Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Arcydzieła literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS3Z-AL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Arcydzieła literatury
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe:


- wynikające z programu studiów: 30 h - 1 ECTS


- konsultacje: 25 h - 1ECTS


- praca własna studenta (przygotowanie do zajęć i pracy pisemnej): 60h - 2 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W 1 - student ma podstawową wiedzę z zakresu literatury starożytnej obejmującą jej klasyczne kanony twórców (K_W04)


W 2 - ma podstawową wiedzę o transmisji i recepcji literatury klasycznej na grunt literatury światowej (K_W05)


W 3 - ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w dziedzinie literaturoznawstwa (K_W07)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U 1 - umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów oraz dokonać ich analizy i interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i właściwie dobranych metod w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym oraz wartości artystycznej i poznawczej (K_U09; K_U10)


U 2 - posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania własnych wniosków (K_U12)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 1 - docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe grecko-rzymskiego antyku i ma świadomość odpowiedzialności za jego zachowanie (K_K04)

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są wybranym wybitnym dziełom starożytnej literatury greckiej i łacińskiej oraz ich szerszym kontekstom i oddźwiękom w literaturze od średniowiecza po współczesność.

Pełny opis:

Zajęcia będą poświęcone lekturze wybranych tekstów łacińskich i greckich (w przekładzie) oraz korespondujących z nimi tekstów średniowiecznych, nowożytnych i współczesnych. Kluczem doboru tekstów czytanych w trakcie semestru jest motyw śmierci i zaświatów (cztery główne tematy to zejście do podziemi, mit Orfeusza i Eurydyki, nieśmiertelność duszy oraz wizja końca świata). Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi wybitnymi dziełami literatury klasycznej, analiza ich kompozycji, środków wyrazu, cech gatunkowych, zapoznanie się z możliwościami interpretacji tych dzieł w najważniejszych nurtach współczesnej krytyki i teorii literatury oraz prześledzenie w jaki sposób motywy i idee przedstawione w dziełach klasycznych są przekształcane w tekstach literackich innych epok.

Literatura:

Teksty literackie starożytne i średniowieczne:

Apokalipsa św. Jana (różne polskie przekłady biblijne)

Hildegarda z Bingen, Scivias, tłum. J. Łukaszewska-Haberkowa, Kraków 2011

Homer, Odyseja, tłum. J. Parandowski (wiele wydań)

Lukrecjusz, O naturze wszechrzeczy, tłum. E. Szymański, Warszawa 1957

Owidiusz, Metamorfozy, pieśń X, tłum. A. Kamieńska, Wrocław 2005 (seria BN)

Platon, Fedon, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1984 (lub późniejsze) lub Platon, Fedon, tłum. R. Legutko, Kraków 2017 (z opracowaniem)

Wergiliusz, Eneida, tłum. Z. Kubiak (wiele wydań)

Wergiliusz, Georgiki, tłum. Z. Abramowiczówna, Wrocław 1953 (seria BN)

Teksty literackie XX i XXI w.:

Joseph Conrad, Jądro ciemności, tłum. A. Zagórska (wiele wydań)

Cormac McCarthy, Droga, tłum. R. Sudół, Kraków 2008

Stanisław Lem, Solaris (wiele wydań)

W.B. Yeats, Poezje wybrane, tł. S. Barańczak, Warszawa 1987

Literatura przedmiotu:

A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku: podręcznik, Warszawa 2007

M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska: okres augustowski, Warszawa 1990

P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław 2008

W. J. Harrington, Klucz do Biblii, Warszawa 2012

J. Korpanty, Lukrecjusz: rzymski apostoł epikureizmu, Wrocław 1991

Literatura Grecji starożytnej, t. 1–2, red. H. Podbielski, Lublin 2005

S. Stabryła, Wergiliusz: świat poetycki, Wrocław 1983

K. Zarzycka-Stańczak, Idem aliter. Przybliżenia owidiańskie, Lublin 1999

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

ocena przygotowania studenta do zajęć oraz jego aktywności w ich trakcie

esej krytyczno-literacki na temat związany z problematyką poruszaną na zajęciachliterackiego, wykorzystania literatury przedmiotu, wartość merytoryczna oraz poprawność językowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik
Prowadzący grup: Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Homer, Iliada [dowolne wydanie].

Homer, Odyseja, tłum. J. Parandowski [dowolne wydanie].

Owidiusz, Metamorfozy, tłum. A. Kamieńska, S. Stabryła [dowolne wydanie].

Gilgamesz. Epos starożytnego dwurzecza, tłum. R. Stiller [dowolne wydanie] .

A. Mickiewicz, Pan Tadeusz [dowolne wydanie].

M. Atwood, Penelopiada, tłum. M. Konikowska, Kraków 2005.

J. Joyce, Ulysses, tłum. M. Słomczyński [dowolne wydanie].

Szekspir, Hamlet [dowolne wydanie].

J. Racine, Ifigenia [pdf].

I. Kadare, Córka Agamemnona, tłum. D. Horodyska, Warszawa 2011.

E. Kuryluk, Ifigenia na emigracji [w:] E.Kuryluk, Podróż do granic sztuki, Warszawa 2005.

S. Aleksijewicz, Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, tłum. J. Czech, Wołowiec 2010.

Molier, Skąpiec [dowolne wydanie].

S. Wyspiański, Achilleis [dowolne wydanie].

S. Wyspiański, Powrót Odysa [dowolne wydanie].

W. Szostak, Zagroda zębów, Warszawa 2016.

D. Loher, Medea na Manhattanie [pdf].

Filmografia

P. Brook, Mahabharata

J. Coen, E. Coen, Bracie, gdzie jesteś?

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Toczko
Prowadzący grup: Rafał Toczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Homer, Iliada [dowolne wydanie].

Homer, Odyseja, tłum. J. Parandowski [dowolne wydanie].

Owidiusz, Metamorfozy, tłum. A. Kamieńska, S. Stabryła [dowolne wydanie].

Gilgamesz. Epos starożytnego dwurzecza, tłum. R. Stiller [dowolne wydanie] .

A. Mickiewicz, Pan Tadeusz [dowolne wydanie].

M. Atwood, Penelopiada, tłum. M. Konikowska, Kraków 2005.

J. Joyce, Ulysses, tłum. M. Słomczyński [dowolne wydanie].

Szekspir, Hamlet [dowolne wydanie].

J. Racine, Ifigenia [pdf].

I. Kadare, Córka Agamemnona, tłum. D. Horodyska, Warszawa 2011.

E. Kuryluk, Ifigenia na emigracji [w:] E.Kuryluk, Podróż do granic sztuki, Warszawa 2005.

S. Aleksijewicz, Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, tłum. J. Czech, Wołowiec 2010.

Molier, Skąpiec [dowolne wydanie].

S. Wyspiański, Achilleis [dowolne wydanie].

S. Wyspiański, Powrót Odysa [dowolne wydanie].

W. Szostak, Zagroda zębów, Warszawa 2016.

D. Loher, Medea na Manhattanie [pdf].

Filmografia

P. Brook, Mahabharata

J. Coen, E. Coen, Bracie, gdzie jesteś?

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik, Marta Szada
Prowadzący grup: Marta Szada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia będą się odbywać w formie cotygodniowych spotkań online na platformie Microsoft Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)