Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język starogrecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS2Z-JSG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język starogrecki
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie s1
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

semestr zimowy:

- godziny kontaktowe: wynikające z planu studiów: 90 h (3 ECTS), konsultacje: 15 h (0,5 ECTS)

- praca własna studenta (w tym przygotowanie do zajęć i kolokwiów) 75 h (2,5 ECTS)


semestr letni:

- godziny kontaktowe: wynikające z planu studiów: 90 h (3 ECTS), konsultacje: 30 h (1 ECTS)

- praca własna studenta (w tym przygotowanie do zajęć, kolokwiów oraz do egzaminu) 150 h (5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

student zna gramatykę i leksykę języka starogreckiego (W02)

Efekty uczenia się - umiejętności:

student potrafi czytać i tłumaczyć proste teksty z języka starogreckiego (U04)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu (K01)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu poznanie gramatyki i leksyki w stopniu umożliwiającym tłumaczenie prostych tekstów z języka starogreckiego.

Pełny opis:

Na zajęciach student poznaje gramatykę i leksykę języka starogreckiego w stopniu umożliwiającym tłumaczenie na język polski prostych tekstów z języka starogreckiego. Materiał gramatyczny obejmuje deklinację rzeczownika, przymiotnika, zaimka i liczebnika, stopniowanie przymiotników i przysłówków, koniugację, funkcje participium, podstawowe zagadnienia z zakresu składni przypadków i składni zdań. Student nabywa umiejętności analizowania budowy form fleksyjnych oraz wyróżniania w zdaniach różnych form gramatycznych, określania podstawowych składni i typów zdań. Poznaje podstawowe słownictwo języka starogreckiego. Utrwala poznany materiał, rozwiązując ćwiczenia gramatyczne i czytając proste teksty z języka starogreckiego.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (W02, U04, K01); jeśli student opuści jakieś zajęcia, ma obowiązek uzupełnić wprowadzony na nich nowy materiał, aby móc swobodnie uczestniczyć w kolejnych zajęciach; pomoc w uzupełnieniu materiału może uzyskać na dyżurze prowadzącego zajęcia; 50% i więcej nieobecności w semestrze skutkuje niezaliczeniem przedmiotu;

- bieżące przygotowanie do zajęć (W02, U04, K01);

- pozytywne zaliczenie kolokwiów sprawdzających znajomość gramatyki oraz rozumienie tekstu (W02, U04).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w semestrze letnim jest uzyskanie zaliczenia semestru 1 i semestru 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik
Prowadzący grup: Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W sytuacji rozwoju pandemii ćwiczenia realizowane będą w czasie rzeczywistym w formie cotygodniowych spotkań online na platformie Microsoft Teams.

Pełny opis:

W sytuacji rozwoju pandemii ćwiczenia realizowane będą w czasie rzeczywistym w formie cotygodniowych spotkań online na platformie Microsoft Teams.

Literatura:

M. Mikuła, M. Popiołek, Hellenes esmen pantes. Podręcznik do nauki języka starogreckiego, Warszawa 2017

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, Warszawa 1985

O. Jurewicz, Gramatyka historyczna języka greckiego, Warszawa 1992

Słownik grecko-polski, red. Z. Abramowiczówna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik
Prowadzący grup: Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W sytuacji rozwoju pandemii ćwiczenia realizowane będą w czasie rzeczywistym w formie cotygodniowych spotkań online na platformie Microsoft Teams.

Pełny opis:

W sytuacji rozwoju pandemii ćwiczenia realizowane będą w czasie rzeczywistym w formie cotygodniowych spotkań online na platformie Microsoft Teams.

Literatura:

M. Mikuła, M. Popiołek, Hellenes esmen pantes. Podręcznik do nauki języka starogreckiego, Warszawa 2017

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, Warszawa 1985

O. Jurewicz, Gramatyka historyczna języka greckiego, Warszawa 1992

Słownik grecko-polski, red. Z. Abramowiczówna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)