Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Redagowanie i korekta tekstów użytkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC2Z-KP-RKTU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Redagowanie i korekta tekstów użytkowych
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z zakresu stylistyki języka polskiego

Całkowity nakład pracy studenta:

1) Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego - ćwiczenia - 30 godzin (1,5 ECTS);

2) Przygotowanie do zajęć: lektury i prace praktyczne (przygotowywanie i korekta tekstów) - 15 godzin (0,5 ECTS);

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student umie wyjaśnić pojęcie "stylu", scharakteryzować przedmiot badań oraz metodologię "stylistyki" jako dziedziny stojącej na pograniczu językoznawstwa i literaturoznawstwa - K_W16.

W2: Student zna kryteria wykorzystywane do wyróżniania odmian i stylów współczesnej polszczyzny - K_W16.

W3: Student umie wymienić cechy charakterystyczne poszczególnych odmian i stylów współczesnej polszczyzny - K_W23.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student umie analizować teksty z różnych odmian stylistycznych: określić przynależność stylistyczną danej wypowiedzi scharakteryzować zastosowane w niej środki stylistyczne i ich adekwatność, ocenić, czy wypowiedź w swojej warstwie językowej dobrze służy domniemanym celom nadawcy (funkcjom wypowiedzi) - K_U09; K_U10.

U2: Student umie tworzyć wypowiedzi różnorodne stylistycznie, z zastosowaniem środków językowych adekwatnych do typu wypowiedzi - K_U17.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Zagadnienie odmian i stylów współczesnej polszczyzny wiąże się w sposób bezpośredni z nauką o społeczeństwie, dlatego też w trakcie zajęć studenci zyskują wiedzę o powiązaniach między istnieniem poszczególnych odmian języka a zróżnicowaniem społecznym jego użytkowników - K_K02.

K2: Podczas zajęć podejmowane są też zagadnienia grzeczności językowej, związanego z istnieniem odmian oficjalnej i nieoficjalnej języka polskiego, dlatego też studenci zyskują wiedzę oraz umiejętności z zakresu użycia różnych typów środków językowych w zależności od typu kontaktu między uczestnikami aktu komunikacji - K_K08.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wdrożenie studentów do pracy nad tekstami użytkowymi współczesnej polszczyzny: doskonalenie umiejętności analizowania i samodzielnego tworzenia wypowiedzi zróżnicowanych stylistycznie, pisemnych i ustnych

Pełny opis:

1. Powtórzenie zagadnień stylistycznych. Kryteria zróżnicowania stylistycznego języka: przynależność terytorialna nadawcy i odbiorcy / przynależność środowiskowa – dystans społeczny między rozmówcami – kanał mówiony / pisany – okoliczności kontaktu, cel komunikacyjny. Style funkcjonalne i genry mowy. Środki stylistyczne: fonetyczne – fleksyjne – słowotwórcze – składniowe – leksykalne. Stosowność stylistyczna – ćwiczenia.

2. Przygotowanie do korekty pisanych tekstów użytkowych: przegląd najważniejszych znaków korektorskich. Ćwiczenia.

3. -5. Polszczyzna ogólna <> polszczyzna potoczna. Zwroty adresatywne, adresowanie listów. Akty mowy w życiu codziennym: oficjalne <> nieoficjalne / ustne <> pisemne. Ćwiczenia: prośba, przeprosiny, zaproszenie, potwierdzenie, odmowa, wyznanie, przyznanie się do winy, gratulacje, kondolencje, podziękowanie, życzenia z okazji_, pozdrowienia, powitanie, dedykacja, zawiadomienie, apel, sprostowanie itd.

6. Język internetu jako odmiana języka zapisanego. Formuły grzecznościowe w e-mailach. Wpisy na forach internetowych, posty – korekta. Pisanie e-maili; okólniki.

7. Życiorys, list motywacyjny – redagowanie i korekta.

8. -11. Styl naukowy. Opis przedmiotu / opis zdarzenia (np. czyjegoś zachowania) / opis eksperymentu w ogólnej <> naukowej odmianie języka. Pisanie streszczeń. Redagowanie przypisów i bibliografii; indeksy. Inne gatunki: ankieta do pracy naukowej, konspekt pracy, biogram, notatki. Konferencja: zgłoszenie na konferencję, abstrakt wystąpienia, referat, prezentacja, prezentacja plakatowa, handout; zaproszenie na konferencję, plan konferencji, identyfikatory.

