Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Lingwistyczne podstawy przetwarzania informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC2Z-KP-LPPI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Lingwistyczne podstawy przetwarzania informacji
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Moduły do wyboru - II rok, lingwistyka praktyczna i copywriting, semestr zimowy
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=976
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: laboratorium - 30 godz. (1,5 ECTS)

Praca własna studenta:

- przygotowanie do zajęć i do testu końcowego - 30 godzin (1,5 ECTS)


Łącznie: 60 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:


W1 omawia nowe typy języków informacyjno-wyszukiwawczych, w tym - języki systemów multi- i hipermedialnych - K_W01

W2 charakteryzuje teoretyczne podstawy gromadzenia, przetwarzania i opracowywania informacji - K_W01

W3 opisuje funkcję narzędzi lingwistycznych w procesie przetwarzania informacji K_W01


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:


U1 stosuje podstawowe metody przetwarzania tekstów w systemie informacyjno-wyszukiwawczym - K_U01, K_W10

U2 korzysta z lingwistycznych narzędzi tworzenia i przetwarzania informacji dokumentacyjnej oraz faktograficznej i projektuje je K_U01, K_W10

U3 sprawnie wykorzystuje komputer w procesie przetwarzania informacji K_U01, K_W10


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:


K1 ma świadomość działań profesjonalnych i wagi procesu przetwarzania informacji K_K04

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Zajęcia laboratoryjne dla studentów II roku lingwistyki praktycznej i copywrintingu. Należą do modułu specjalizacyjnego "Komunikacja publiczna". Ich zadaniem jest zapoznanie studentów z podstawami gromadzenia, przetwarzania i opracowywania informacji przy pomocy narzędzi informatycznych.

Pełny opis:

Podczas zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia:

1) Korzystanie z wyszukiwarek (różnorodność zasobów, mechanizmów porządkujących wyniki wyszukiwania i języków zapytań);

- zaawansowane techniki wyszukiwania w wyszukiwarce Google,

- język zapytań wyszukiwarki Poliqarp dla danych NKJP,

- wyrażenia regularne.

2) Sztuczna inteligencja a przetwarzanie tekstu (mechanizmy uczenia maszynowego).

3) Audiodeskrypcja – transformacja kodu wizualnego na werbalny. Ogólne zasady przygotowywania audiodeskrypcji.

Literatura:

Język zapytań wyszukiwarki Poliqarp dla danych NKJP:

A. Przepiórkowski, M. Bańko, R. L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk (red.), Narodowy Korpus Języka Polskiego:

http://nkjp.pl/index.php?page=3&lang=0

Wyrażenia regularne:

T. Stubbleine, Wyrażenia regularne, tł. Piotr Rajca, wyd. 2, 2008.

Audiodeskrypcja:

M. Trzeciakiewicz (red.), Audiodeskrypcja w teorii i praktyce, czyli jak mówić o tym, czego nie można zobaczyć, http://avt.ils.uw.edu.pl/files/2014/01/Szarkowska_Kuenstler_AD-w-kinie-teatrze-i-muzeum.pdf

Ogólne zasady tworzenia audiodeskrypcji (tłum. W. Greplowska), http://audiodeskrypcja.pl/ogolnezasady.html

B. Szymańska, Audiodeskrypcja – „obraz słowem malowany” http://audiodeskrypcja.pl/obrazSlowemMalowany.html

B. Szymańska, Audiodeskrypcja w kinie, czyli werbalizacja obrazu filmowego

http://audiodeskrypcja.pl/werbalizacjaobrazufilmowego.html

M. Golik-Gryglas, Audiodeskrypcja w sztukach plastycznych

http://audiodeskrypcja.pl/sztukiplastyczne.html

Zasoby internetowe:

http://audiodeskrypcja.pl/articles.html

http://ninateka.pl/

Wybrane zasoby infrastruktury CLARIN: https://clarin-pl.eu/

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

1. Aktywność na zajęciach i wykonywanie ćwiczeń od kierunkiem nauczyciela akademickiego. W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1

2. Ćwiczenia w trakcie zajęć i rozwiązywanie zadań domowych (przygotowanie audiodeskrypcji). W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1

