Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Arcydzieła literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS3L-AL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Arcydzieła literatury
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe:

- wynikające z programu studiów: 30 h - 1 ECTS

- konsultacje: 30 h - 1ECTS

praca własna studenta (przygotowanie do zajęć i pracy pisemnej): 60 h - 2 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W 1 - student ma zaawansowaną wiedzę z zakresu literatury starożytnej obejmującą jej klasyczne kanony twórców (K_W04)

W 2 - ma zaawansowaną wiedzę o transmisji i recepcji literatury klasycznej na grunt literatury światowej (K_W05)

W 3 - ma zaawansowaną wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w dziedzinie literaturoznawstwa (K_W07)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U 1 - umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów oraz dokonać ich analizy i interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i właściwie dobranych metod w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym oraz wartości artystycznej i poznawczej (K_U09; K_U10)

U 2 - posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania własnych wniosków (K_U12)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 1 - docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe grecko-rzymskiego antyku i ma świadomość odpowiedzialności za jego zachowanie (K_K04)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą postaciom kobiet związanym z mitem wojny trojańskiej oraz ich różnym przedstawieniom i (re-)interpretacjom, tak starożytnym, jak i współczesnym, także scenicznym i literackim reprezentacjom.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przyjrzenie się postaciom kobiet związanym z mitem wojny trojańskiej, poprzez lekturę (analizę i interpretację) różnych opowieści poświęconych tym postaciom ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu kulturowego, społecznego, historycznego i teatralnego, w jakim one powstawały. Punktem wyjściowym będzie tragedia Eurypidesa pt. Hekabe. Przyjrzymy się jednak także innym opowieściom tak starożytnym, jak i współczesnym nawiązującym do bohaterek związanych z tym mitem, jak Andromasze, Helenie, Kasandrze.

Niniejsze zajęcia wymagają od studentów czynnego w nich uczestnictwa.

Literatura:

Eurypides, Hekabe

Eurypides, Trojanki

Eurypides, Helena

Eurypides, Andromacha

Seneka, Trojanki

Seneka, Agamemnon

Homer, Iliada

Owidiusz, Heroidy

Orzeszkowa, Hekuba

Aleksijewicz, Wojna nie ma w sobie nic z kobiety

Marciniak, Mitologia grecka i rzymska

Cacoyannis, Trojanki

Podbielski, Literatura starożytnej Grecji

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

- bieżące przygotowanie do zajęć, aktywne uczestnictwo w zajęciach rozumiane jako zabieranie głosu w dyskusji o zagadnieniach przewidzianych programem, znajomość podstawowej (obowiązkowej) literatury przedmiotu (osoby nieobecne lub nieaktywne na 5 i więcej zajęciach nie uzyskują zaliczenia z zajęć);

- uzyskanie pozytywnej oceny z przeprowadzonej na koniec zajęć prezentacji swojego projektu; projekt może dotyczyć scenicznej realizacji dramatu antycznego (po uzgodnieniu tematu z prowadzącym zajęcia najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć) lub przedstawienia własnej wersji mitu (w formie np. opowiadania czy scenariusza); na ocenę pozytywną składać się będzie: wartość merytoryczna i spójność projektu, odpowiednia argumentacja - poprawność stawianych tez i wyciąganych wniosków, logika wypowiedzi i poprawność językowa, uwzględnienie wszelkich towarzyszących okoliczności potencjalnego projektu, adekwatność zastosowanych środków).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głodowska
Prowadzący grup: Anna Głodowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie i interpretacja wybranych arcydzieł literatury z obszaru kultury śródziemnomorskiej oraz wybitnych osiągnięć literackich z innych obszarów kulturowych, które możemy uznać za nawiązania do kultury antyku grecko-rzymskiego.

Pełny opis:

1. Świat umarłych: Homer, Wergiliusz, Dante.

