Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Arcydzieła literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS2Z-AL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Arcydzieła literatury
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe:

- wynikające z planu studiów i konsultacje -ok. 100h - 4 ECTS

i praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, napisanie pracy zaliczeniowej) - ok. 100h - 4 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W 1: ma zaawansowaną wiedzę o transmisji i recepcji kultury i literatury klasycznej na grunt literatury światowej oraz szeroko pojętej kultury współczesnej (teatr, film) (K_W04)

W 2: ma zaawansowaną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa (K_W05)

W 3: ma zaawansowaną wiedzę o literaturze starożytnej obejmującą jej periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców (K_W03)Efekty uczenia się - umiejętności:

U 1: umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym, rozpoznać ich rodzaj literacki i gatunkową konwencję, oraz dokonać ich analiz i interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i trafnych metod (K_U08)

U 2: potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów i wytworów antycznej kultury materialnej i literackiej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historycznokulturowym, wartości artystycznej i poznawczej (K_U09)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 1: ma świadomość znaczenia nauk o starożytności dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej na różnych poziomach (K_K05)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest prześledzenie wybranych wątków literatury grecko-rzymskiego kręgu kulturowego i ich recepcji w dziełach kultury literackiej i materialnej późniejszych epok.

Pełny opis:

Szczegółowy opis zagadnień stanowiących treść zajęć w danym semestrze podany jest w opisie przedmiotu w cyklu.

Literatura:

Spis lektur podany jest w opisie przedmiotu w cyklu.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach oraz napisanie pracy zaliczeniowej dotyczącej wybranych zagadnień z zakresu recepcji wątków, postaci i dzieł literatury starożytnej Grecji i Rzymu w literaturze epok późniejszych.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik, Anna Głodowska, Marta Szada
Prowadzący grup: Anna Głodowska, Marta Szada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie i interpretacja wybranych arcydzieł literatury antycznej z grecko-łacińskiego obszaru kulturowego oraz wybitnych utworów literackich okresów późniejszych, które możemy uznać za nawiązania do kultury antyku grecko-rzymskiego.

Zajęcia odbywają się zdalnie z wykorzystaniem platformy Microsoft Trans i poczty Umk (do korespondencji).

Pełny opis:

Zagadnienia na zajęcia prowadzone przez A. Głodowską:

1. Świat umarłych: Homer, Wergiliusz, Dante.

2. Miasto w czasie zarazy - Tukidydes, Propkopiusz z Cezarei, Boccaccio, Defoe, Kąkolewski.

3. Fedra - grecka heroina w dawnej i nowej odsłonie. Eurypides, Seneka i J. Racine.

4. Medea i jej współczesne literackie kreacje.

5. W. Shakespeare, Juliusz Cezar - przywódca i jego losy na scenie elżbietańskiego teatru.

6. Kaligula - rządy szaleńca? Swetoniusz i A. Camus.

Zagadnienia na zajęcia prowadzone przez M. Szadę:

Zajęcia będą poświęcone lekturze wybranych tekstów łacińskich i greckich (w przekładzie) oraz korespondujących z nimi tekstów średniowiecznych, nowożytnych i współczesnych. Kluczem doboru tekstów czytanych w trakcie semestru jest motyw śmierci i zaświatów (cztery główne tematy to zejście do podziemi, mit Orfeusza i Eurydyki, nieśmiertelność duszy oraz wizja końca świata). Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi wybitnymi dziełami literatury klasycznej, analiza ich kompozycji, środków wyrazu, cech gatunkowych, zapoznanie się z możliwościami interpretacji tych dzieł w najważniejszych nurtach współczesnej krytyki i teorii literatury oraz prześledzenie w jaki sposób motywy i idee przedstawione w dziełach klasycznych są przekształcane w tekstach literackich innych epok.

Literatura:

Lista lektur do zajęć prowadzonych przez A. Głodowską:

Boccaccio, Dekameron, przeł. E. Boye', tekst poprawił, uzupełnił i przedmową opatrzył M. Brahmer, Warszawa 1955

A. Camus, Kaligula, przeł. J. Kasza, Kraków 2004

Dante, Boska komedia, przeł. A. Kuciak, Poznań, 2002 - 2004

D. Defoe, Dziennik roku zarazy, przeł. J. Dmochowska, Londyn 1993

Eurypides, Medea [w:] Eurypides, Tragedie, przeł. J. Łanowski, T. I, Warszawa 2005

Homer, Odyseja, przeł. L. Siemieński, wstępem poprzedziła Z. Abramowiczówna, opracował i objaśnieniami opatrzył J. Łanowski, Wrocław 1992

K. Kąkolewski, 3 złote za słowo : 22 historie, które napisało życie : reportaże z lat 1958-1966, Warszawa 1984

Prokopiusz z Cezarei, Historia wojen, przeł. D. Brodka, Kraków 2013

J. Racine, Fedra [w:] J. Racine, Andromacha, Berenika, Fedra, przeł. M. Wroncka, K. Brończyk, A. Międzyrzecki, oprac. B. Sosień, Wrocław - Kraków 1997

Seneka, Fedra, przeł. Anna Świderkówna, oprac. Władysław Strzelecki, Wrocław - Kraków 1959.