12. -14. Styl urzędowy. Podania, wnioski, umowy, wypowiadanie umów, upoważnienia, poręczenia, reklamacje, skargi, zażalenia, wezwania, ponaglenia, protokoły, sprawozdania, opinie, nagany itd. Pisanie petycji.

15. Podsumowanie zajęć. Recenzja filmu / spektaklu / książki.

Literatura:

Lektury:

Literatura podstawowa:

1. Odmiany języka i style, [w:] M. Derwojedowa, H. Karaś, D. Kopcińska

(red.), Język polski. Kompendium, Warszawa 2005, s. 561-614.

2. M. Bańko, Polszczyzna na co dzień. Warszawa 2006.

3. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Praktyczna stylistyka nie tylko dla

polonistów, Warszawa 2003.

4. M. Kuziak, S. Rzepczyński, Sztuka pisania po polsku. Warszawa - Bielsko-Biała 2008.

5. A. Wierzbicka, P. Wierzbicki, Praktyczna stylistyka, Warszawa 1970.

6. M. Zaśka-Zielińska, A. Majewska-Tworek, T. Piekot, Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych. Warszawa 2008.

7. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Ćwiczenia ze stylistyki, Warszawa 2010.

8. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Z. Drygalski, J. Rozmiarek, Listy i pisma użytkowe. Warszawa2003.

2. S. Gajda, Przewodnik po stylistyce polskiej, Opole 1995.

3. Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Warszawa 2004.

4. H. Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska, Warszawa 2001.

5. A. Markowski, Jak dobrze mówić i pisać po polsku, Warszawa 2000.

6. S. Wilkoń, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny,

Katowice 2000.

7. S. Wilkoń, Spójność i struktura tekstu. Kraków 2002.

8. E. Wolańska, A. Wolański et al., Jak pisać i redagować. Poradnik redaktora. Wzory tekstów użytkowych. Warszawa 2009.

9. A. Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik – książka, prasa, www. Warszawa 2008.

Wybrane słowniki:

1. J. Anusiewicz, J. Skawiński, Słownik polszczyzny potocznej Warszawa 1996.

2. M. Bańko, Wielki słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 2003.

3. M. Bańko, Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy, które się lubią, Warszawa 2006.

4. M. Bańko, Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych, Warszawa 2005.

5. M. Bańko, Słownik porównań, Warszawa 2007.

6. M. Bańko (red.), Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych PWN, Warszawa 2006.

7. M. Bańko (red.), Inny słownik języka polskiego, Warszawa 2000.

8. M. Czeszewski, Słownik polszczyzny potocznej, Warszawa 2006.

9. A. Dąbrowska, Słownik eufemizmów polskich, czyli w rzeczy mocno, w sposobie łagodnie, Warszawa 2005.

10. Dąbrówka, E. Geller, Słownik stylistyczny języka polskiego, Warszawa 2007.

11. S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003.

12. L. Drabik, E. Sobol, A. Stankiewicz, Słownik idiomów polskich, Warszawa 2006.

13. M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004.

14. Z. Kurzowa, Z. Kubiszyn-Mędrala, M. Skarżyński, J. Winiarska, Słownik synonimów, Warszawa 2006.

15. Z. Kurzowa (red.), Słownik synonimów polskich, Warszawa 2002.

16. A. Markowski (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 2004.

17. E. Polański (red.), Wielki słownik ortograficzny, Warszawa 2006.

18. E. Sobol, A. Stankiewicz (red.), Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami. Warszawa 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: a) aktywny udział w zajęciach – dopuszczalna jest nieobecność 3x1,5 godz.; w wypadku większej liczby nieobecności konieczne będzie przedstawienie dodatkowej pracy zaliczeniowej i uzupełnienie wszystkich prac pisemnych; b) regularne i terminowe przygotowywanie ćwiczeń zadawanych do domu; c) ocena na podstawie: a), b) oraz dwóch wybranych przez prowadzącego prac pisemnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Duraj-Nowosielska
Prowadzący grup: Izabela Duraj-Nowosielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Duraj-Nowosielska
Prowadzący grup: Izabela Duraj-Nowosielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Duraj-Nowosielska
Prowadzący grup: Izabela Duraj-Nowosielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)