Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza tekstu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC2Z-AT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Analiza tekstu
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu gramatyki i poetyki.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Student uzyskuje 2 punkty ECTS w następującym układzie:


1) uczestnictwo w zajęciach - 30 godzin (1 ECTS);

2) bezpośredni kontakt z prowadzącym w ramach konsultacji (osobiście lub za pomocą platformy MOODLE) - 5 godzin (0,2 ECTS);

3) samodzielne przygotowanie się do poszczególnych zajęć, opracowanie prac domowych oraz powtórzenie materiału przed zaliczeniem końcowym - 15 godzin (0,8 ECTS).


ŁĄCZNIE 50 godzin = 2 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu kursu student/ka:

- W1: zna podstawowe mechanizmy tekstotwórcze i spójnościowe i stosuje je w komunikacji międzyludzkiej – K_W02

- W2: charakteryzuje uwarunkowania gatunkowe tekstów oraz omawia ich rolę w kształtowaniu komunikacji – K_W02


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu kursu student/ka:


- U1: analizuje tekstu użytkowe i medialne; ocenia je pod względem poprawności językowej i logicznej oraz rozpoznaje ramy tekstowe – K_U02

- U2: buduje teksty spójne pod względem logicznym oraz poprawne językowo; przekazuje je w sposób precyzyjny z wykorzystaniem języka specjalistycznego – K_U12

- U3: przygotowuje teksty dotyczące tematyki literackiej, kulturalnej i językowej, a jednocześnie formułuje krytyczne uwagi na temat ich poprawności i spójności logicznej – K_U13


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu kursu student/ka:


- K1: w sposób odpowiedni hierarchizuje informacje przekazywane w tekście; rozpoznaje działania manipulacyjne – K_K03

- K2: hierarchizuje i problematyzuje przekazywane informacje oraz podaje je w sposób jasny i klarowny – K_K03


Metody dydaktyczne:

Zajęcia o charakterze praktycznym.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- prezentacja


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie

Skrócony opis:

Cel zajęć:

zapoznanie studentów z metodami analizy tekstu, z różnymi formami tekstowości; z procedurami rozpoznawania struktury tekstu, jego głównych cech, rozpoznawania mechanizmów spójnościowych: logicznych, składniowych, estetycznych. Ponadto analiza tekstów ma pomóc w lekturze tekstów, rozpoznawaniu różnych ich odmian, ale i rozumieniu oraz tworzeniu.

Pełny opis:

Problematyka spotkań:

1. Ćwiczenia ze stylistyki

2. „Wszystko jest interpretacją”: J. Kochanowski Gadka (Fraszki III 78)

3. „Wspólny mianownik” toruńskich zagadek weselnych

4. Biografia! Julian Przyboś, „Z Tatr”

5. Cztery cząstki świata poetyckiego Juliana Przybosia

6. Paralogika poezji czystego nonsensu

7. Manipulacja językowa – praktycznie

8. Manipulacja językowa – teoretycznie

9. Dezinformująca informacja turystyczna

10. Reklama: perswazja i kreatywność

11. Prehipertekstowa poezja kunsztowna

12. Ciało cielesne: „Instrukcja”

13. Retoryka ciała

14. Semiotyczny obraz pieniądza

15. Zakończenie: Anna Murdoch, „Kreatywność w reklamie”

Literatura:

R. Jakobson, „Poetyka w świetle językoznawstwa”

J. Sławiński, „O problemach >>sztuki interpretacji<<”, w: „Miejsce interpretacji”, Gdańsk 2006

A. Szahaj, „Sławiński o interpretacji. Analiza krytyczna”, w: „O interpretacji”, Kraków 2014

Anna Murdoch, „Kreatywność w reklamie”, Warszawa 2003

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzenie praktycznej znajomości książki Anny Murdoch "Kreatywność w reklamie".

Nieobecności: jedna – bezproblemowa, dwie i trzy – obowiązuje zaliczenie.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Obremski, Radosław Sioma
Prowadzący grup: Krzysztof Obremski, Radosław Sioma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

zob. podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Sioma
Prowadzący grup: Radosław Sioma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

zob. podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Burdziej, Radosław Sioma
Prowadzący grup: Bogdan Burdziej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

zob. podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.