Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Językowa kreacja osoby

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC2Z-KP-JKO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Językowa kreacja osoby
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Moduły do wyboru - II rok, lingwistyka praktyczna i copywriting, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu etyki i estetyki wypowiedzi, gramatyki funkcjonalnej oraz stylistyki praktycznej.

Całkowity nakład pracy studenta:

1) Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego: 15 godzin;


2) Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego w ramach indywidualnych konsultacji: 5 godzin;


3) Indywidualna praca uczestnika zajęć: bieżące przygotowanie do zajęć, lektura literatury przedmiotu oraz przygotowanie końcowego projektu: 30 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student wie, jakie czynniki decydują o tym, że sposób użycia języka może być elementem kształtowania wizerunku danej osoby;


W2: student zna zasady tworzenia przekonujących wystąpień publicznych (z wykorzystaniem odpowiedniej argumentacji), wymienia językowe, głosowe i pozagłosowe środki wyrazu - K_W08.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student umie kształtować swoje wypowiedzi w taki sposób, by mogły być one skutecznym elementem kształtowania wizerunku - K_U06;


U2: student dostrzega i formułuje problemy związane z oceną etyczną kształtowania wizerunku za pomocą języka - K_U10.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student umie skutecznie przekonywać odbiorcę, zachowując zasady etyki wypowiedzi - K_K04;


K2: student umie krytycznie oceniać zabiegi językowe stosowane przez innych uczestników aktu komunikacji bądź osoby publiczne i bronić się przed manipulacją językową.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- inscenizacja
- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- projektu
- studium przypadku
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody integracyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zwrócenie uwagi na to, że sposób użycia języka przez daną osobę wpływa na sposób postrzegania jej przez otoczenie. Studenci zyskają wiedzę i umiejętności pomocne w takim kształtowaniu swoich wypowiedzi (zarówno spontanicznych, jak i przygotowywanych wcześniej, zaplanowanych), by mogły być one skutecznym elementem kształtowania wizerunku.

Pełny opis:

1. Językowa kreacja osoby a komunikacja językowa i funkcje wypowiedzi.

2. Komunikacja niewerbalna: znaczenie mowy ciała w kształtowaniu wizerunku i jej związek z kreowaniem się za pomocą języka.

3. ABC dobrego mówcy. Jak przekonywać skutecznie, a zarazem etycznie?

4. Wykorzystanie tzw. storytellingu w przemówieniach.

5. Wykorzystanie programowania neurolingwistycznego (NLP) w kreacji za pomocą języka.

6. Kreacja językowa w polityce: indywidualizm i oryginalność a uwarunkowania społeczno-polityczne. Język używany w życiu publicznym po roku 1989 a nowomowa - język propagandy politycznej w Polsce Ludowej (1945-1989).

7. Techniki erystyczne i ich udział w językowej kreacji osób publicznych.

8. Kreacja poprzez język w życiu codziennym. Komunikacja bez przemocy (NVC = Non Violent Communication) - koncepcja Marshalla Rosenberga... czyli jak być „żyrafą”, a nie „szakalem”.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Bralczyk Jerzy, O języku propagandy i polityki, Warszawa 2007.

Detz Joan, Sztuka przemawiania. Nie co mówić, ale jak mówić, Gdańsk 2007.

Kochan Marek, Pojedynek na słowa: techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2005 (wyd. 2. 2012).

James Tad, Shepard David, Magia wystąpień publicznych. Techniki, narzędzia i sztuczki NLP, przekł. B. Solecki, Gliwice 2010.

Kleiman Jessica, Cooper Meryl Weinsaft, Autopromocja: pokaż, na co cię stać - szefowi, podwładnym i klientom, przekł. M. Czub, Gliwice 2012.

Komunikacja i perswazja, czyli jak skutecznie porozumiewać się z innymi, dokument elektroniczny (płyta CD), Smart Education, Warszawa 2012.

Lustberg Arch, Jak się sprzedać. Skuteczne techniki prezentacji, przekonywania i przekazu swoich idei, przekł. Tomasz Golenia, Warszawa 2012.

Madejski Radosław (red.), Wystąpienia publiczne: zostań mistrzem retoryki, przekł. Rafał Schmidtke, Warszawa 2006.

Orłoś Maciej, Jak występować i zabłysnąć, Warszawa 2015.

Öttl Christine, Härter Gitte, Autopromocja, czyli Jak wykorzystać swoje atuty, przekł. U. Szymanderska, Warszawa 2009.

Rosenberg Marshall B., Porozumienie bez przemocy: o języku życia, przekł. Marta Markocka-Pepol, Michał Kłobukowski, wyd. 3 rozszerzone, Warszawa 2018.

Rusinek Michał, Załazińska Aneta, Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Wydawnictwo Znak, Kraków 2018.

Rzędowska Agata, Rzędowski Jerzy, Mówca doskonały: wystąpienia publiczne w praktyce, Gliwice 2009.

Weissman Jerry, Skuteczny prezenter: poznaj style, techniki i strategie prezentacji stosowane przez najlepszego nauczyciela amerykańskich mówców, przekł. Katarzyna Sobiepanek-Szczęsna, Warszawa 2011.