2. Miasto w czasie zarazy - Tukidydes, Boccaccio.

3. Fedra - grecka heroina w dawnej i nowej odsłonie. Eurypides, Seneka i J. Racine.

4. Medea i jej współczesne literackie i filmowe kreacje.

5. W. Shakespeare, Koriolan, Juliusz Cezar - rzymscy wodzowie i ich losy na scenie elżbietańskiego teatru.

6. Kaligula - rządy szaleńca? Swetoniusz i A. Camus.

7. Z. Herbert, Labirynt nad morzem - w poszukiwaniu śladów przeszłości.

8. R. Kapuściński, Podróże z Herodotem - śladem wędrówek greckiego historyka.

Literatura:

Boccaccio, Dekameron, przeł. E. Boye', tekst poprawił, uzupełnił i przedmową opatrzył M. Brahmer, Warszawa 1955

A. Camus, Kaligula, przeł. J. Kasza, Kraków 2004

Dante, Boska komedia, przeł. A. Kuciak, Poznań, 2002 - 2004

Eurypides, Medea [w:] Eurypides, Tragedie, przeł. J. Łanowski, T. I, Warszawa 2005

Z. Herbert, Labirynt nad morzem, Warszawa 2000

Homer, Odyseja, przeł. L. Siemieński, wstępem poprzedziła Z. Abramowiczówna, opracował i objaśnieniami opatrzył J. Łanowski, Wrocław 1992

R. Kapuściński, Podróże z Herodotem, Kraków 2007

J. Racine, Fedra [w:] J. Racine, Andromacha, Berenika, Fedra, przeł. M. Wroncka, K. Brończyk, A. Międzyrzecki, oprac. B. Sosień, Wrocław - Kraków 1997

Seneka, Fedra, przeł. Anna Świderkówna, oprac. Władysław Strzelecki, Wrocław - Kraków 1959.

W. Shakespeare, Koriolan, Juliusz Cezar [w:] W. Shakespeare, Tragedie i Kroniki w przekł. S. Barańczaka, Kraków 2013

Wergiliusz, Eneida, przeł. i oprac. Zygmunt Kubiak, Warszawa, 1998 (lub inne wydanie)

E. Winnicka, Był sobie chłopczyk, Wydawnictwo Czarne 2017

Opracowania:

R. Auguet, Kaligula czyli władza w ręku dwudziestolatka, przeł. W. Gilewski, Warszawa 1990

J. Czerwińska, Człowiek Eurypidesa wobec zagrożenia życia, namiętnej miłości i ekstazy religijnej, Łódź 1999

W. Berschin, Grecko-łacińskie Średniowiecze, przeł. K. Liman, Gniezno 2003

M. Budzowska, Fedra, czyli o etyce uczuć w tragediach Eurypidesa, Seneki i Racine'a, Narodowe Centrum Kultury 2011

J. Heistein, Historia literatury włoskiej. Zarys, Wrocław-Warszawa-Kraków 1994

B. Kaniewska, A. Legeżyńska, P. Śliwiński, Literatura polska XX wieku, Poznań 2005

J. Kott, Szekspir współczesny, Kraków 1997

Literatura polska XX wieku: przewodnik encyklopedyczny, T. 1, A-O, red. nauk. A. Hutnikiewicz, A. Lam, Warszawa 2000

K. Morawski, Dante Alighieri, Warszawa 1961

K. Morawski, Wstęp [w:] Dante Alighieri, Boska Komedia (Wybór), przeł. E. Porębowicz, wstęp i komentarze opracował K. Morawski, Wrocław 1977

P. Salwa, K. Żaboklicki, Historia literatury włoskiej, t. I, Warszawa 1997

H. Zbierski, Historia literatury angielskiej, Poznań 2002

K. Żaboklicki, Historia literatury włoskiej, Warszawa 2008

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Awianowicz
Prowadzący grup: Bartosz Awianowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie i interpretacja wybranych arcydzieł literatury z obszaru kultury śródziemnomorskiej oraz wybitnych osiągnięć literackich z innych obszarów kulturowych, które możemy uznać za nawiązania do kultury antyku grecko-rzymskiego.

