Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury starogreckiej (okres hellenistyczny i Cesarstwa)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS2L-HLSg Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia literatury starogreckiej (okres hellenistyczny i Cesarstwa)
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie ma.

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe (wynikające z planu studiów: 30 h i konsultacje: 25 h) - 2 ECTS

- praca własna studenta (w tym przygotowanie do egzaminu: 57 h) - 2 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - ma podstawową wiedzę o literaturze starożytnej Grecji epoki hellenistycznej i cesarskiej, obejmującą jej periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców (K_W04)

W2 - zna podstawowe kierunki rozwoju krytyki literackiej i teorii literatury oraz najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie literaturoznawstwa (K_W07)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - umie umiejscowić poznawane dzieła literatury greckiej hellenistycznej i Cesarstwa w szerszym kontekście historyczno-kulturowym (K_U08)

U2 - potrafi rozpoznać rodzaj literacki, określić gatunkową konwencję utworów omawianego okresu literackiego, przeprowadzić ich krytyczną analizę (K_U09)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i nabytych umiejętności (K_K01)

K2 - potrafi docenić tradycję i dziedzictwo kulturowe obszaru śródziemnomorskiego oraz ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, szczególnie starożytności grecko-rzymskiego (K_K04)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest kompleksowe przedstawienie literatury greckiej epoki hellenistycznej i cesarskiej w kontekście historyczno-kulturowym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest kompleksowe przedstawienie literatury greckiej epoki hellenistycznej i cesarskiej: zapoznanie studentów z twórczością najważniejszych przedstawicieli obu epok, omówienie rodzajów literackich charakterystycznych dla wskazanego okresu oraz ukazanie zależności pomiędzy literaturą a przemianami społecznymi i kulturowymi w okresie od końca IV w. przed Chr. do V w. po Chr. Celem wykładu jest też przedstawienie najważniejszych nurtów i kręgów literackich: rozwoju filologii i poezji uczonej w Aleksandrii, stosunku hellenistycznych szkół filozoficznych do zretoryzowanej literatury, zjawiska attycyzmu, azjanizmu i Drugiej Sofistyki oraz ukazanie greckojęzycznej literatury żydowskiej i wczesnochrześcijańskiej na tle literatury pogańskiej okresu Cesarstwa.

Literatura:

- B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków. Tom III: okres hellenistyczny, Warszawa 1992;

- S. Goldhill, Rhetoric and the Second Sophistic [w:] The Cambridge Companion to Ancient Rhetoric, ed. E. Gunderson, Cambridge 2009, s. 228-241 (tekst udostępnia prowadzący);

- N. Holzberg, Powieść antyczna, przeł. M. Wójcik, Kraków 2003;

- G. A. Kennedy, A New History of Classical Rhetoric, Princeton 1994, s. 201-270 (rozdziały V i X-XII);

- K. Korus, Grecka proza poklasyczna, Kraków 2003;

- Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, t. I i II, Lublin 2005;

- P. Majewski, Pismo, tekst, literatura. Praktyki piśmienne starożytnych Greków i matryca pamięci kulturowej Europejczyków, Warszawa 2013, s. 236-330;

- H.-I. Marrou, Historia wychowania w starożytności, przeł. S. Łoś, Warszawa 1969;

- T. Penner, C. Vander Stichele, Rhtorical practice in early Christianity [w:] The Cambridge Companion..., s. 245-260 (tekst udostępnia prowadzący);

- A. Świderkówna, Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta, Warszawa 1974 (lub późniejsze);

- wybór tekstów poetyckich (wybór z Antologii Palatyńskiej, Apolloniosa Rodyjskiego, Herondasa, Kallimacha, Posejdipposa i Teokryta) i prozatorskich (wybór z pism Arriana, Atenajosa, Marka Aureliusza, Jana Chryzostoma, Eliana, Filostrata, Hermogenesa, Józefa Flawiusza, Libaniosa, Longosa, Lukiana i Plutarcha) w przekładzie.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny sprawdzający efekty kształcenia z zakresu literatury okresu Cesarstwa. Egzamin składa się z trzech pytań: dwóch z zagadnień omawianych na wykładzie, jednego z lektur w przekładzie.

Egzamin sprawdza wiedzę z zakresu W1-W2 oraz umiejętności U1-2 i kompetencje K1-2.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie min. 60% możliwych punktów i udzielenie właściwej odpowiedzi przynajmniej na dwa z trzech pytań.

Zakres tematyczny:

- specyfika kultury epoki Cesarstwa, wspólne cechy literatury i sztuk plastycznych w okresie od Augusta do V w. po Chr.;

- szkoły retoryczne epoki Cesarstwa: Hermogenes i progymnasmata;

- Druga Sofistyka - charakterystyka zjawiska i związani z nim twórcy;

- Plutarch z Cheronei;

- Lukian z Samosat;

- pisma filozoficzne okresu Cesarstwa;

- historiografia i biografia okresu Cesarstwa

- powieść antyczna i romans grecki;

- Atenajos i proza o charakterze encyklopedycznym;

- liryka okresu cesarstwa: epigramat, poezja liryczna, hymny;

- epos epoki Cesarstwa;

- wpływ klasycznej retoryki na pisma polemiczne i apologetyczne.