Wierzbicka-Piotrowska Elżbieta, ABC dobrego mówcy, [w:] Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa 2007, s. 159-229 LUB [w:] E. Wierzbicka, A. Wolański, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Podstawy stylistyki i retoryki, Warszawa 2008, s. 104-173.

LITERATURA DODATKOWA:

Apps Judy, Nieśmiałość nie popłaca. 25 niezawodnych metod na pozbycie się tremy podczas wystąpień publicznych, przekł. Barbara Grabska-Siwek, Warszawa 2015.

Barnes Kim B., Wywieranie wpływu: praktyczny przewodnik, przekł. Łukasz Tuszyński, Gdańsk 2011.

Cialdini Robert B., Wywieranie wpływu na ludzi, przekł. Bogdan Wojciszke, nowe poszerz. wyd. 6 w jęz. pol., Gdańsk 2009 (lub wyd. późniejsze).

Głowiński Michał, Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe, Kraków 2009.

Joule Robert-Vincent, Beauvois Jean Leon, Gra w manipulacje: wywieranie wpływu na innych, Gdańsk 2010.

McKay Matthew, Davis Martha, Fanning Patrick, Sztuka skutecznego porozumiewania się , przekł. Agata Błaż, Gdańsk 2004.

Pease Alan, Pease Barbara, Mowa ciała, tłum. J. Grabiak, wyd. 1 poszerz., Poznań 2007.

Reiman Tonya, Potęga perswazyjnej komunikacji. Jak wpływać na ludzi, aby zawsze słyszeć „TAK”!, tłum. A. Kucharczyk-Barycza, Gliwice 2011.

Taylor Eldon, Programowanie umysłu. Od manipulacji i prania mózgu poprzez rozwój osobisty po metafizykę dnia powszedniego, tłum. D. Gasper, Warszawa 2010.

Vaknin Shlomo, Biblia NLP. Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego, tłum. Katarzyna Rojek, Gliwice 2011.

Wystąpienia publiczne. Multimedialne szkolenie na płycie CD, wyd. Synergia.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawy zaliczenia:

- Uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność);

- Aktywność i wykonywanie ćwiczeń indywidualnych oraz zespołowych: W1, W2, U1, U2, K1, K2;

- Przygotowanie prezentacji dotyczącej językowej kreacji osoby znanej z życia publicznego i przedstawienie jej na zajęciach: W1, W2, U1, U2, K1, K2;

- Wygłoszenie mowy przygotowanej wcześniej (5 minut) lub improwizowanej (90 sekund): W1, W2, U1, U2, K1, K2.

Kryteria oceniania:

- na ocenę dostateczną: aktywne uczestnictwo w zajęciach;

- na ocenę dobrą: aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz jedna z dwóch form aktywności (wybrana przez studenta): prezentacja dotycząca językowej kreacji lub wygłoszenie przemówienia/ mowy improwizowanej;

- na ocenę bardzo dobrą: aktywne uczestnictwo w zajęciach, prezentacja dotycząca językowej kreacji oraz wygłoszenie przemówienia lub mowy improwizowanej.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Bojałkowska
Prowadzący grup: Krystyna Bojałkowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1986
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W razie konieczności zmiany trybu zajęć na formę w pełni zdalną podstawowym narzędziem pracy będzie platforma Moodle (adres kursu podany powyżej), a realizacja materiału miałaby miejsce na zajęciach zdalnych w formie synchronicznej oraz asynchronicznej.

Przy formie w pełni zdalnej podstawą zaliczenia przedmiotu będą następujące elementy:

1) Aktywny udział w zajęciach prowadzonych w formie wideokonferencji (dopuszczalna 1 nieobecność);

2) Zapoznanie się z obligatoryjnymi materiałami oraz wykonanie w wymaganym terminie zadań potwierdzających ten fakt (np. wypowiedzenie się na forum lub w tekście indywidualnym) na platformie Moodle (W1, W2, U1, U2, K1, K2);

3) Przygotowanie prezentacji dotyczącej językowej kreacji osoby znanej z życia publicznego, przedstawienie jej na zajęciach prowadzonych w formie wideokonferencji oraz udostępnienie jej w kursie na platformie Moodle (W1, W2, U1, U2, K1, K2).

Kryteria oceny:

- na ocenę dostateczną: udział w zajęciach zdalnych synchronicznych oraz wykonanie 80% zadań obowiązkowych w kursie na platformie Moodle;

- na ocenę dobrą: udział w zajęciach zdalnych synchronicznych oraz wykonanie 100% zadań obowiązkowych w kursie na platformie Moodle;

- na ocenę bardzo dobrą: udział w zajęciach zdalnych synchronicznych, wykonanie 100% zadań obowiązkowych w kursie na platformie Moodle oraz przygotowanie prezentacji na temat językowej kreacji wybranej osoby z życia publicznego, przedstawienie jej w trakcie zajęć prowadzonych w trybie wideokonferencji i umieszczenie jej na platformie Moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Bojałkowska
Prowadzący grup: Krystyna Bojałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Bojałkowska
Prowadzący grup: Krystyna Bojałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)