Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Boginie, heroiny, śmiertelniczki... Różne oblicza kobiet w literaturze greckiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS2L-BHSROK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Boginie, heroiny, śmiertelniczki... Różne oblicza kobiet w literaturze greckiej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe: wynikające z programu studiów - 30 godz. i konsultacje - 22 godz. (2,1 ECTS)

- praca własna studenta (przygotowanie do zajęć i egzaminu) - 48 godz. (1,9 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W. 1. ma podstawową wiedzę o literaturze starożytnej Grecji obejmującą jej periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców (K_W04)

W.2. ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w dziedzinie literaturoznawstwa (K_W07)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U.1. umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów oraz dokonać ich analiz i interpretacji z użyciem podstawowej

terminologii krytycznej i trafnych metod (K_U09)

U.2. potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów literackich oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym, wartości artystycznej i poznawczej (K_U10)

U.3. posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków (K_U12)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K.1. docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości i ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego starożytnej Grecji (K_K04)

Metody dydaktyczne:

W pracy ze studentami zostaną zastosowane różne metody: podające (opis, opowiadanie, pogadanka, wykład konwencjonalny i konwersatoryjny) i poszukujące (ćwiczeniowa i referatu).

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z postaciami kobiet, które odegrały istotną rolę w kulturze starożytnej Grecji, a ich literackie portrety zapisały się na stałe w pamięci także współczesnych czytelników.

Pełny opis:

1. Penelopa - symbol kobiecej wierności.

2. Helena winna? Różne spojrzenia na mityczną bohaterkę (Homer, Gorgiasz, Eurypides).

3. Klitajmestra - matka, żona, kochanka, mężobójczyni.

4. Ifigenie Eurypidesa.

5. Postać Elektry w dziełach greckich tragików.

6. Słynna dzieciobójczyni - portret Eurypidejskiej Medei.

7. Fedra - ofiara nieszczęśliwej miłości?

8. Po zagładzie miasta - losy trojańskich kobiet ("Trojanki". "Hekabe", "Andromacha").

9. Postać Aspazji u Platona i Ksenofonta.

10. Kobiety u władzy - "Sejm kobiet" Arystofanesa.

Literatura:

Tłumaczenia tekstów z języka greckiego na język polski:

Ajschylos, Oresteja [w:] Ajschylos, Tragedie, tłum. S. Srebrny, Kraków 2005,

Arystofanes, Komedie, tłum. J. Ławińska-Tyszkowska, Warszawa 2001-2003,

Eurypides, Tragedie, tłum. J. Łanowski, Warszawa 2006-2007 (wybrane tragedie),

Homer, Odyseja, tłum. J. Parandowski

Gorgiasz, Pochwała Heleny, tłum. Z. Nerczuk w: "Studia Antyczne i Mediewistyczne" 10 [45] 2012

Ksenofont, Pisma sokratyczne, tłum. L. Joachimowicz, Warszawa 1967

Platon, Meneksenos, tłum. K. Tuszyńska-Maciejewska, Wrocław 1994

Sofokles, Tragedie, tłum. R. Chodkowski, Lublin 2009, 2012

Opracowania:

Flacelière R., Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa, tłum. Z. Bobowicz, J. Targalski, Warszawa 1985,

Głombiowski K, Ksenofont - żołnierz i pisarz, Wrocław 1993

Graves R., Mity greckie, tłum. H. Krzeczkowski, Kraków 2009 (lub inne wydanie),

Jaeger W., Paideia, tłum. M. Plezia i H. Bednarek, Warszawa 2001,

Kitto H. D. F., Tragedia grecka. Studium literackie, tłum. J. Margański, Bydgoszcz 1997,

Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, Lublin 2005,

Krawczuk A., Perykles i Aspazja

Literatura uzupełniająca:

Chodkowski R. R., Teatr grecki, Lublin 2003,

Czerwińska J., Człowiek Eurypidesa wobec zagrożenia życia, namiętnej miłości i ekstazy religijnej, Łódź 1999,