3. Test. W1, W2, W3, U1, U2, U3

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Rosalska
Prowadzący grup: Paulina Rosalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W przypadku przejścia na tryb zdalny:

1. Zajęcia będą odbywać się zdalnie poprzez program MS Teams.

2. Do uczestnictwa w zajęciach wymagane jest posiadanie komputera z podłączoną kamerą i mikrofonem; komputer będzie potrzebny do nauki obsługi narzędzi informatycznych. Kamera i mikrofon nie muszą być sprzętem wysokiej jakości - wystarczy, że pozwolą zweryfikować uczestnictwo studenta w zajęciach i umożliwią sprawną rozmowę z prowadzącym i innymi studentami.

3. Zgodnie z zarządzeniem Rektora z 8 września 2020 r. "w przypadku ograniczeń technicznych, które uniemożliwiają udział w zajęciach zdalnych, student zobligowany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do prodziekana ds. studenckich w celu ustalenia warunków korzystania z infrastruktury informatycznej wydziału lub innych warunków zaliczenia przedmiotu." - to znaczy, że nie ma możliwości usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach z powodów technicznych, jeśli problem nie zostanie zgłoszony zaraz po jego wystąpieniu.

4. Nieobecność podczas spotkań zdalnych odbywających się w planowym czasie zajęć będzie traktowana jak nieobecność na zajęciach - dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności (usprawiedliwianie nieobecności wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie studiów).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Rosalska
Prowadzący grup: Paulina Rosalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W przypadku przejścia na tryb zdalny:

1. Zajęcia będą odbywać się zdalnie poprzez program MS Teams.

2. Do uczestnictwa w zajęciach wymagane jest posiadanie komputera z podłączoną kamerą i mikrofonem; komputer będzie potrzebny do nauki obsługi narzędzi informatycznych. Kamera i mikrofon nie muszą być sprzętem wysokiej jakości - wystarczy, że pozwolą zweryfikować uczestnictwo studenta w zajęciach i umożliwią sprawną rozmowę z prowadzącym i innymi studentami.

3. Zgodnie z zarządzeniem Rektora z 8 września 2020 r. "w przypadku ograniczeń technicznych, które uniemożliwiają udział w zajęciach zdalnych, student zobligowany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do prodziekana ds. studenckich w celu ustalenia warunków korzystania z infrastruktury informatycznej wydziału lub innych warunków zaliczenia przedmiotu." - to znaczy, że nie ma możliwości usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach z powodów technicznych, jeśli problem nie zostanie zgłoszony zaraz po jego wystąpieniu.

4. Nieobecność podczas spotkań zdalnych odbywających się w planowym czasie zajęć będzie traktowana jak nieobecność na zajęciach - dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności (usprawiedliwianie nieobecności wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie studiów).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Rosalska
Prowadzący grup: Paulina Rosalska, Gniewomir Sarbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W przypadku przejścia na tryb zdalny:

1. Zajęcia będą odbywać się zdalnie poprzez program MS Teams.

2. Do uczestnictwa w zajęciach wymagane jest posiadanie komputera z podłączoną kamerą i mikrofonem; komputer będzie potrzebny do nauki obsługi narzędzi informatycznych. Kamera i mikrofon nie muszą być sprzętem wysokiej jakości - wystarczy, że pozwolą zweryfikować uczestnictwo studenta w zajęciach i umożliwią sprawną rozmowę z prowadzącym i innymi studentami.

3. Zgodnie z zarządzeniem Rektora z 8 września 2020 r. "w przypadku ograniczeń technicznych, które uniemożliwiają udział w zajęciach zdalnych, student zobligowany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do prodziekana ds. studenckich w celu ustalenia warunków korzystania z infrastruktury informatycznej wydziału lub innych warunków zaliczenia przedmiotu." - to znaczy, że nie ma możliwości usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach z powodów technicznych, jeśli problem nie zostanie zgłoszony zaraz po jego wystąpieniu.

4. Nieobecność podczas spotkań zdalnych odbywających się w planowym czasie zajęć będzie traktowana jak nieobecność na zajęciach - dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności (usprawiedliwianie nieobecności wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie studiów).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)