Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium z języka łacińskiego - poezja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS2Z-TJL-POE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Translatorium z języka łacińskiego - poezja
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie s1
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość gramatyki łacińskiej i podstawowego słownictwa

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (60 h zajęć, 25h konsultacji - 3 ECTS)

Praca własna studenta (75 h - 3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W01: zna gramatykę i leksykę obu języków klasycznych w stopniu zaawansowanym

W08: ma zaawansowaną wiedzę z zakresu edycji i krytyki tekstu oraz paleografii

W15: zna zasady przekładoznawstwa w stopniu zaawansowanym

Efekty uczenia się - umiejętności:

U05: potrafi czytać i tłumaczyć teksty łacińskie

U07: umie rozpoznawać podstawowe miary metryczne w poezji łacińskiej

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu

Metody dydaktyczne:

Na zajęciach jest wykorzystywana przede wszystkim metoda gramatyczno-tłumaczeniowa oraz wykładu konwencjonalnego i konwersatoryjnego.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy o języku łacińskim i umiejętności translatorskich poprzez tłumaczenie wybranych, reprezentatywnych dla różnych zjawisk (metrycznych, językowych, historyczno-literackich) tekstów poetów rzymskich.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć będzie ćwiczenie czytania metrycznego (w semestrze zimowym głównie heksametru i dystychu elegijnego), tłumaczenia i objaśniania tekstów związanych z topiką wygnańczą, obejmujących następujące utwory: Wergiliusz, Ecl. I i IX, Owidiusz, Tr. I 3, III 9 i 10, Pont. IV 13. W przypadku tekstu Wergiliusza poza analizą warstwy metrycznej, gramatycznej i leksykalnej dyskutowane będzie zjawisko wywłaszczeń i wypędzeń w Rzymie w I w. p.n.e., w przypadku elegii Owidiusza - różnice pomiędzy polami semantycznymi i znaczeniem prawnym rzeczowników exul i relegatus oraz proces długiej adaptacji poety do miejsca jego zesłania nad Morzem Czarnym.

Literatura:

Baza tekstów w oryginale:

P. Vergilius Maro, Opera, rec. R. A. B. Mynors, Oxford 1969

P. Ovidius Naso, Tristiarum libri quinque, Ibis, Ex Ponto libri quattuor, Halieutica, Fragmenta, rec. S. G. Owen, Oxford 1915

www.perseus.tufts.edu

Słowniki:

Lewis and Short - aplikacja na Android

M. Plezia (red.), Słownik łacińsko-polski, t.1-5, Warszawa 1998-1999

Gramatyki:

Z. Samolewicz, T. Sołtysik, Składnia łacińska, opr. K. Bielawski, A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2000

J. Wikarjak, T. Wikariak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 2019

H. Wolanin, Gramatyka opisowa klasycznej łaciny w ujęciu strukturalnym, Kraków 2012.

Literatura pomocnicza do interpretacji tekstów:

M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres augustowski, Warszawa 1990

B. Milewska-Waźbińska (red.), Owidiusz. Twórczość - recepcja - legenda, Warszawa 2006

S. Stabryła, Owidiusz. Świat poetycki, Wrocław 1989

S. Stabryła, Wergiliusz. Świat poetycki, Wrocław 1987

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą uzyskania zaliczenia jest systematyczny i aktywny udział w zajęciach oraz kolokwium ustne na koniec semestru z zakresu leksyki oraz umiejętności tłumaczenia passusów tekstów łacińskich tłumaczonych na zajęciach i samodzielnie w postaci ustnej i jednej pracy pisemnej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Awianowicz, Barbara Bibik
Prowadzący grup: Bartosz Awianowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.