Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie projektami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC2Z-ZP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 31 - lingwistyka praktyczna i copywriting s1
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny z udziałem prowadzącego:


- uczestnictwo w konwersatorium 30 h


- konsultacje 5 hSamodzielna praca studenta:


- planowanie i udział w projektach 16 h


- lektura tekstów 8 hSuma: 59h (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student ma zaawansowaną wiedzę na temat różnych typów projektów lokalnych, krajowych i europejskich oraz sposobów zarządzania nimi – K_W01, K_W06

W2: student ma zaawansowaną wiedzę z zakresu planowania, inicjowania i realizacji projektów oraz rozwiązywania dotyczących ich problemów etycznych i prawnych - K_W11, K_W10

W3: student ma zaawansowaną wiedzę na temat społecznej funkcji projektów w wymiarze lokalnym i międzykulturowym – K_W06

W4: student ma zaawansowaną wiedzę o wybranych aspektach projektów (naukowych, popularnonaukowych, społecznych; krajowych i europejskich) w ujęciu nauk humanistycznych i społecznych – K_W03

W5: student ma zaawansowaną wiedzę z zakresu terminologii związanej z zarządzaniem projektami różnych typów – K_W09


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi pracować w zespole projektowym, pełniąc różne funkcje (w tym kierownika) oraz planować zadania i organizować pracę własną oraz zespołu – K_U06

U2: student potrafi porozumiewać się i współpracować z podmiotami zewnętrznymi przy pomocy różnych kanałów i technik komunikacyjnych (w tym narzędzia ICT) – K_U04

U3: student potrafi rozpoznawać różne typy źródeł i wyszukiwać, krytycznie selekcjonować oraz analizować pochodzące z nich informacje – K_U01, K_U09

U4: student samodzielnie zdobywa wiedzę pochodzącą ze źródeł literackich, naukowych i użytkowych, rozwijając na ich podstawie swoje umiejętności dotyczące zarządzania projektami różnych typów – K_U08, K_U02


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: dzięki doświadczeniu w planowaniu i zarządzaniu projektem, student jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy - K_K09

K2: student ma świadomość swoich kompetencji w zakresie zarządzania projektami i potrafi ją rozwijać - K_K01, K_K07

K3: student potrafi rozstrzygać kwestie prawne i etyczne związane z planowaniem, finansowaniem i realizacją projektów oraz współpracą z otoczeniem – K_K02

K4: student jest przygotowany do sprawnego tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych związanych z przedstawianiem wyników projektu i jego promocją – K_K08

K5: współpracując z podmiotami zewnętrznymi, student rozumie specyfikę ich funkcjonowania i docenia ich działalność - K_K03, K_K04

K6: student wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu decyzji odnośnie zarządzanych projektów – K_K06


Metody dydaktyczne:

eksponujące: pokaz,

podające: wykład konwersacyjny, wykład problemowy,

poszukujące: laboratoryjna, projektu, giełda pomysłów, obserwacji, sytuacyjna, studium przypadku

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- laboratoryjna
- obserwacji
- projektu
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z różnymi formami projektów (naukowe, popularnonaukowe, społeczne, krajowe, europejskie), planowaniem i zarządzaniem ich realizacją, a także ze sposobami pozyskiwania funduszy.

Pełny opis:

W ramach konwersatorium studenci uzyskują wiedzę teoretyczną dotyczącą zarządzania projektami, jak również zapoznają się z ich funkcjonowaniem i uczestniczą w ich realizacji.

1. Rodzaje projektów w zależności od charakteru (cel), zakresu, sposobu finansowania i funkcji społecznych.

2. Projekty naukowe.

3. Projekty popularnonaukowe.

4. Projekty kulturalne.

5. Projekty społeczne.

6. Projekty samorządowe.

7. Projekty unijne o różnej skali.

8. Lokalna współpraca międzynarodowa. Pogranicze. Interreg.

9. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi (NGO, placówki edukacyjne, samorządy, agencje rozwoju, fundacje).

10. Etapy planowania projektu. Określanie celów, zasobów, planów działania. Promocja i raportowanie.

11. Obserwacje i udział w projektach różnych typów.

12. Przygotowanie własnego projektu i określenie warunków jego realizacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

H. Brandenburg, Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi. Katowice 2012.

Design Silesia, Projektowanie skutecznych usług publicznych. Zabrze 2013 [ http://www.pup.zory.pl/download/797.html]

B. Grucza, Zarządzanie interesariuszami projektu, Warszawa 2019.

P. Harper-Smith, S. Derry, Zarządzanie projektami, Warszawa 2012.

J. Radło i in., Planowanie projektów badawczych i rozwojowych : vademecum B+R; Dobre praktyki (2 tomy). Warszawa 2013.

A. Paluch, Jak skutecznie wdrażać projekty innowacyjne i ponadnarodowe? Gdańsk 2011.

J. Urbańska, Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi : dobre praktyk. Łódź 2012.

M. Trocki, P. Wyrozębski (red.), Planowanie przebiegu projektów, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

W zależności od wybranych projektów i prac zaliczeniowych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Kontrola końcowa w postaci prezentacji planu projektu (i zarządzania projektem) lub wyników udziału w projekcie.

2. Kontrola bieżącej aktywności studenta na zajęciach oraz poczynionych postępów (ocenianie bieżące na podstawie wykonanych zadań, udziału w projektach i testów cząstkowych, w tym za pomocą platformy MOODLE).

Skala oceniania:

Bardzo dobry – 91-100%

Dobry plus – 81-90%

Dobry – 71-80%

Dostateczny plus – 61-70%

Dostateczny – 51-60%

Niedostateczny – 50% i mniej

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Głuszkowski
Prowadzący grup: Michał Głuszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części ogólnej.

Pełny opis:

Jak w części ogólnej.

Literatura:

Jak w części ogólnej.

Uwagi:

Zajęcia stacjonarne.

Materiały będą zamieszczane na platformie Teams.

W razie konieczności przejścia na nauczanie online spotkania również będą się odbywały w zespole Teams.

Kody dostępu do zespołu Teams USOS-mail.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.