Zagadnienia egzaminacyjne, opracowane przez prowadzącego, są archiwizowane.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Appel, Sławomir Wyszomirski
Prowadzący grup: Sławomir Wyszomirski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Literatura:

Atenajos, Uczta mędrców, przeł. K. Bartol, J. Danielewicz, Poznań 2010;

Marek Aureliusz, Rozmyślania, tłum. Marian Reiter, Kęty 2008;

Klaudiusz Elian, Opowiastki rozmaite. Listy wieśniaków, przeł. M. Borowska, Warszawa 2005;

Epiktet, Diatryby. Encheiridion, przeł. L. Joachimowicz, Kraków 1961;

Filostrat Starszy, Obrazy, przeł. R. Popowski, Warszawa 2004;

Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, tłum. Zygmunt Kubiak, Jan Radożycki, Warszawa 2001;

Hermogenes, Sztuka retoryczna, przeł. H. Podbielski, Lublin 2012;

Libanios, Wybór mów, przeł. i oprac. Leokadia Małunowiczówna, Wrocław-Warszawa 2006;

Longos, Dafnis i Chloe, przeł. Jan Parandowski, Warszawa 1999;

Lukian, Dialogi t. 1-3, tł. Władysław Madyda, Konstanty Boguski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1960-1966;

Plutarch, Jak młodzież powinna słuchać poetów, przekład zbiorowy pod kierunkiem Kazimierza Kumanieckiego, seria „Biblioteka Menandra”, PWN, Warszawa 1957 [nr 2];

Plutarch, Moralia. Wybór pism filozoficzno-moralnych, tłum. Zofia Abramowiczówna, Wrocław 2005 (wyd. drugie);

Plutarch, Moralia. (Wybór), tom 1, tłum. Zofia Abramowiczówna, Warszawa 1977;

Plutarch, Moralia. (Wybór), tom 2, tłum. Zofia Abramowiczówna, Warszawa 1988;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Appel, Sławomir Wyszomirski
Prowadzący grup: Sławomir Wyszomirski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Literatura:

Atenajos, Uczta mędrców, przeł. K. Bartol, J. Danielewicz, Poznań 2010;

Marek Aureliusz, Rozmyślania, tłum. Marian Reiter, Kęty 2008;

Klaudiusz Elian, Opowiastki rozmaite. Listy wieśniaków, przeł. M. Borowska, Warszawa 2005;

Epiktet, Diatryby. Encheiridion, przeł. L. Joachimowicz, Kraków 1961;

Filostrat Starszy, Obrazy, przeł. R. Popowski, Warszawa 2004;

Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, tłum. Zygmunt Kubiak, Jan Radożycki, Warszawa 2001;

Hermogenes, Sztuka retoryczna, przeł. H. Podbielski, Lublin 2012;

Libanios, Wybór mów, przeł. i oprac. Leokadia Małunowiczówna, Wrocław-Warszawa 2006;

Longos, Dafnis i Chloe, przeł. Jan Parandowski, Warszawa 1999;

Lukian, Dialogi t. 1-3, tł. Władysław Madyda, Konstanty Boguski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1960-1966;

Plutarch, Jak młodzież powinna słuchać poetów, przekład zbiorowy pod kierunkiem Kazimierza Kumanieckiego, seria „Biblioteka Menandra”, PWN, Warszawa 1957 [nr 2];

Plutarch, Moralia. Wybór pism filozoficzno-moralnych, tłum. Zofia Abramowiczówna, Wrocław 2005 (wyd. drugie);

Plutarch, Moralia. (Wybór), tom 1, tłum. Zofia Abramowiczówna, Warszawa 1977;

Plutarch, Moralia. (Wybór), tom 2, tłum. Zofia Abramowiczówna, Warszawa 1988;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Appel, Sławomir Wyszomirski
Prowadzący grup: Sławomir Wyszomirski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Literatura:

Atenajos, Uczta mędrców, przeł. K. Bartol, J. Danielewicz, Poznań 2010;

Marek Aureliusz, Rozmyślania, tłum. Marian Reiter, Kęty 2008;

Klaudiusz Elian, Opowiastki rozmaite. Listy wieśniaków, przeł. M. Borowska, Warszawa 2005;

Epiktet, Diatryby. Encheiridion, przeł. L. Joachimowicz, Kraków 1961;

Filostrat Starszy, Obrazy, przeł. R. Popowski, Warszawa 2004;

Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, tłum. Zygmunt Kubiak, Jan Radożycki, Warszawa 2001;

Hermogenes, Sztuka retoryczna, przeł. H. Podbielski, Lublin 2012;

Libanios, Wybór mów, przeł. i oprac. Leokadia Małunowiczówna, Wrocław-Warszawa 2006;

Longos, Dafnis i Chloe, przeł. Jan Parandowski, Warszawa 1999;

Lukian, Dialogi t. 1-3, tł. Władysław Madyda, Konstanty Boguski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1960-1966;

Plutarch, Jak młodzież powinna słuchać poetów, przekład zbiorowy pod kierunkiem Kazimierza Kumanieckiego, seria „Biblioteka Menandra”, PWN, Warszawa 1957 [nr 2];

Plutarch, Moralia. Wybór pism filozoficzno-moralnych, tłum. Zofia Abramowiczówna, Wrocław 2005 (wyd. drugie);

Plutarch, Moralia. (Wybór), tom 1, tłum. Zofia Abramowiczówna, Warszawa 1977;

Plutarch, Moralia. (Wybór), tom 2, tłum. Zofia Abramowiczówna, Warszawa 1988;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.