafi komunikować się na poziomie podstawowym A2.

Student potrafi w sposób poprawny gramatycznie i składniowo pisać proste i krótkie teksty.

Na ocenę 5

Student doskonale rozumie teksty pisane czy mówione z poziomu A2.

Student swobodnie potrafi komunikować się w typowych sytuacjach z życia codziennego. Potrafi dostosować się do nowej sytuacji komunikacyjnej, używając adekwatnego słownictwa.

Sposoby oceny (F- ocena formująca, P – podsumowująca)

F 1. Ocena aktywności studenta po każdych zajęciach (uczestnictwo studenta w dialogach)

F 2. Ocena jakości tej aktywności czyli poprawności językowej.

F 3 Ocena testu pisanego po zakończeniu każdego działu.

P 1. Egzamin końcowy w formie testu podsumowującego wiedzę i zdobyte na ćwiczeniach umiejętności (rozumienie z odsłuchu, ćwiczenia gramatyczne, zrozumienie tekstu pisanego, napisanie własnego tekstu na zadany temat).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Węgrzyn
Prowadzący grup: Adam Węgrzyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Skrócony opis:

Typ zajęć: ćwiczenia praktyczne.

Kontynuacja nauki języka od podstaw. Celem kursu jest równomierne poszerzanie różnych obszarów kompetencyjnych (językowych i komunikacyjnych) studenta. W drugim semestrze jest to typowe nauczanie integracyjne. Praca w oparciu o podręcznik Ven 1 oraz materiały uzupełniające ( podręczniki gramatyczne, do wypowiedzi ustnej i pisemnej, piosenki hiszpańskie, artykuły prasowe, zajęcia ludyczne, dodatkowe nagrania audio i video).

Pełny opis:

Celem modułu jest dążenie do osiągnięcia przez studenta poziomu A2 wg ESOKJ: student rozumie pojedyncze zdania i wyrażenia często używane, związane z dziedzinami życia o charakterze priorytetowym (np. podstawowe informacje o relacjach rodzinnych i danych osobistych, dokonywaniu zakupów, najbliższym otoczeniu, pracy, zdrowiu). Potrafi komunikować się podczas prostej wymiany zdań na tematy codzienne i mu najbliższe. Umie w prostych słowach opisać swoją formację, najbliższe otoczenie, wyrazić najpilniejsze potrzeby. Potrafi formułować proste wypowiedzi w czasie przeszłym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Castro F., Marin F., Morales R. 2004. Nuevo Ven 1 Libro del alumno, Libro de ejercicios. Madrid: Edelsa.

Castro Viudez F. 2007. Aprende gramatica y vocabulario1, 2. Madrid: SGEL.

González Hermoso A., Romero Duenas C. 2008. Competencia gramatical en uso A1, A2, Madrid: Edelsa./ Castro, F 2010. Uso de gramática española- elemental. Madrid: Edelsa.

Enciar, A. 1993. Palabras, palabras. Madrid: Edelsa.

Literatura dodatkowa:

M. Cybulska-Janczew, J.Perlin 2006. Gramatyka Języka hiszpańskiego z ćwiczeniami, PWN, Warszawa.González Hermoso A., Gramática del espaňol lengua extranjera, Edelsa, Madrid 2011

González A., Romero C., Conversar es fácil, Edelsa

Fabiana Hidalgo A. 2009, Preparacion al diploma de espanol nivel A1, A2. Madrid: Edelsa

Hermoso A.G., Sanchez Alfaro A. 1994. 270 ejercicios gramaticales. Nivel 1. Madrid: Edelsa.

Palomino, María Ángeles 1998. Dual : pretextos para hablar, Madrid: ELE.

López Llebot, Maria Rosa 2000. Juguemos. Madrid: Edinumen.

Wawrykowicz, Anna 2001. Gramatyka funkcjonalna z ćwiczeniami. Wrocław: Wydawnictwo Europa.

González Hermoso, Alfredo. 2011. Conjugar verbos de España y de América. Madrid: Edelsa.

Wawrykowicz, Anna 2005. El Mundo hispano; repetytorium gramatyczno-leksykalne. Wrocław: Wydawnictwo Europa.

Bartkowiak, Ewa 2011. Español: repetytorium leksykalne. Poznań: Wagros.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Węgrzyn
Prowadzący grup: Adam Węgrzyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Skrócony opis:

Typ zajęć: ćwiczenia praktyczne.

