Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Etykieta językowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC2L-KM-EJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etykieta językowa
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Moduły do wyboru - II rok, lingwistyka praktyczna i copywriting, semestr letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Podczas realizacji przedmiotu student uzyskuje 4 punkty ECTS

w następującym układzie:


1) Godziny realizowane na zajęciach przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego - 30 godzin, za które student uzyskuje 1,5 punktu ECTS;

2) Godziny w trakcie konsultacji przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego – 10 godzin (0,5 ECTS);

3) Godziny konieczne do przygotowania się do zajęć oraz zaliczenia - 30 godzin (1 ECTS).

ŁĄCZNIE 70 godzin = 3 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: rozumie pojęcie wzorca kulturowego – K_W11;

W2: charakteryzuje pojęcie grzeczności językowej i niejęzykowej – K_W01, K_W11.

W3: omawia zachowania językowe w różnych sytuacjach kulturowych i komunikacyjnych – K_W11;


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi analizować teksty z perspektywy grzeczności językowej – K_U02;

U2: wyjaśnia relację etykieta a kompetencja kulturowa – K_U02;

U3: – wskazuje uniwersalne zasady grzeczności – K_U02, K_U11;

U4: wskazuje cechy językowego savoir-vivre’u w biznesie – K_U02, K_U11.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: stosuje etykietę językową w różnych sytuacjach komunikacyjnych – K_K04.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz


Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

- klasyczna metoda problemowa

- doświadczeń

- giełda pomysłów

- analizy przypadku


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Zajęcia służą zapoznaniu studentów z uniwersalnymi i relatywnymi regułami grzeczności rządzącymi komunikacją językową.

Pełny opis:

W trakcie zajęć będą rozważane następujące problemy:

1. Etykieta jako składnik kultury społeczeństwa należący do norm obyczajowych;

2. Różnice kulturowe a etykieta językowa

3. Komunikacja niewerbalna a etykieta językowa

4. Kultura a etykieta dyskusji

5. Etykieta językowa a media

6. Grzeczność językowa polska na tle innych krajów ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec

7. Grzeczność w komunikowaniu publicznym i komunikowaniu publiczno-zapożyczonym

8. Grzeczność w komunikacji masowej w ujęciu porównawczym

9. Formy adresatywne

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ikanowicz C., Piekarski J. W., Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Warszawa 2004.

Marcjanik, M. (red.) 2005. Grzeczność nasza i obca. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Marcjanik, M. 2007. Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Marcjanik, M., Silvia Bonacchi, Frączek A. 2019. Polsko-niemiecki słownik etykiety językowej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Marcjanik, M. 2021. Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre'u. PWN.

Marcjanik, M. 2015. Współczesna etykieta językowa - zmierzch wartości? (wykład wygłoszony na inauguracji roku akademickiego 2015/2016)

Metody i kryteria oceniania:

1) przygotowanie i aktywność na zajęciach (33%)

2) wygłoszenie referatu (33%)

3) sprawdzian końcowy (34%)

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest łączne osiągnięcie przynajmniej 60%.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Zieliński
Prowadzący grup: Lech Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia służą zapoznaniu studentów z uniwersalnymi i relatywnymi regułami grzeczności rządzącymi komunikacją językową.

Pełny opis:

W trakcie zajęć będą rozważane następujące problemy:

1. Etykieta jako składnik kultury społeczeństwa należący do norm obyczajowych;

2. Różnice kulturowe a etykieta językowa

3. Komunikacja niewerbalna a etykieta językowa

4. Kultura a etykieta dyskusji

5. Etykieta językowa a media

6. Grzeczność językowa polska na tle innych krajów ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec

7. Grzeczność w komunikowaniu publicznym i komunikowaniu publiczno-zapożyczonym

8. Grzeczność w komunikacji masowej w ujęciu porównawczym

9. Formy adresatywne

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ikanowicz C., Piekarski J. W., Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Warszawa 2004.

Marcjanik, M. (red.) 2005. Grzeczność nasza i obca. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Marcjanik, M. 2007. Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Marcjanik, M., Silvia Bonacchi, Frączek A. 2019. Polsko-niemiecki słownik etykiety językowej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Marcjanik, M. 2021. Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre'u. PWN.

Marcjanik, M. 2015. Współczesna etykieta językowa - zmierzch wartości? (wykład wygłoszony na inauguracji roku akademickiego 2015/2016)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Zieliński
Prowadzący grup: Lech Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia służą zapoznaniu studentów z uniwersalnymi i relatywnymi regułami grzeczności rządzącymi komunikacją językową.

Pełny opis:

W trakcie zajęć będą rozważane następujące problemy:

1. Etykieta jako składnik kultury społeczeństwa należący do norm obyczajowych;

2. Różnice kulturowe a etykieta językowa

3. Komunikacja niewerbalna a etykieta językowa

4. Kultura a etykieta dyskusji

5. Etykieta językowa a media

6. Grzeczność językowa polska na tle innych krajów ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec

7. Grzeczność w komunikowaniu publicznym i komunikowaniu publiczno-zapożyczonym

8. Grzeczność w komunikacji masowej w ujęciu porównawczym

9. Formy adresatywne

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ikanowicz C., Piekarski J. W., Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Warszawa 2004.

Marcjanik, M. (red.) 2005. Grzeczność nasza i obca. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Marcjanik, M. 2007. Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Marcjanik, M., Silvia Bonacchi, Frączek A. 2019. Polsko-niemiecki słownik etykiety językowej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Marcjanik, M. 2021. Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre'u. PWN.

Marcjanik, M. 2015. Współczesna etykieta językowa - zmierzch wartości? (wykład wygłoszony na inauguracji roku akademickiego 2015/2016)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)