Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Źródła i wyszukiwanie informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC2Z-RC-ZIWI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Źródła i wyszukiwanie informacji
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Moduły do wyboru - II rok, lingwistyka praktyczna i copywriting, semestr zimowy
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1748
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Student w trakcie realizacji przedmiotu uzyskuje 2 punkt ECTS w następującym układzie:

1) uczestnictwo w zajęciach - 15 godzin (0,75 ECTS);

2) bezpośredni kontakt z prowadzącym w ramach konsultacji (osobiście lub za pomocą platformy MOODLE) - godzin 5 (0,25 ECTS);

3) samodzielne przygotowanie się do poszczególnych zajęć, opracowanie prac domowych oraz powtórzenie materiału przed zaliczeniem końcowym – 35 godzin (1ECTS).

ŁĄCZNIE 55 godzin = 2 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

• Student ma zaawansowaną wiedzę na temat internetowych źródeł informacji o różnym statusie oraz o narzędziach ICT służących do wyszukiwania informacji (K_W08)

• Student ma wiedzę na temat prawnych i etycznych uwarunkowań wyszukiwania i wykorzystywania informacji (K_W10)

Efekty uczenia się - umiejętności:

• Student potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, krytycznie oceniać i użytkować informacje pozyskane z różnorodnych źródeł i różnymi sposobami (K_U01)

• Student potrafi selekcjonować i wykorzystywać informacje o różnym statusie do formułowania i rozwiązywania problemów oraz zadań typowych dla działalności copywriterskiej (K_U07).

• Student potrafi rozpoznać różne typy informacji, określić ich status oraz dokonać ich analizy w odniesieniu do określonego problemu lub zagadnienia (K_U09).

• Student posiada umiejętności korzystania z różnych narzędzi ICT służących do wyszukiwania i przetwarzania informacji (K_U11).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

• Student wykazuje aktywność w samodzielnym wyszukiwaniu informacji oraz ich krytycznej analizie (K_K06).

• Student w sytuacjach zawodowych potrafi wskazać obszary wiedzy, którą należy wykorzystać do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych oraz pozyskać informacje z różnych źródeł do ich realizacji (K_K07).

Metody dydaktyczne:

Pokaz.

Wykład konwersatoryjny

Analiza przypadku

Ćwiczenia z zastosowania poznanych narzędzi wyszukiwawczych

Metoda projektu


W przypadku zajęć w trybie zdalnym stosuje się następujące formy komunikacji:

- U-mail

- platformę Moodle

- platformę MS Teams

- system wideokonferencji Big Blue Button

Skrócony opis:

W ramach zajęć student zdobywa zaawansowaną wiedzę na temat zróżnicowania źródeł informacji, ich statusu, metod analizy i problemów zawiązanych z ich wykorzystywaniem w różnych sytuacjach. Student poznaje także praktyczne sposoby i narzędzia służące do wyszukiwania informacji w środowisku cyfrowym.

Pełny opis:

1. Status i rodzaje informacji oraz sposoby ich wytwarzania w życiu codziennym i praktykach akademickich.

a. wiedza potoczna/ludowa/intuicyjna i wiedza akademicka;

b. trafność i rzetelność wiedzy akademickiej.

c. asymetria weryfikacjonizmu i falsyfikacjonizmu

d. ramowanie i paradygmat

e. tekst i kryteria tekstowości

2. Analogowy i cyfrowy obieg informacji:

a. technologie cyfrowe – istota i konsekwencje ich zastosowania dla archiwizowania i przetwarzania informacji;

b. wpływ rewolucji internetowej na człowieka

c. oralność i piśmienność

d. internet i konsekwencje jego rozwoju w zakresie wytwarzania i dystrybuowania informacji.

3. Informacje w świecie technologii Web 2.0. Problem statusu i wiarygodności informacji w obiegu cyfrowym:

a. pojęcia taksonomii, folksonomii i wikinomii,

b. koncepcja wisdom of crowds Jamesa Surowieckiego i collective intelligence Pierr’a Levy’ego,

c. zjawiska filter bubbel, fake news, postprawdy, technologia deepfake,

d. status oraz zasady przetwarzania informacji w Wikipedii i innych systemach wiki.

e. modele komunikacji w Web 2.0

4. Ogólne mechanizmy działania wyszukiwarek internetowych oraz przykłady wyszukiwarek specjalistycznych i dziedzinowych, a także narzędzia do przetwarzania języka, np. infrastruktura CLARIN-PL.

https://clarin-pl.eu/index.php/alfabetyczny-spis-uslug/

5. Katalogi bibliotek, bazy czasopism naukowych i źródła informacji dostępne w formule Open Access, np. Federacja Bibliotek Polskich, RCIN, Polona.