Kontynuacja nauki języka od podstaw. Celem kursu jest równomierne poszerzanie różnych obszarów kompetencyjnych (językowych i komunikacyjnych) studenta. W drugim semestrze jest to typowe nauczanie integracyjne. Praca w oparciu o podręcznik Ven 1 oraz materiały uzupełniające ( podręczniki gramatyczne, do wypowiedzi ustnej i pisemnej, piosenki hiszpańskie, artykuły prasowe, zajęcia ludyczne, dodatkowe nagrania audio i video).

Pełny opis:

Celem modułu jest dążenie do osiągnięcia przez studenta poziomu A2 wg ESOKJ: student rozumie pojedyncze zdania i wyrażenia często używane, związane z dziedzinami życia o charakterze priorytetowym (np. podstawowe informacje o relacjach rodzinnych i danych osobistych, dokonywaniu zakupów, najbliższym otoczeniu, pracy, zdrowiu). Potrafi komunikować się podczas prostej wymiany zdań na tematy codzienne i mu najbliższe. Umie w prostych słowach opisać swoją formację, najbliższe otoczenie, wyrazić najpilniejsze potrzeby. Potrafi formułować proste wypowiedzi w czasie przeszłym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Castro F., Marin F., Morales R. 2004. Nuevo Ven 1 Libro del alumno, Libro de ejercicios. Madrid: Edelsa.

Castro Viudez F. 2007. Aprende gramatica y vocabulario1, 2. Madrid: SGEL.

González Hermoso A., Romero Duenas C. 2008. Competencia gramatical en uso A1, A2, Madrid: Edelsa./ Castro, F 2010. Uso de gramática española- elemental. Madrid: Edelsa.

Enciar, A. 1993. Palabras, palabras. Madrid: Edelsa.

Literatura dodatkowa:

M. Cybulska-Janczew, J.Perlin 2006. Gramatyka Języka hiszpańskiego z ćwiczeniami, PWN, Warszawa.González Hermoso A., Gramática del espaňol lengua extranjera, Edelsa, Madrid 2011

González A., Romero C., Conversar es fácil, Edelsa

Fabiana Hidalgo A. 2009, Preparacion al diploma de espanol nivel A1, A2. Madrid: Edelsa

Hermoso A.G., Sanchez Alfaro A. 1994. 270 ejercicios gramaticales. Nivel 1. Madrid: Edelsa.

Palomino, María Ángeles 1998. Dual : pretextos para hablar, Madrid: ELE.

López Llebot, Maria Rosa 2000. Juguemos. Madrid: Edinumen.

Wawrykowicz, Anna 2001. Gramatyka funkcjonalna z ćwiczeniami. Wrocław: Wydawnictwo Europa.

González Hermoso, Alfredo. 2011. Conjugar verbos de España y de América. Madrid: Edelsa.

Wawrykowicz, Anna 2005. El Mundo hispano; repetytorium gramatyczno-leksykalne. Wrocław: Wydawnictwo Europa.

Bartkowiak, Ewa 2011. Español: repetytorium leksykalne. Poznań: Wagros.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Haniec
Prowadzący grup: Beata Haniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Skrócony opis:

Typ zajęć: ćwiczenia praktyczne.

Kontynuacja nauki języka od podstaw. Celem kursu jest równomierne poszerzanie różnych obszarów kompetencyjnych (językowych i komunikacyjnych) studenta. W drugim semestrze jest to typowe nauczanie integracyjne. Praca w oparciu o podręcznik Ven 1 oraz materiały uzupełniające ( podręczniki gramatyczne, do wypowiedzi ustnej i pisemnej, piosenki hiszpańskie, artykuły prasowe, zajęcia ludyczne, dodatkowe nagrania audio i video).

Pełny opis:

Celem modułu jest dążenie do osiągnięcia przez studenta poziomu A2 wg ESOKJ: student rozumie pojedyncze zdania i wyrażenia często używane, związane z dziedzinami życia o charakterze priorytetowym (np. podstawowe informacje o relacjach rodzinnych i danych osobistych, dokonywaniu zakupów, najbliższym otoczeniu, pracy, zdrowiu). Potrafi komunikować się podczas prostej wymiany zdań na tematy codzienne i mu najbliższe. Umie w prostych słowach opisać swoją formację, najbliższe otoczenie, wyrazić najpilniejsze potrzeby. Potrafi formułować proste wypowiedzi w czasie przeszłym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Castro F., Marin F., Morales R. 2004. Nuevo Ven 1 Libro del alumno, Libro de ejercicios. Madrid: Edelsa.

Castro Viudez F. 2007. Aprende gramatica y vocabulario1, 2. Madrid: SGEL.

González Hermoso A., Romero Duenas C. 2008. Competencia gramatical en uso A1, A2, Madrid: Edelsa./ Castro, F 2010. Uso de gramática española- elemental. Madrid: Edelsa.

