Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Etnolingwistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC2Z-KM-ETN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etnolingwistyka
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Moduły do wyboru - II rok, lingwistyka praktyczna i copywriting, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Student za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 3 punkty ECTS w następującym układzie:

1) Godziny realizowane na zajęciach przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego - 30 godzin, za które student uzyskuje 1,5 punktu ECTS;

2) Godziny w trakcie konsultacji przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego – 15 godzin (0,5 ECTS);

3) Godziny konieczne do przygotowania się do zajęć oraz zaliczenia - 25 godzin (1 ECTS).


Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu kursu student:


W1 - zna podstawy nauki o związkach języka i kultury oraz miejsce etnolingwistyki wśród nauk humanistycznych – K_W03

W2 - posiada podstawowa wiedzę na temat różnorodności języków świata – K_W03

W3 - zna główne problemy badawcze i teoretyczne etnolingwistyki


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu kursu student:


U1 - analizuje wybrane przykłady leksykalnych i gramatycznych wykładników odrębności kulturowej grup etnicznych i językowych – K_U10

U2 - interpretuje zjawiska językowe (leksykalne, gramatyczne) w powiązaniu ze zjawiskami kulturowymi (na wybranych przykładach, np. języka polskiego i angielskiego) – K_U10

U3 - interpretuje pojęcia związane z frazeologią potoczną – K_U12


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu kursu student:


K1 – docenia wagę różnic i powiązań międzykulturowych i przejawia troskę o ich utrzymanie


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- projektu
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Przedmiotem rozważań w trakcie zajęć są wybrane zagadnienia z etnolingwistyki - działu językoznawstwa zewnętrznego zajmującego się badaniem i opisem związków języka i kultury. Studenci poznają przedmiot badań i problemy badawcze etnolingwistyki, związki języka i kultury oraz analizują wybrane przykłady leksykalnych i gramatycznych wykładników odrębności kulturowej grup etnicznych i językowych.

Pełny opis:

Omawiane w trakcie zajęć problemy koncentrują się na kilku zasadniczych blokach:

(1) Miejsce etnolingwistyki w nauce o języku i kulturze (etnolingwistyka jako dziedzina językoznawstwa zewnętrznego, lingwistyka antropologiczna)

(2) Język jako źródło wiedzy o człowieku, grupie społecznej, grupie etnicznej i kulturze (na tle pojęć stereotypu i językowego obrazu świata)

(3) Relatywizm a uniwersalizm językowy (na tle różnorodności języków świata)

(4) Lingwistyczne i filozoficzne źródła relatywizmu i uniwersalizmu (Humboldt, Whorf, Sapir, Chomsky, Wierzbicka)

(5) Świadectwa odrębności kulturowej i etnicznej: wykładniki systemowe (np. leksykalne, gramatyczne) i tekstowe.

(6) Różne kultury, różne języki, różne akty mowy

(7) Frazeologia potoczna (teksty ludowe a kultura ludowa, analiza wybranych tekstów ludowych)

Literatura:

Bartmiński J., Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Lublin 2007

Bogusławski A., Lingwistyczny relatywizm względny. Anny Wierzbickiej rozwiązanie problemu różnorodności języków, Etnolingwistyka 4, 1991, s. 41–50.

Krawczyk A., Język źródłem wiedzy o człowieku, Etnolingwistyka, t. 2, red. J. Bartmiński, Lublin 1989, s. 29–38.

Pajdzińska A., Antropocentryzm frazeologii potocznej, Etnolingwistyka 3, s. 59–69.

Popowska-Taborska H., Językowe wykładniki opozycji swoi – obcy w procesie tworzenia etnicznej tożsamości, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1999, s. 57–64.

Sapir E., Kultura, język, osobowość. Wybrane eseje, Warszawa 1978.

Słownik stereotypów i symboli ludowych, red. J. Bartmiński, t. 1. Lublin 1999 (wybór).

Whorf B. L., Język, myśl i rzeczywistość, Warszawa 1982

Wierzbicka A., Emocje. Język i „skrypty kulturowe”, [w:] tejże, Język – umysł – kultura, Warszawa 1999, s. 163–191.

Wierzbicka A., Różne kultury, różne języki, różne akty mowy, [w:] tejże, Język – umysł – kultura, Warszawa 1999, s. 193–227.

Wierzbicka A., Słowa klucze. Różne języki, różne kultury, Warszawa 2007

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła na podstawie aktywności na zajęciach; ocena przygotowanego referatu lub prezentacji

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dobaczewski
Prowadzący grup: Adam Dobaczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dobaczewski
Prowadzący grup: Adam Dobaczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)