Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Grecji antycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS1Z-HGA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Grecji antycznej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie s1
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe (wynikające z planu studiów: 30 h = 1 ECTS i konsultacje: 30 h = 1 ECTS)

- praca własna studenta (w tym przygotowanie do zajęć oraz sprawdzianów: 60 h = 2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W08: student zna periodyzację dziejów Grecji starożytnej; student zna węzłowe wydarzenia i procesy, które doprowadziły do powstania charakterystycznych na cywilizacji helleńskiej systemów politycznych i porządków społecznychEfekty uczenia się - umiejętności:

U01: student umie poddać materiał źródłowy analizie i interpretacji i na tej podstawie wyciągać wnioski o systemach politycznych i społecznych starożytnych Greków

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K04: ma świadomość znaczenia nauk o starożytności dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej na różnych poziomach


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone najważniejszym zagadnieniom historii starożytnej Grecji (od epoki brązu po podbój państw hellenistycznych przez Imperium Rzymskie) z naciskiem na zapoznanie studentów z metodami krytyki i interpretacji tekstów źródłowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest: - zapoznanie studentów z periodyzacją i najważniejszymi zagadnieniami historii starożytnej Grecji z uwzględnieniem wydarzeń politycznych, kształtowania się systemów społecznych oraz aspektów historii kultury, nauki i religii, - z geografią historyczną starożytnego świata greckiego, - analiza i interpretacja wybranych tekstów starożytnych oraz zabytków archeologicznych i artystycznych jako źródeł historycznych, - zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badawczymi historyka starożytności.

Literatura:

B. Bravo, E. Wipszycka i inni, Historia starożytnych Greków, t. 1–3, Warszawa 1988, 2009, 2010.

N. G. L. Hammond, Dzieje Grecji, przeł. Anna Świderkówna, Warszawa 1994.

W. Lengauer, Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa 1999

Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, Lublin 2005.

E. Wipszycka (red.) Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. 1/2: Źródłoznawstwo starożytności klasycznej, Warszawa 2001.

E. Wipszycka (red.) Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. 3: Źródłoznawstwo czasów późnego antyku, Warszawa 1999.

A. Ziółkowski, Historia powszechna: starożytność, Warszawa 2010.

Mapy:

L. M. Piotrowicz, Atlas historii starożytnej, Warszawa 1994.

R. J. A. Talbert (wyd.), The Barrington Atlas of the Greek and Roman World, Princeton - Oxford 2000.

Digital Atlas of the Roman Empire (Lund University): http://dare.ht.lu.se/

Ponadto obowiązuje literatura szczegółowa i źródła wymienione w opisie poszczególnych zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

- egzamin w formie pisemnego testu na koniec semestru (W08, U01)

- ocena przygotowania studenta do zajęć oraz jego aktywności w ich trakcie W08, U01, K04)

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głodowska
Prowadzący grup: Anna Głodowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wybranymi zagadnieniami z zakresu historii i kultury starożytnej Grecji.

Pełny opis:

1. Informacje wstępne: źródła i ich charakterystyka, periodyzacja dziejów starożytnej Grecji, położenie geograficzne i warunki naturalne Grecji i wysp greckich.

2. Kultura minojska i mykeńska. "Wieki Ciemne".

3. Narodziny i rozwój polis. konflikty społeczne wewnątrz poleis. Tyrania. Ruch kolonizacyjny - przyczyny i kierunki rozwoju greckiej ekspansji.

4. Kultura epoki archaicznej: sympozjony arystokratów, igrzyska, religia, nowy sposób spojrzenia na świat - narodziny filozofii.