W. Shakespeare, Koriolan, Juliusz Cezar [w:] W. Shakespeare, Tragedie i Kroniki w przekł. S. Barańczaka, Kraków 2013

Wergiliusz, Eneida, przeł. i oprac. Zygmunt Kubiak, Warszawa, 1998 (lub inne wydanie)

E. Winnicka, Był sobie chłopczyk, Wydawnictwo Czarne 2017

Opracowania:

R. Auguet, Kaligula czyli władza w ręku dwudziestolatka, przeł. W. Gilewski, Warszawa 1990

J. Czerwińska, Człowiek Eurypidesa wobec zagrożenia życia, namiętnej miłości i ekstazy religijnej, Łódź 1999

W. Berschin, Grecko-łacińskie Średniowiecze, przeł. K. Liman, Gniezno 2003

M. Budzowska, Fedra, czyli o etyce uczuć w tragediach Eurypidesa, Seneki i Racine'a, Narodowe Centrum Kultury 2011

J. Heistein, Historia literatury włoskiej. Zarys, Wrocław-Warszawa-Kraków 1994

B. Kaniewska, A. Legeżyńska, P. Śliwiński, Literatura polska XX wieku, Poznań 2005

J. Kott, Szekspir współczesny, Kraków 1997

Literatura polska XX wieku: przewodnik encyklopedyczny, T. 1, A-O, red. nauk. A. Hutnikiewicz, A. Lam, Warszawa 2000

K. Morawski, Dante Alighieri, Warszawa 1961

K. Morawski, Wstęp [w:] Dante Alighieri, Boska Komedia (Wybór), przeł. E. Porębowicz, wstęp i komentarze opracował K. Morawski, Wrocław 1977

P. Salwa, K. Żaboklicki, Historia literatury włoskiej, t. I, Warszawa 1997

H. Zbierski, Historia literatury angielskiej, Poznań 2002

K. Żaboklicki, Historia literatury włoskiej, Warszawa 2008

Lista lektur do zajęć prowadzonych przez M. Szadę:

Teksty literackie starożytne i średniowieczne:

Apokalipsa św. Jana (różne polskie przekłady biblijne)

Hildegarda z Bingen, Scivias, tłum. J. Łukaszewska-Haberkowa, Kraków 2011

Homer, Odyseja, tłum. J. Parandowski (wiele wydań)

Lukrecjusz, O naturze wszechrzeczy, tłum. E. Szymański, Warszawa 1957

Owidiusz, Metamorfozy, pieśń X, tłum. A. Kamieńska, Wrocław 2005 (seria BN)

Platon, Fedon, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1984 (lub późniejsze) lub Platon, Fedon, tłum. R. Legutko, Kraków 2017 (z opracowaniem)

Wergiliusz, Eneida, tłum. Z. Kubiak (wiele wydań)

Wergiliusz, Georgiki, tłum. Z. Abramowiczówna, Wrocław 1953 (seria BN)

Teksty literackie XX i XXI w.:

Joseph Conrad, Jądro ciemności, tłum. A. Zagórska (wiele wydań)

Cormac McCarthy, Droga, tłum. R. Sudół, Kraków 2008

Stanisław Lem, Solaris (wiele wydań)

W.B. Yeats, Poezje wybrane, tł. S. Barańczak, Warszawa 1987

Literatura przedmiotu:

A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku: podręcznik, Warszawa 2007

M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska: okres augustowski, Warszawa 1990

P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław 2008

W. J. Harrington, Klucz do Biblii, Warszawa 2012

J. Korpanty, Lukrecjusz: rzymski apostoł epikureizmu, Wrocław 1991

Literatura Grecji starożytnej, t. 1–2, red. H. Podbielski, Lublin 2005

S. Stabryła, Wergiliusz: świat poetycki, Wrocław 1983

K. Zarzycka-Stańczak, Idem aliter. Przybliżenia owidiańskie, Lublin 1999

Uwagi:

Jeśli z jakichś względów student nie może uczestniczyć systematycznie w zajęciach, odbywających się zdalnie lub stacjonarnie, zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z prowadzącym w celu ustalenia sposobu i warunków zaliczenia.

Zajęcia z dr A. Głodowską będą odbywać się zdalnie na platformie Ms Teams w czasie rzeczywistym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.