Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium z języka łacińskiego - proza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS2Z-TJL-PRO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Translatorium z języka łacińskiego - proza
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie s1
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony podstawowy kurs języka łacińskiego.

Całkowity nakład pracy studenta:

55 godz. - zajęcia kontaktowe i kosultacje - 2 ECTS

45 godz. - praca własna studenta - 2 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 zna gramatykę i leksykę języka łacińskiego w stopniu zaawansowanym K_W14 zna zasady przekładoznawstwa w stopniu zaawansowanym

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U03 potrafi czytać i tłumaczyć teksty łacińskie

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu

Metody dydaktyczne:

Na zajęciach jest wykorzystywana przede wszystkim metoda gramatyczno-tłumaczeniowa oraz wykładu konwencjonalnego i konwersatoryjnego.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy o języku łacińskim i umiejętności translatorskich poprzez tłumaczenie klasycznych tekstów wybitnych prozaików i poetów rzymskich.

Pełny opis:

Na translatorium studenci pod opieką prowadzącego dokonują tłumaczenia wybranych przez prowadzącego utworów bądź fragmentów utworów łacińskich.

Oprócz poprawności tłumaczenia, uwagę zwraca się na znajomość zjawisk gramatycznych w tłumaczonych tekstach ze szczególnym uwzględnieniem składni zdań oraz na kontekst historyczny oraz historyczno-literacki utworów.

Literatura:

Słownik:

M. Plezia (red.), Słownik łacińsko-polski, t.1-5, Warszawa 1998-1999;

Gramatyka:

Z. Samolewicz, T. Sołtysik, Składnia łacińska, opr. K. Bielawski, A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2000;

J. Wikarjak, T. Wikariak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 2019

H. Wolanin, Gramatyka opisowa klasycznej łaciny w ujęciu strukturalnym, Kraków 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą uzyskania zaliczenia jest systematyczny i aktywny udział w zajęciach, oraz sprawdziany pisemne i kolokwia ustne na koniec semestru z zakresu leksyki oraz umiejętności tłumaczenia fragmentów tekstów łacińskich tłumaczonych na zajęciach i samodzielnie.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik, Przemysław Nehring
Prowadzący grup: Przemysław Nehring
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy o języku łacińskim i przede wszystkim umiejętności translatorskich poprzez tłumaczenie utworów wybranych autorów rzymskich: Eutropiusza i Korneliusza Neposa.

W przypadku koniecznych obostrzeń sanitarnych zajęcia będą się odbywać zdalnie w trybie synchronicznym na platformie MS Teams

Pełny opis:

Na translatorium studenci pod opieką prowadzącego dokonują tłumaczenia następujących tekstów łacińskich:

- Eutropius, Breviarium, ks. 1

- C- C. Nepos, Vitae: Alcibiades, Aristides.

Literatura:

Wydania tekstów:

- Cornelii Nepotis Vitae excellentium imperatorum, bearb. Fr. Holzweißig, Hannover 1904.

- Cornelius Nepos,Vitae cum fragmentis, ed. Peter K. Marshall, Lepzig 1977.

- Eutropius, Breviarium ab Urbe condita, ed. C. Santini, Leipzig 1979

Opracowania:

K. Kumaniecki , Literatura rzymska. Okres cyceroński, Warszawa 1977

M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres cesarstwa, Warszawa 1992.

Słownik:

M. Plezia (red.), Słownik łacińsko-polski, t.1-5, Warszawa 1998-1999;

Gramatyka:

Z. Samolewicz, T. Sołtysik, Składnia łacińska, opr. K. Bielawski, A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2000;

J. Wikarjak, T. Wikariak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 2019

H. Wolanin, Gramatyka opisowa klasycznej łaciny w ujęciu strukturalnym, Kraków 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.