5. Demokracja ateńska - reformy Solona i Klejstenesa.

6. Ustrój społeczno - polityczny Sparty.

7. Dwa modele wychowania - Ateny i Sparta.

8. Wojny grecko - perskie.

9. Ateńska arche.

10. Wojna peloponeska.

11. Sytuacja w Grecji po wojnie peloponeskiej.

12. Kultura epoki klasycznej: sofiści, filozofia, historiografia, retoryka, teatr.

13. Wzrost znaczenia Macedonii: rządy Filipa II i podboje Aleksandra Wielkiego.

14. Powstanie monarchii hellenistycznych.

15. Kultura epoki hellenistycznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bonarek J, Czekalski T., Sprawski S. Turlej S., Historia Grecji, Kraków 2005

Martin T. R>, Starożytna Grecja. Od prehistorii do czasów hellenistycznych, przekł. J. Szkudliński, Poznań 2016

Mrozewicz L., Historia powszechna. Starożytność, Poznań 1999

Musiał. D., Świat grecki od Homera do Kleopatry, Warszawa 2008.

Wybrane fragmenty tłumaczonych na język polski dzieł greckich historyków starożytnych: Herodota, Tukidydesa i Ksenofonta.

Literatura uzupełniająca:

Errington R. M., Historia świata hellenistycznego 323-30 p.n.e., tłum. A. Gąsior-Niemiec, Kraków 2010

Hall J. M., Historia Grecji archaicznej ok. 1200 - 479 p.n.e., tłum. M. Komorowska, Kraków 2011

Kulesza R., Sparta w V i IV w. p.n.e., Warszawa 2003

Kulesza R., Antyczna Hellada. Szkice z dziejów starożytnych Greków, Warszawa 2013

Lengauer W., Starożytna Grecja w okresie archaicznym i klasycznym, Warszawa 1999

Rhodes P. J., Historia Grecji. Okres klasyczny 478 - 323 p.n.e., tłum. L. Trzcionkowski, Kraków 2009

Uwagi:

Jeśli student, z jakichś powodów, nie może systematycznie uczestniczyć w zajęciach, jest zobowiązany skontaktować się z wykładowcą w celu ustalenia zasad zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głodowska
Prowadzący grup: Anna Głodowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wybranymi zagadnieniami z zakresu historii i kultury starożytnej Grecji.

Pełny opis:

1. Informacje wstępne: źródła i ich charakterystyka, periodyzacja dziejów starożytnej Grecji, położenie geograficzne i warunki naturalne Grecji i wysp greckich.

2. Kultura minojska i mykeńska. "Wieki Ciemne".

3. Narodziny i rozwój polis. konflikty społeczne wewnątrz poleis. Tyrania. Ruch kolonizacyjny - przyczyny i kierunki rozwoju greckiej ekspansji.

4. Kultura epoki archaicznej: sympozjony arystokratów, igrzyska, religia, nowy sposób spojrzenia na świat - narodziny filozofii.

5. Demokracja ateńska - reformy Solona i Klejstenesa.

6. Ustrój społeczno - polityczny Sparty.

7. Dwa modele wychowania - Ateny i Sparta.

8. Wojny grecko - perskie.

9. Ateńska arche.

10. Wojna peloponeska.

11. Sytuacja w Grecji po wojnie peloponeskiej.

12. Kultura epoki klasycznej: sofiści, filozofia, historiografia, retoryka, teatr.

13. Wzrost znaczenia Macedonii: rządy Filipa II i podboje Aleksandra Wielkiego.

14. Powstanie monarchii hellenistycznych.

15. Kultura epoki hellenistycznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bonarek J, Czekalski T., Sprawski S. Turlej S., Historia Grecji, Kraków 2005

Martin T. R, Starożytna Grecja. Od prehistorii do czasów hellenistycznych, przekł. J. Szkudliński, Poznań 2016

Mrozewicz L., Historia powszechna. Starożytność, Poznań 1999

Musiał. D., Świat grecki od Homera do Kleopatry, Warszawa 2008.

Wybrane fragmenty tłumaczonych na język polski dzieł greckich historyków starożytnych: Herodota, Tukidydesa i Ksenofonta.

