Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polska i światowa literatura współczesna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC2L-PSLW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Polska i światowa literatura współczesna
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 22 - lingwistyka praktyczna i copywriting s1
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-

Całkowity nakład pracy studenta:

Za zaliczenie zajęć student/ka otrzymuje 2 punkty ECTS, co odpowiada ok. 60 godzinom pracy, z czego 1 pkt ECTS (30 godz.) za udział w zajęciach i konsultacjach z osobą prowadzącą i 1 pkt ECTS (30 godz.) za pracę własną (czytanie niezbędnych tekstów, przygotowanie się do zajęć, wykonywanie prac domowych, przygotowanie prezentacji, przygotowanie się do zaliczenia końcowego).

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02 ma zaawansowaną wiedzę o literaturze i kulturze polskiej oraz literaturze światowej

K_W05 ma zaawansowaną wiedzę o szeroko pojętej kulturze (w tym kulturze masowej)


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02 potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie, naukowe i użytkowe

K_U03 potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury i użytkowych oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z użyciem odpowiednich metod i narzędzi


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03 docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe w wymiarze lokalnym i międzynarodowym, ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie

K_K05 jest przygotowany do działań na rzecz interesu publicznego, w tym popularyzacji dziedzictwa kulturowego

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- projektu
- referatu
- seminaryjna
- stolików eksperckich
- studium przypadku
- WebQuest

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie szerokiej panoramy polskiej i światowej literatury ostatnich stu lat.

Pełny opis:

Zajęcia dają przegląd tekstów literackich, składający się na panoramę literatury ostatniego wieku. Poprzez analizę wybranych utworów pisarzy i pisarek ważnych dla historii literatury światowej i polskiej pozwalają poznać jej zróżnicowanie, najważniejsze nurty oraz dominujące kręgi tematyczne i problemowe.

Literatura:

Wskazywana w opisie na poziomie grupy zajęciowej.

Metody i kryteria oceniania:

Przy zajęciach w formie stacjonarnej ocenie podlega:

a) bieżąca praca studentów (przygotowanie się do zajęć, aktywność podczas nich, udział w dyskusjach konwersatoryjnych);

b) przygotowanie i przedstawienie prezentacji zagadnień wskazanych przez prowadzącego;

c) praca końcowa w postaci projektu multimedialnego lub eseju, przedstawiającego wybranego twórcę (nie prezentowanego na zajęciach).

Przy zajęciach w formie zdalnej:

a) bieżąca praca studentów (przygotowanie się do zajęć, aktywność podczas wideokonferencji, udział w dyskusjach na forach dyskusyjnych grupy zajęciowej);

b) przygotowanie i przedstawienie prezentacji zagadnień wskazanych przez prowadzącego;

c) praca końcowa w postaci projektu multimedialnego lub eseju, przedstawiającego wybranego twórcę (nie prezentowanego na zajęciach).

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wołk
Prowadzący grup: Marcin Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W razie konieczności prowadzenia zajęć w formie zdalnej, zajęcia będą prowadzone w trybie synchronicznym, asynchronicznym lub łączonym z wykorzystaniem następujących technik: platforma e-learningowa Moodle UMK; 2) system wideokonferencji BigBlueButton; 3) Microsoft Teams, przy użyciu odpowiednich metod dydaktycznych (patrz: podstawowe informacje o przedmiocie niezależnie od cyklu: Metody dydaktyczne w kształceniu online).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.