Kocur M., Teatr antycznej Grecji, Wrocław 2001,

Lengauer W., Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994,

Steffen W., Batóg T., Ajschylos. Twórca tragedii greckiej, Warszawa 2000,

Szastyńska-Siemion A., Muza z Mityleny. Safona, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993,

Taplin O., Tragedia grecka w działaniu, tłum. A. Wojtasik, Kraków 2004.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest systematyczny udział w zajęciach, czyli dostarczanie drogą mailową prac pisemnych, obejmujących opracowanie zagadnień należących do tematyki zajęć oraz zdanie końcowego sprawdzianu ustnego. Sprawdzian ustny na koniec semestru, odbywający się w ramach videokonferencji na platformie teams przewiduje 5 pytań (szczegółowych i przekrojowych) dotyczących tematyki poruszanej na zajęciach oraz znajomości obowiązkowej literatury przedmiotu. Aby uzyskać ocenę pozytywną należy udzielić odpowiedzi na co najmniej 3 pytania.

Ocena końcowa stanowi więc średnią ocen uzyskanych z prac pisemnych oraz końcowego sprawdzianu ustnego. Przy wystawianiu oceny końcowej brane są pod uwagę następujące progi procentowe:

60% - 69% dst

70% - 79% dst plus

80% - 84% db

85% - 89% db plus

90% i więcej bdb.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głodowska
Prowadzący grup: Anna Głodowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z postaciami kobiet, które odegrały istotną rolę w kulturze starożytnej Grecji, a ich literackie portrety zapisały się na stałe w pamięci także współczesnych czytelnikó

Pełny opis:

1. Penelopa - symbol kobiecej wierności.

2. Helena winna? Różne spojrzenie na mityczną bohaterkę (Homer, Gorgiasz, Eurypides).

3. Klitajmestra - matka, żona, kochanka, mężobójczyni.

4. Ifigenie Eurypidesa.

5. Postać Elektry w dziełach greckich tragików.

6. Po zagładzie miasta - losy trojańskich kobiet ("Trojanki". "Hekabe", "Andromacha".

Literatura:

Tłumaczenia tekstów z języka greckiego na język polski:

Ajschylos, Oresteja [w:] Ajschylos, Tragedie, tłum. S. Srebrny, Kraków 2005,

Eurypides, Tragedie, tłum. J. Łanowski, Warszawa 2006-2007 (wybrane tragedie),

Homer, Odyseja, tłum. J. Parandowski

Gorgiasz, Pochwała Heleny, tłum. Z. Nerczuk w: "Studia Antyczne i Mediewistyczne" 10 [45] 2012

Sofokles, Tragedie, tłum. R. Chodkowski, Lublin 2009, 2012

Opracowania:

Flacelière R., Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa, tłum. Z. Bobowicz, J. Targalski, Warszawa 1985,

Graves R., Mity greckie, tłum. H. Krzeczkowski, Kraków 2009 (lub inne wydanie),

Jaeger W., Paideia, tłum. M. Plezia i H. Bednarek, Warszawa 2001,

Kitto H. D. F., Tragedia grecka. Studium literackie, tłum. J. Margański, Bydgoszcz 1997,

Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, Lublin 2005,

Literatura uzupełniająca:

Chodkowski R. R., Teatr grecki, Lublin 2003,

Czerwińska J., Człowiek Eurypidesa wobec zagrożenia życia, namiętnej miłości i ekstazy religijnej, Łódź 1999,

Kocur M., Teatr antycznej Grecji, Wrocław 2001,

Lengauer W., Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994,

Steffen W., Batóg T., Ajschylos. Twórca tragedii greckiej, Warszawa 2000,

Taplin O., Tragedia grecka w działaniu, tłum. A. Wojtasik, Kraków 2004.

Uwagi:

Jeśli student, z jakichś powodów, nie jest w stanie uczęszczać systematycznie na zajęcia, powinien niezwłocznie skontaktować się z wykładowcą w celu ustalenia zasad zaliczenia przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.