Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Portale społecznościowe i blogosfera

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC3L-CR-PSiB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Portale społecznościowe i blogosfera
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Student w trakcie realizacji przedmiotu uzyskuje 2 punkty ECTS w następującym układzie:


1) uczestnictwo w zajęciach – 15 godzin (0,80 pkt. ECTS);

2) bezpośredni kontakt z prowadzącym w ramach konsultacji - 5 godzin (0,2 ECTS);

3) samodzielne przygotowanie się do poszczególnych zajęć, powtórzenie materiału przed zaliczeniem końcowym, przygotowanie wstępnej wersji własnego bloga – 30 godzin (1 pkt ECTS).


ŁĄCZNIE 50 godzin = 2 ECTS.

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu zajęć student/ka:

ma podstawową wiedzę na temat mediów społecznościowych i blogów;

ma uporządkowaną podstawową i zorientowaną praktycznie wiedzę, dotyczącą komunikacji międzyludzkiej (w różnych formach) i narzędzi ICT;

ma podstawową wiedzę dotyczącą zadań, procedur i dobrych praktyk stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, medialnej, promocyjno-reklamowe (K_W01, KW02, K_W07).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu zajęć student/ka:

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT);

potrafi pisać teksty poświęcone literaturze, kulturze i zjawiskom językowym oraz formułować krytyczne wypowiedzi –ustne i pisemne (w języku polskim i obcym) z wykorzystaniem bogatego słownictwa i specyficznej dla podejmowanej tematyki terminologii;

robi to z wykazaniem samodzielnego myślenia i umiejętności argumentowania (K_U03, K_U12, K_U13)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu zajęć student/ka

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia; uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form( K_K01, K_K0)

Metody dydaktyczne:

Część zajęć będzie realizowana w trybie synchronicznym przez Microsoft Teams, druga część - poprzez listę zadań wykonywanych w określonym wcześniej czasie.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- obserwacji
- stolików eksperckich
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot propedeutyczny: wprowadzenie w tematykę mediów społecznościowych ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian w tej dziedzinie.

Pełny opis:

Wybrane teksty teoretyczne z zakresu medioznawstwa, antropologii kultury, socjologii i genologii multimedialnej zostaną potraktowane jako narzędzia, za pomocą których uczestnicy zajęć rozpoznają podstawowe zjawiska związane z mediami społecznościowymi i blogosferą. Poruszone zostaną kwestie wpływu mediów społecznościowych na dzisiejsze społeczeństwo i psychikę jednostki; omówione zostaną poszczególne rodzaje mediów społecznościowych; zbadane zostaną przyczyny popularności najbardziej znanych blogerów i vlogerów w Polsce.

Lista tematów poruszanych na zajęciach wraz z formą ich przeprowadzenia - zob. "Zakres tematów".

Literatura:

„Społeczny dylemat” (2020), reż Jeff Orlowski

P. Bohuszewicz, „System operacyjny naszego życia”, „Dyskurs i Dialog” 2019, nr 2; http://dyskursidialog.org/wp-content/uploads/2020/02/Bohuszewicz_DiD_nr2.pdf

D. Bek, M. Popiołek, „Patostreaming – charakterystyka i prawne konteksty zjawiska”, „Zarządzanie Mediami”, t. 7 (4) 2019; https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/149653/bek_popiolek_patostreaming_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

B. Gallagher, „Snapchat Story. Sukces twórcy Snapchata i rewolucja w social mediach”, Kraków 2019; rozdz.: „Snapchat”.

A. Mencwel, „Wyobraźnia antropologiczna”, Warszawa 2006; rozdz.: „Antropologia słowa i historia kultury”.

M. Więckiewicz, „Blog w perspektywie multimedialnej”, rozdz.: „Historia i rozwój blogów”; „Definiowanie blogu”, „Blog wobec innych gatunków”, „Struktura blogu”

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć odbędzie się na podstawie:

1. Aktywności oraz efektów wykonywanych zadań.

3. Napisaniu pracy zaliczeniowej na temat, który zostanie podany na pierwszych zajęciach. Liczba stron: 6 znormalizowanego maszynopisu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bohuszewicz
Prowadzący grup: Paweł Bohuszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska
Prowadzący grup: Paulina Abriszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska
Prowadzący grup: Paweł Bohuszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bohuszewicz
Prowadzący grup: Paweł Bohuszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)