Enciar, A. 1993. Palabras, palabras. Madrid: Edelsa.

Literatura dodatkowa:

M. Cybulska-Janczew, J.Perlin 2006. Gramatyka Języka hiszpańskiego z ćwiczeniami, PWN, Warszawa.González Hermoso A., Gramática del espaňol lengua extranjera, Edelsa, Madrid 2011

González A., Romero C., Conversar es fácil, Edelsa

Fabiana Hidalgo A. 2009, Preparacion al diploma de espanol nivel A1, A2. Madrid: Edelsa

Hermoso A.G., Sanchez Alfaro A. 1994. 270 ejercicios gramaticales. Nivel 1. Madrid: Edelsa.

Palomino, María Ángeles 1998. Dual : pretextos para hablar, Madrid: ELE.

López Llebot, Maria Rosa 2000. Juguemos. Madrid: Edinumen.

Wawrykowicz, Anna 2001. Gramatyka funkcjonalna z ćwiczeniami. Wrocław: Wydawnictwo Europa.

González Hermoso, Alfredo. 2011. Conjugar verbos de España y de América. Madrid: Edelsa.

Wawrykowicz, Anna 2005. El Mundo hispano; repetytorium gramatyczno-leksykalne. Wrocław: Wydawnictwo Europa.

Bartkowiak, Ewa 2011. Español: repetytorium leksykalne. Poznań: Wagros.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Haniec
Prowadzący grup: Beata Haniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Skrócony opis:

Typ zajęć: ćwiczenia praktyczne.

Kontynuacja nauki języka od podstaw. Celem kursu jest równomierne poszerzanie różnych obszarów kompetencyjnych (językowych i komunikacyjnych) studenta. W drugim semestrze jest to typowe nauczanie integracyjne. Praca w oparciu o podręcznik Ven 1 oraz materiały uzupełniające ( podręczniki gramatyczne, do wypowiedzi ustnej i pisemnej, piosenki hiszpańskie, artykuły prasowe, zajęcia ludyczne, dodatkowe nagrania audio i video).

Pełny opis:

Celem modułu jest dążenie do osiągnięcia przez studenta poziomu A2 wg ESOKJ: student rozumie pojedyncze zdania i wyrażenia często używane, związane z dziedzinami życia o charakterze priorytetowym (np. podstawowe informacje o relacjach rodzinnych i danych osobistych, dokonywaniu zakupów, najbliższym otoczeniu, pracy, zdrowiu). Potrafi komunikować się podczas prostej wymiany zdań na tematy codzienne i mu najbliższe. Umie w prostych słowach opisać swoją formację, najbliższe otoczenie, wyrazić najpilniejsze potrzeby. Potrafi formułować proste wypowiedzi w czasie przeszłym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Castro F., Marin F., Morales R. 2004. Nuevo Ven 1 Libro del alumno, Libro de ejercicios. Madrid: Edelsa.

Castro Viudez F. 2007. Aprende gramatica y vocabulario1, 2. Madrid: SGEL.

González Hermoso A., Romero Duenas C. 2008. Competencia gramatical en uso A1, A2, Madrid: Edelsa./ Castro, F 2010. Uso de gramática española- elemental. Madrid: Edelsa.

Enciar, A. 1993. Palabras, palabras. Madrid: Edelsa.

Literatura dodatkowa:

M. Cybulska-Janczew, J.Perlin 2006. Gramatyka Języka hiszpańskiego z ćwiczeniami, PWN, Warszawa.González Hermoso A., Gramática del espaňol lengua extranjera, Edelsa, Madrid 2011

González A., Romero C., Conversar es fácil, Edelsa

Fabiana Hidalgo A. 2009, Preparacion al diploma de espanol nivel A1, A2. Madrid: Edelsa

Hermoso A.G., Sanchez Alfaro A. 1994. 270 ejercicios gramaticales. Nivel 1. Madrid: Edelsa.

Palomino, María Ángeles 1998. Dual : pretextos para hablar, Madrid: ELE.

López Llebot, Maria Rosa 2000. Juguemos. Madrid: Edinumen.

Wawrykowicz, Anna 2001. Gramatyka funkcjonalna z ćwiczeniami. Wrocław: Wydawnictwo Europa.

González Hermoso, Alfredo. 2011. Conjugar verbos de España y de América. Madrid: Edelsa.

Wawrykowicz, Anna 2005. El Mundo hispano; repetytorium gramatyczno-leksykalne. Wrocław: Wydawnictwo Europa.

Bartkowiak, Ewa 2011. Español: repetytorium leksykalne. Poznań: Wagros.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)