Literatura uzupełniająca:

Errington R. M., Historia świata hellenistycznego 323-30 p.n.e., tłum. A. Gąsior-Niemiec, Kraków 2010

Hall J. M., Historia Grecji archaicznej ok. 1200 - 479 p.n.e., tłum. M. Komorowska, Kraków 2011

Kulesza R., Sparta w V i IV w. p.n.e., Warszawa 2003

Kulesza R., Antyczna Hellada. Szkice z dziejów starożytnych Greków, Warszawa 2013

Lengauer W., Starożytna Grecja w okresie archaicznym i klasycznym, Warszawa 1999

Rhodes P. J., Historia Grecji. Okres klasyczny 478 - 323 p.n.e., tłum. L. Trzcionkowski, Kraków 2009

Uwagi:

Jeśli student, z jakichś powodów, nie może systematycznie uczestniczyć w zajęciach, jest zobowiązany skontaktować się z wykładowcą w celu ustalenia zasad zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głodowska
Prowadzący grup: Anna Głodowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wybranymi zagadnieniami z zakresu historii i kultury starożytnej Grecji.

Pełny opis:

1. Informacje wstępne: źródła i ich charakterystyka, periodyzacja dziejów starożytnej Grecji, położenie geograficzne i warunki naturalne Grecji i wysp greckich.

2. Kultura minojska i mykeńska. "Wieki Ciemne".

3. Narodziny i rozwój polis. konflikty społeczne wewnątrz poleis. Tyrania. Ruch kolonizacyjny - przyczyny i kierunki rozwoju greckiej ekspansji.

4. Kultura epoki archaicznej: sympozjony arystokratów, igrzyska, religia, nowy sposób spojrzenia na świat - narodziny filozofii.

5. Demokracja ateńska - reformy Solona i Klejstenesa.

6. Ustrój społeczno - polityczny Sparty.

7. Dwa modele wychowania - Ateny i Sparta.

8. Wojny grecko - perskie.

9. Ateńska arche.

10. Wojna peloponeska.

11. Sytuacja w Grecji po wojnie peloponeskiej.

12. Kultura epoki klasycznej: sofiści, filozofia, historiografia, retoryka, teatr.

13. Wzrost znaczenia Macedonii: rządy Filipa II i podboje Aleksandra Wielkiego.

14. Powstanie monarchii hellenistycznych.

15. Kultura epoki hellenistycznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bonarek J, Czekalski T., Sprawski S. Turlej S., Historia Grecji, Kraków 2005

Martin T. R, Starożytna Grecja. Od prehistorii do czasów hellenistycznych, przekł. J. Szkudliński, Poznań 2016

Mrozewicz L., Historia powszechna. Starożytność, Poznań 1999

Musiał. D., Świat grecki od Homera do Kleopatry, Warszawa 2008.

Wybrane fragmenty tłumaczonych na język polski dzieł greckich historyków starożytnych: Herodota, Tukidydesa i Ksenofonta.

Literatura uzupełniająca:

Errington R. M., Historia świata hellenistycznego 323-30 p.n.e., tłum. A. Gąsior-Niemiec, Kraków 2010

Hall J. M., Historia Grecji archaicznej ok. 1200 - 479 p.n.e., tłum. M. Komorowska, Kraków 2011

Kulesza R., Sparta w V i IV w. p.n.e., Warszawa 2003

Kulesza R., Antyczna Hellada. Szkice z dziejów starożytnych Greków, Warszawa 2013

Lengauer W., Starożytna Grecja w okresie archaicznym i klasycznym, Warszawa 1999

Rhodes P. J., Historia Grecji. Okres klasyczny 478 - 323 p.n.e., tłum. L. Trzcionkowski, Kraków 2009

Uwagi:

Jeśli student, z jakichś powodów, nie może systematycznie uczestniczyć w zajęciach, jest zobowiązany skontaktować się z wykładowcą w celu ustalenia zasad zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik, Marta Szada
Prowadzący grup: Marta Szada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Pełny opis:

Zajęcia będą się odbywać w formie cotygodniowych spotkań online na platformie Microsoft Teams.

Literatura:

v

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik, Marta Szada
Prowadzący grup: Marta Szada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Pełny opis:

Zajęcia będą się odbywać w formie cotygodniowych spotkań online na platformie Microsoft Teams.

Literatura:

v

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.