Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki starożytnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS2L-HSS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki starożytnej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie s1
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe wynikające z programu studiów: 30 h (1 ECTS)

konsultacje: 15 h (0,5 ECTS)

praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, zapoznanie się z literaturą, przygotowanie się do referatu/prezentacji i zaliczenia) 30 h (1,5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - student ma zaawansowaną wiedzę o wybranych wytworach kultury materialnej starożytności (W12)

W2 - student ma zaawansowaną wiedzę o architekturze, malarstwie i rzeźbie starożytnej Grecji i Rzymu (W12)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - student potrafi opisać i ocenić wybrane zabytki ze sztuki starożytnej Grecji i Rzymu, wykorzystując w tym celu zaprezentowany na wykładach materiał ilustracyjny oraz korzystając z różnych źródeł (U02)

U2 - student rozróżnia i identyfikuje styl i porządek antycznych dzieł sztuki (U09)

U3 - potrafi zinterpretować ikonografię wybranych przedstawień obrazowych (U09)

U4 - umie określić znaczenie wytworów kultury materialnej w życiu społecznym starożytnej Grecji i Rzymu (U09)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - ma świadomość wpływu i znaczenia sztuki antycznej w kształtowaniu nowożytnej estetyki (K05)

K2 - rozumie konieczność zachowania dziedzictwa grecko – rzymskiego antyku dla utrzymania ciągłości kulturowej Europy (K04)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z dziełami artystycznymi starożytnej Grecji i Rzymu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z periodyzacją kultury materialnej starożytnej Grecji i Rzymu i podanie charakterystyki stylowej poszczególnych okresów; zaprezentowanie wybranych dzieł, charakterystycznych dla danego okresu, o dużej wartości artystycznej i istotnym znaczeniu kulturowym. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia z dziedziny architektury, rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego.

W semestrze II zostaną omówione zagadnienia:

Sztuka grecka epoki hellenistycznej

- zmiany w sztuce epoki hellenistycznej (naturalizm)

- architektura, rzeźba, malarstwo, mozaika, monety, gliptyka

Sztuka etruska

- charakterystyka sztuki etruskiej (oryginalne techniki architektoniczne, plastyczne i ceramiczne, weryzm)

- wpływy greckie: architektura, malarstwo, rzeźba

Sztuka Rzymu od epoki królów do schyłku republiki

- architektura użytkowa (dom, insula, willa, akwedukt, bazylika, drogi, mury)

- rzeźba (portrety prywatne i kommemoratywne)

- malarstwo (style malarstwa pompejańskiego)

- mozaika

Sztuka wczesnego Cesarstwa

- malarstwo (różne jego gatunki, portrety z Fajum)

- rzeźba (łuk triumfalny, kolumna)

- małe formy:

- malarstwo mozaikowe

Sztuka wczesnochrześcijańska (katakumby, bazylika, mozaika i malarstwo)

Wpływ sztuki starożytnej Grecji i Rzymu w epokach późniejszych (renesans, neoklasycyzm, archetypy ikonograficzne)

Literatura:

Z. Abramowiczówna, O sztuce starożytnej, Toruń 2002

M. L. Bernhard, Sztuka grecka archaiczna, Warszawa 1989

M. L. Bernhard, Sztuka grecka V wieku p.n.e., Warszawa 1991

M. L. Bernhard, Sztuka grecka IV wieku p.n.e., Warszawa 1992

M. L. Bernhard, Sztuka hellenistyczna, Warszawa 1993

P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław 1997

E. Makowiecka, Sztuka grecka, Warszawa 2006

E. Makowiecka, Sztuka rzymska, Warszawa 2010

K. Michałowski, wstęp w Encyklopedia sztuki starożytnej, wydanie dowolne

A. Palladio, Cztery księgi o architekturze, przeł. M. Rzepińska, Warszawa 1955

A. Sadurska, Archeologia starożytnego Rzymu, Warszawa 1975

A. Sadurska, W cieniu Panteonu, Warszawa 1965

W. Tatarkiewicz, Łazienki królewskie i ich osobliwości, Warszawa 1967

Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, tłum. K. Kumaniecki, Warszawa 1999

P. Zanker, August i potęga obrazów, Poznań 1999

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po każdym semestrze na podstawie aktywności na zajęciach (tematy do przygotowania przez studentów zostaną podane do wiadomości na pierwszych zajęciach) (K_U02, K_U10, K_K04, K_K05) i ustnego kolokwium składającego się z dwóch pytań i dwóch reprodukcji słynnych dzieł antycznych, które należy omówić (K_W13, K_W14, K_W16).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Brusewicz
Prowadzący grup: Alicja Brusewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Brusewicz
Prowadzący grup: Alicja Brusewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Brusewicz
Prowadzący grup: Alicja Brusewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Awianowicz, Barbara Bibik, Marta Szada
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Awianowicz, Barbara Bibik, Marta Szada
Prowadzący grup: Bartosz Awianowicz, Marta Szada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.