Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język łaciński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS1Z-JLAC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język łaciński
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe (wynikające z planu studiów: 90 h = 3 ECTS i konsultacje: 30 h = 1 ECTS)

- praca własna studenta (w tym przygotowanie do zajęć oraz sprawdzianów: 60 h = 2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student zna gramatykę i leksykę języka łacińskiego w stopniu zaawansowanym (K_W01)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi czytać i tłumaczyć teksty łacińskie (K_U03)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu (K_K01)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem zajęć z języka łacińskiego jest

zapoznanie uczestników z leksyką, fleksją i składnią języka łacińskiego umożliwiającą lekturę tekstów oryginalnych;

zapoznanie uczestników z terminologią i podstawowymi zagadnieniami gramatyki opisowej i historycznej języka łacińskiego;

doskonalenie umiejętności rozpoznawania i tworzenia różnych form fleksyjnych i syntaktycznych;

doskonalenie umiejętności tłumaczenia tekstów łacińskich na język polski

Pełny opis:

Student zapoznaje się z następującymi zagadnieniami gramatycznymi:

formy fleksyjne rzeczowników deklinacji I–V,

formy fleksyjne przymiotników deklinacji I–III (w stopniu równym, wyższym i najwyższym),

stopniowanie przysłówków

formy fleksyjne i zasady użycia zaimków osobowych, dzierżawczych, zwrotnych, wskazujących, określających, względnych, pytajnych i nieokreślonych;

formy fleksyjne liczebników głównych, porządkowych i podziałowych oraz przysłówki liczebnikowe;

formy czasowników strony czynnej i biernej koniugacji I–IV tworzone od tematu praesentis

formy czasowników tworzone od tematu perfecti

formy czasowników tworzone od tematu supini

verba deponentia i semideponentia

verba anomalia (esse i złożone z esse; eo i złożone z eo; ferro i złożone z ferro; volo, nolo, malo, fio)

składniowe funkcje przypadków;

przyimki wraz ze zrozumieniem sensu przypadka, z którym się łączą

Składnie: Accusativus cum infinitivo, Nominativus cum infinitivo, Dativus possesivus, Ablativus absolutus

coniunctivus w zdaniach głównych

tryby i czasy (consecutio temporum) w zdaniach podrzędnych (celowych, skutkowych, przyzwolonych, porównawczych, przyczynowych, czasowych, względnych, pytajnych)

okresy warunkowe

formy odczasownikowe i ich użycie: inifinitivus, participium, gerundium i gerundivum, supinum

koniugacje omowne czynna i bierna

mowa zależna (oratio obliqua)

Literatura:

A. Horn, J. Flagg Gummere, M. M. Forbes, Using Latin, Chicago 1961 (wybrane teksty)

C. W. E. Peckett, A. R. Munday, Principia: A Beginner’s Latin Course, Shrewsbury 1969 (wybrane części)

C. W. E. Peckett, A. R. Munday, Pseudolus noster: A Beginner’s Latin Course, Shrewsbury 1964 (wybrane części)

Z. Samolewicz, Składnia łacińska, Kraków 2006

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 1984 lub późniejsze

H. Wolanin, Gramatyka opisowa klasycznej łaciny w ujęciu strukturalnym, Kraków 2015

R. K. Zawadzki, Praktyczna składnia łacińska, Częstochowa 2003

Słowniki:

K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1997 (lub inne wydanie)

J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, Warszawa 2001 (lub inne wydanie)

J. Korpanty, Słownik łacińsko-polski, t. 1-2, Warszawa 2001

M. Plezia, Słownik łacińsko-polski, t. 1-5, Warszawa 2007 (lub inne wydanie)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

aktywny udział w ćwiczeniach (jeżeli student opuści zajęcia, powinien przyswoić sobie omówiony na nich materiał; pomoc w uzupełnieniu wiedzy może uzyskać od prowadzącego zajęcia w ramach konsultacji; nieobecność na więcej niż połowie zajęć skutkuje brakiem zaliczenia);

regularne odrabianie zadań domowych;

oceny ze sprawdzianów sprawdzających znajomość omówionych zagadnień gramatycznych, słownictwa oraz umiejętności przekładu z łaciny na język polski

Semestr zimowy kończy się uzyskaniem zaliczenia z oceną. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w semestrze letnim jest zaliczenie pierwszego semestru.

Semestr letni kończy się egzaminem z całego roku nauki języka łacińskiego. Egzamin składa się z testu gramatycznego sprawdzającego fleksję i składnię oraz z tłumaczenia tekstu (warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% z każdej jego części). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie przedmiotu w każdym semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik
Prowadzący grup: Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik
Prowadzący grup: Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik
Prowadzący grup: Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik, Marta Szada
Prowadzący grup: Marta Szada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Jedne zajęcia w tygodniu będą odbywać się w trybie stacjonarnym. Pozostałe w formie spotkań online na platformie Microsoft Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.