Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia sztuki starożytnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS2L-HSS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki starożytnej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe wynikające z programu studiów: 30 h (1 ECTS)

konsultacje: 15 h (0,5 ECTS)

praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, zapoznanie się z literaturą, przygotowanie się do referatu/prezentacji i zaliczenia) 30 h (1,5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - student ma zaawansowaną wiedzę o wybranych aspektach i wytworach kultury starożytnej (W12)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - student potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów i wytworów antycznej kultury materialnej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod(U08)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - student docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości i ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego antyku (K03)

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny; pokaz

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z dziełami artystycznymi starożytnej Grecji i Rzymu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z periodyzacją kultury materialnej starożytnej Grecji i Rzymu i podanie charakterystyki stylowej poszczególnych okresów; zaprezentowanie wybranych dzieł, charakterystycznych dla danego okresu, o dużej wartości artystycznej i istotnym znaczeniu kulturowym. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia z dziedziny architektury, rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po każdym semestrze na podstawie aktywności na

zajęciach i ustnego kolokwium (po każdych 15 h zajęć) składającego się

z dwóch pytań i dwóch reprodukcji słynnych dzieł antycznych, które należy omówić, bądź prezentacji przygotowanej przez osoby studiujące.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Awianowicz, Barbara Bibik, Marta Szada
Prowadzący grup: Bartosz Awianowicz, Marta Szada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W semestrze II zostaną omówione zagadnienia:

Sztuka grecka epoki hellenistycznej

- zmiany w sztuce epoki hellenistycznej (naturalizm)

- architektura, rzeźba, malarstwo, mozaika, monety, gliptyka

Sztuka etruska

- charakterystyka sztuki etruskiej (oryginalne techniki architektoniczne, plastyczne i ceramiczne, weryzm)

- wpływy greckie: architektura, malarstwo, rzeźba

Sztuka Rzymu od epoki królów do schyłku republiki

- architektura użytkowa (dom, insula, willa, akwedukt, bazylika, drogi, mury)

- rzeźba (portrety prywatne i kommemoratywne)

- malarstwo (style malarstwa pompejańskiego)

- mozaika

Sztuka wczesnego Cesarstwa

- malarstwo (różne jego gatunki, portrety z Fajum)

- rzeźba (łuk triumfalny, kolumna)

- małe formy:

- malarstwo mozaikowe

Sztuka wczesnochrześcijańska (katakumby, bazylika, mozaika i malarstwo)

Wpływ sztuki starożytnej Grecji i Rzymu w epokach późniejszych (renesans, neoklasycyzm, archetypy ikonograficzne)

Literatura:

Z. Abramowiczówna, O sztuce starożytnej, Toruń 2002

M. L. Bernhard, Sztuka grecka archaiczna, Warszawa 1989

M. L. Bernhard, Sztuka grecka V wieku p.n.e., Warszawa 1991

M. L. Bernhard, Sztuka grecka IV wieku p.n.e., Warszawa 1992

M. L. Bernhard, Sztuka hellenistyczna, Warszawa 1993

P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław 1997

E. Makowiecka, Sztuka grecka, Warszawa 2006

E. Makowiecka, Sztuka rzymska, Warszawa 2010

K. Michałowski, wstęp w Encyklopedia sztuki starożytnej, wydanie dowolne

A. Palladio, Cztery księgi o architekturze, przeł. M. Rzepińska, Warszawa 1955

A. Sadurska, Archeologia starożytnego Rzymu, Warszawa 1975

A. Sadurska, W cieniu Panteonu, Warszawa 1965

W. Tatarkiewicz, Łazienki królewskie i ich osobliwości, Warszawa 1967

Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, tłum. K. Kumaniecki, Warszawa 1999

P. Zanker, August i potęga obrazów, Poznań 1999

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Awianowicz, Barbara Bibik, Marta Szada
Prowadzący grup: Bartosz Awianowicz, Marta Szada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Awianowicz, Barbara Bibik, Marta Szada
Prowadzący grup: Bartosz Awianowicz, Marta Szada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)