Pełny opis:

1. Świat umarłych: Homer, Wergiliusz, Dante.

2. Miasto w czasie zarazy - Tukidydes, Boccaccio.

3. Fedra - grecka heroina w dawnej i nowej odsłonie. Eurypides, Seneka i J. Racine.

4. Piekło Dantego - jego źródła antyczne i średniowieczne.

5. Fraszki Jana Kochanowskiego oraz ich greckie i łacińskie inspiracje.

6. W. Shakespeare, Koriolan, Juliusz Cezar, Tytus Andronikus - rzymscy wodzowie i ich losy na scenie elżbietańskiego teatru.

7. Z. Herbert, Labirynt nad morzem - w poszukiwaniu śladów przeszłości.

8. R. Kapuściński, Podróże z Herodotem - śladem wędrówek greckiego historyka.

Literatura:

Boccaccio, Dekameron, przeł. E. Boye', tekst poprawił, uzupełnił i przedmową opatrzył M. Brahmer, Warszawa 1955

A. Camus, Kaligula, przeł. J. Kasza, Kraków 2004

Dante, Boska komedia, przeł. A. Kuciak, Poznań, 2002 - 2004

Eurypides, Medea [w:] Eurypides, Tragedie, przeł. J. Łanowski, T. I, Warszawa 2005

Z. Herbert, Labirynt nad morzem, Warszawa 2000

Homer, Odyseja, przeł. L. Siemieński, wstępem poprzedziła Z. Abramowiczówna, opracował i objaśnieniami opatrzył J. Łanowski, Wrocław 1992

R. Kapuściński, Podróże z Herodotem, Kraków 2007

J. Racine, Fedra [w:] J. Racine, Andromacha, Berenika, Fedra, przeł. M. Wroncka, K. Brończyk, A. Międzyrzecki, oprac. B. Sosień, Wrocław - Kraków 1997

Seneka, Fedra, przeł. Anna Świderkówna, oprac. Władysław Strzelecki, Wrocław - Kraków 1959.

W. Shakespeare, Koriolan, Juliusz Cezar [w:] W. Shakespeare, Tragedie i Kroniki w przekł. S. Barańczaka, Kraków 2013

Wergiliusz, Eneida, przeł. i oprac. Zygmunt Kubiak, Warszawa, 1998 (lub inne wydanie)

E. Winnicka, Był sobie chłopczyk, Wydawnictwo Czarne 2017

Opracowania:

R. Auguet, Kaligula czyli władza w ręku dwudziestolatka, przeł. W. Gilewski, Warszawa 1990

J. Czerwińska, Człowiek Eurypidesa wobec zagrożenia życia, namiętnej miłości i ekstazy religijnej, Łódź 1999

W. Berschin, Grecko-łacińskie Średniowiecze, przeł. K. Liman, Gniezno 2003

M. Budzowska, Fedra, czyli o etyce uczuć w tragediach Eurypidesa, Seneki i Racine'a, Narodowe Centrum Kultury 2011

J. Heistein, Historia literatury włoskiej. Zarys, Wrocław-Warszawa-Kraków 1994

B. Kaniewska, A. Legeżyńska, P. Śliwiński, Literatura polska XX wieku, Poznań 2005

J. Kott, Szekspir współczesny, Kraków 1997

Literatura polska XX wieku: przewodnik encyklopedyczny, T. 1, A-O, red. nauk. A. Hutnikiewicz, A. Lam, Warszawa 2000

K. Morawski, Dante Alighieri, Warszawa 1961

K. Morawski, Wstęp [w:] Dante Alighieri, Boska Komedia (Wybór), przeł. E. Porębowicz, wstęp i komentarze opracował K. Morawski, Wrocław 1977

P. Salwa, K. Żaboklicki, Historia literatury włoskiej, t. I, Warszawa 1997

H. Zbierski, Historia literatury angielskiej, Poznań 2002

K. Żaboklicki, Historia literatury włoskiej, Warszawa 2008

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik
Prowadzący grup: Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)