6. Zasady wykorzystywania informacji w tekstach publicystycznych, naukowych i użytkowych.

a. przypisy i bibliografie

b. ghostwriting i guest authorship

c. etyka wydawnicza w procedurze COPE

d. Europejska Karta Naukowca

e. Creative Commons

Literatura:

Beaugrande, R. & Dressler, W. (2004). Kryteria tekstowości, Bartmiński J. (red.), Tekstologia, Lublin.

Beck, G., & Klej, E. (2007). Zakazana retoryka: podręcznik manipulacji. Helion.

Bellert, I. (1971). O pewnym warunku spójności tekstu. Mayenowa MR (red.), O spójności tekstu, Wrocław: Ossolineum, 47-76.

Bogusławski, A. (1986). O pojęciu wyjaśniania i wyjaśnianiu w lingwistyce. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, 40, 45-51.

Godin, S. (2013). Wszyscy jesteśmy dziwni. O micie masowości i końcu posłuszeństwa, Witkawska M. (transl.), Gliwice: Helion

Jia, Y., Zhang, Y., Weiss, R., Wang, Q., Shen, J., Ren, F., ... & Wu, Y. (2018). Transfer learning from speaker verification to multispeaker text-to-speech synthesis. Advances in neural information processing systems, 31.

Kruszewski, M. (1967). Wybór pism [Selected writings]. Transl. into Polish by Jerzy Kuryłowicz & Krystyna Pomorska, with introductory articles by Jerzy Kuryłowicz and Roman Jakobson. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Lakoff, G. (2011). Nie myśl o słoniu. Jak język kształtuje politykę.

Maziarz, M., Piasecki, M., Szpakowicz, S. (2013) The chicken-and-egg problem in wordnet design: synonymy, synsets and constitutive relations. Lang Resources & Evaluation 47, 769–796.

Ong, W. J. (1992). Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, 209.

Pałka, P., & Kwaśnicka-Janowicz, A. (2017). Przewodnik po elektronicznych zasobach językowych dla polonistów. Biblioteczka Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, (28), 124-126.

Pawełczyk, P., & Jakubowski, J. (2017). Postprawda i nowe media. Czy potrzebujemy postprawdy?. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 197-212.

Popper, K. R. (1977). Logika odkrycia naukowego, tłum. U. Niklas, Warszawa, (s 176).

Ricoeur, P. (2003). Mowa i pismo, przekł. K. Rosner,[w:] Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, red. G. Godlewski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 423-429.

Stasiuk-Krajewska, K. (2015). Co ludzie robią z mediami? O nieoczywistości wpływu mediów. Karwowska, M. & Jarosz, B. (red.) (Nowe) Media. Implikacje kulturowe, językowe i edukacyjne. Lublin. 15-26.

Sztekmiler, K. (2011). Podstawy nagłośnienia i realizacji nagrań. Podręcznik dla akustyków, Warszawa, WKiŁ.

Thies, J., Zollhofer, M., Stamminger, M., Theobalt, C., & Nießner, M. (2016). Face2face: Real-time face capture and reenactment of rgb videos. In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (pp. 2387-2395).

Thomas, K. (2001). Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: Aletheia.

Winek, T. (2007). Nauki pomocnicze literaturoznawstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszynśkiego.

Wolańska, E. M., & Kubiak-Sokół, A. (2009). Jak pisać i redagować: poradnik redaktora: wzory tekstów użytkowych. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Metody i kryteria oceniania:

Stopień osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia weryfikowany jest za pomocą:

- Bieżącej oceny aktywności na zajęciach: K_K06, K_K07, K_W08, K_W10

- Ćwiczeń podczas zajęć : K_U01, K_U07, K_U09, K_U11

- Testów i zadań podsumowujących poszczególne bloki omawianych zagadnień: K_W08, K_W10, K_U01, K_U07, K_U09, K_U11, K_K06, K_K07.

Końcowa ocena wystawiana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych w poszczególnych testach i zadaniach. Student, który otrzymał ocenę niedostateczną, ma prawo do jednorazowej poprawy tej oceny w formie odpowiedzi ustnej. Nie ma możliwości poprawiania oceny wyższej niż niedostateczna.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Żurowski
Prowadzący grup: Bartłomiej Alberski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Alberski, Sebastian Żurowski
Prowadzący grup: Bartłomiej Alberski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Alberski, Sebastian Żurowski
Prowadzący grup: Bartłomiej Alberski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części ogólnej.

Pełny opis:

Jak w części ogólnej.

Literatura:

Jak w części ogólnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)