Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS2Z-P Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie s1
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

4 ects - godziny kontaktowe, wynikające z planu studiów oraz konsultacji - 100 godzin

4 ects - praca własna studenta - 100 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W04 ma zaawansowaną wiedzę o literaturze starożytnej,

K_W05 ma zaawansowaną wiedzę o recepcji kultury i literatury klasycznej w epokach późniejszych,

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów,

K_U03 potrafi czytać i tłumaczyć teksty łacińskie i/lub greckie,

K_U05 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności profesjonalne,

K_U09 potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii,

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- okrągłego stołu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Proseminarium ma charakter zajęć kształtujących podstawowe badawcze kompetencje studentów. Prowadzący w danym cyklu zajęć proponuje spójny temat, w ramach którego studenci zapoznają się najważniejszymi tekstami źródłowymi, podstawową literaturą przedmiotu oraz dyslkutowanymi w literaturze problemami badawczymi.

Pełny opis:

Prowadzący metodą wykładową wprowadza studentów w tematykę zajęć. Studenci przygotowują na kolejne zajęcia zadane im zagadnienia, zapoznają się z tekstami źródłowymi i literaturą przedmiotu. Podczas zajęć analizowane są teksty źródłowe z szerokim komentarzem gramatycznym, historycznym, historyczno-literackim, kulturowym. Studenci przygotowują na zaliczenie zajęć pracę pisemną, której tematyka ściśle łączy się z realizowaną podczas proseminarium tematyką.

Literatura:

zależna od tematyki zajęć proponowanej przez prowadzącego

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bieżąca przygtowania studentów do zajęć oraz ocena pracy pisemnej.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik, Przemysław Nehring
Prowadzący grup: Przemysław Nehring
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z tradycją literacką grecko-rzymskiego antyku chrześcijańskiego w szerokim jej kontekście - od kwestii historyczno-literackich przez genologiczne aż po aspekty teologiczne pism powstających w tym kulturowym kręgu.

W sytuacji rozwoju pandemii ćwiczenia realizowane będą w czasie rzeczywistym w formie cotygodniowych spotkań online na platformie Microsoft Teams.

Pełny opis:

Tematyka poszczególnych zajęć przedstawia się następująco:

1-2 Pismo św. - Septuaginta, Nowy Testament – kanon, literacka forma, łacińskie tłumaczenia

3-4 Najwcześniejsza literatura chrześcijańska, I-III w. (Tzw. Ojcowie apostolscy; literatura o męczeństwie; apologetyka

5-6 Literatura monastyczna – Apoftegmaty, , Asketikon (Bazyli Wielki), Rozmowy z Ojcami (Jan Kasjan), najwcześniejsze reguły mnisze, List 23 (Hieronim)

7-8 Hagiografia – Żywot św. Antoniego (Atanazy); Żywot św. Hilariona (Hieronim)

9-10 Wielcy pisarze greckiego Wschodu – Klemens Aleksandryjski, Orygenes, Ojcowie Kapadoccy (Bazyli Wielki, Grzegorz z Nyssy, Grzegorz z Nazjanzu), Jan Chryzostom

11-13 Wielcy pisarze łacińskiego Zachodu: Ambroży, Hieronim, Augustyn

14. Historiografia kościelna

15. Poezja wczesnochrześcijańska

Literatura:

Opracowania:

A-M. Malingrey, Chrześcijańska literatura grecka, przeł. i oprac. M. Starowieyski, Tarnów 1995

J. Fontaine, Chrześcijańska literatura łacińska, przeł. J. Słomka, Tarnów 1997

E. Carpentier, Czytając Nowy Testament, Włocławek 1992

Teksty źródłowe:

Ewangelia św. Marka, Dzieje Apostolskie - przekład z tzw. Biblii Tysiąclecia

Reskrypty Trajana i Hadriana dotyczące chrześcijan [w:] Pierwsi świadkowie. Wybór najstarszych pism chrześcijańskic, przekł. A. Świderkówna, opra. M. Starowieyski, Warszawa 1988, s. 386-397

Męczeństwo św. Polikarpa, biskupa Smyrny [w:] Pierwsi świadkowie..., s. 201-214.

List do Diogneta [w:] Pierwsi świadkowie..., s. 354-375.

Minucjusz Feliks, Oktawiusz, przeł. i oprac. M. Szarmach [w:] Apologie, przeł. M. Szarmach, A. Świderkówna, J. Sołowianiuk, wstęp i oprac. M. Szrmach i J. Sołowianiuk, Warszwa 1988, s. 5-78.

Orygenes, Przeciwko Celsusowi, fragment zamieszczony [w:] Pierwsi świadkowie..., s. 433-439.

Orygenes, Przeciwko Celsusowi, fragment zamieszczony [w:] Pierwsi świadkowie..., s. 433-439.

Tacjan Syryjczyk, Mowa do Greków [w:] Pierwsi apologeci greccy, przeł. i oprac. L. Misiarczyk, Kraków 2004, s. 295-366

Hieronim, List 22 [w:] Św. Hieronim, Listy do Eustochium, przeł i oprac. B. Degórski, Kraków 2004, s. 111-190

Atanazy, Żywot św. Antoniego, przeł. E. Dąbrowska [w:] Święty Antoni, Żywot. Pisma ascetyczne, przeł. E. Dąbrowska..., wstęp. E. Wipszycka, Kraków 2005, s. 43-154.

Klemens Aleksandryjski, Kobierce, tłum. I oprac. J. Niemirska-Pliszczyńska, Warszawa 1994, t. 1, s. 20-63

Bazyli Wielki, Kazaniu do młodzieży o pożytku z czytania książek pogańskich

Augustyn, O nauce chrześcijańskiej, przeł. i oprac. J. Sulowski, Warszawa 1989, ks. IV, s. 181-263

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.