Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kreatywność i innowacyjność

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC3Z-CR-KII Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Kreatywność i innowacyjność
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 31 - lingwistyka praktyczna i copywriting s1
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak. Ukończenie wcześniej przedmiotu informatycznego ułatwi uczestniczenie w tych zajęciach, z racji tego, że zajęcia są realizowane w części jako zajęcia zdalne.

Całkowity nakład pracy studenta:

Student w trakcie realizacji przedmiotu uzyskuje 3 punkty ECTS w następującym układzie:


1) uczestnictwo w zajęciach - 30 godzin (1,2 ECTS);

2) bezpośredni kontakt z prowadzącym w ramach konsultacji (osobiście lub za pomocą narzędzi ICT), realizacja zajęć zdalnych (platforma MOODLE) oraz wykonywanie zadań praktycznych zlecanych w czasie zajęć (przesyłane na platformę MOODLE) - 33 godzin (1,3 ECTS);

3) samodzielne przygotowanie się do poszczególnych zajęć - 12 godzin (0,5 ECTS).


ŁĄCZNIE 75 godzin = 3 ECTS


Z tego 1 pkt. ECTS (10 zajęć - 5 x 90 minut) będzie realizowany w trybie zdalnym.

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu kursu student/ka:


W1: ma podstawową, praktyczną wiedzę na temat kreatywności i innowacyjność, stosowanych w nich metod i działań – K_W01,

W2: ma podstawową wiedzę dotyczącą zadań i procedur związanych z procesami kreatywnymi i innowacyjnością w zakresie działań instytucji kultury i biznesu – K_W07

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu kursu student/ka:


U1: potrafi samodzielnie planować działania związane z procesem kreatywnego rozwiązywania problemów w odniesieniu do sytuacji zawodowych – K_U04

U2: potrafi projektować i realizować zespołowe działania związane z kreatywnością i innowacyjnością – K_U05

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu kursu student/ka:


K1: potrafi pracować w zespołach odpowiadających za kreatywne opracowywanie projektów – K_K02

K2: docenia znaczenie kreatywność i innowacyjności w działaniach zawodowych – K_K03


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- projektu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce kreatywności i innowacyjności rozumianymi jako uporządkowany proces generowania pomysłów i nowych rozwiązań w konkretnych sytuacjach lub w odniesieniu do konkretnego tematu. Są one ukierunkowane na działania związane z copywritingiem, co nie oznacza, że ograniczają się do tego kręgu tematów i działań. Innymi słowy zadaniem zajęć jest nauczenie studentów stosowania tych procesów w różnych sytuacjach zawodowych. W I części semestru studenci zapoznają się z problematyką kreatywności i innowacyjność od strony teoretycznej wspartej ćwiczeniami praktycznym (8 zajęć), a w II części semestru realizują projekt (7 zajęć). Podzieleni na zespoły rozwiązują kreatywnie wybrany problem odnoszący się do rzeczywistości uniwersyteckiej lub społecznej.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce kreatywności i innowacyjności rozumianymi jako kilkuetapowy, uporządkowany i podporządkowany odpowiednim regułom proces myślowy. W czasie ich trwania:

• są przedstawiane różne definicje takich terminów jak: kreatywność, innowacyjność, twórcze myślenie

• są zaprezentowane czynniki wpływające na proces kreowania pomysłów i nowych idei (zarówno te stymulujące, jak i utrudniające)

• prezentuje się i omawia metodę design thinking (empatia - definiowanie - generowanie pomysłów - prototypowanie - testowanie)

• prezentuje się i omawia sześć etapów kreatywnego myślenia (poszukiwanie celu – ustalenie faktów – znalezienie problemu – ustalenie koncepcji – znalezienie rozwiązania – znalezienie akceptacji)

• przedstawia się i ćwiczy techniki stosowane na poszczególnych etapach kreatywnego myślenia (heurystyczne i analityczne)

Zajęcia mają charakter praktyczny, stąd prezentacja teorii związanej z poszczególnymi zagadnieniami są ograniczane do niezbędnego minimum, a w czasie zajęć główny nacisk jest kładziony na ćwiczenia praktyczne.

Zajęcia są realizowane w cyklu tygodniowym (pierwszych 8 zajęć), a następnie w trybie projektowym (7 zajęć w dwa tygodnie), co jest uzasadnione metodycznie (dynamika procesu kreatywnego). W pierwszym okresie studenci realizują indywidualne zadania domowe, w drugim okresie realizują projekt grupowy. Wszystkie te aktywności składają się na ocenę końcową.

Literatura:

Fragmenty opracowań i książki:

1. Tony Proctor, Proces rozwiązywania problemów, [w:] Twórcze rozwiązywanie problemów. Podręcznik dla menedżerów, Gdańsk 2003.

2. Tony Proctor, Zarządzanie twórcze, Warszawa 1998.

3. Joanna Helman, Maria Rosienkiewicz - Design thinking jako koncepcja pobudzania innowacji, [w:] Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, red. R. Knosala, Opole 2016.

4. Jim Wheeler, Moc innowacyjnego myślenia, Warszawa 2001.

5. Michael A. West, Innowacje w organizacjach, [w:] Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Warszawa 2000.

6. Andy Green, Kreatywność w public relations, Warszawa 2004.

7. Ken Burtenshaw i in., Kreatywna reklama, Warszawa 2007.

8. David Cox, Czym zatem jest kreatywność? [w:] Kreatywne myślenie dla bystrzaków, Gliwice 2015.

9. Agnieszka Biela, Kreatywność - motywacje i mity; Co to znaczy "kreatywny"? [w:] Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie, Warszawa 2015.

10. Marek Strączek, Kreatywność i proces twórczego myślenia, czyli o roli dobrej definicji i procesie poszukiwania rozwiązań; Sześć złotych zasad kreatywności, czyli o czym warto pamiętać podczas poszukiwania pomysłu [w:] Kreatywność. Jak ją rozwijać w sobie i w organizacji?, Warszawa 2013.

Metody i kryteria oceniania:

• Zadania domowe, indywidualne z zakresu kreatywności (w liczbie 10) - łącznie do zdobycia 100 pkt.

• Projekt z zakresu kreatywność i innowacyjności (zadanie semestralne) - łącznie do zdobycia 100 pkt.

RAZEM: 200 pkt.

Przelicznik ocen

% % pkt. do pkt. od ocena

100 93 200,00 186,00 bdb

92,99 86 185,98 172,00 db +

85,99 79 171,98 158,00 db

78,99 72 157,98 144,00 dost +

71,99 65 143,98 130,00 dost

64,99 0 129,98 0,00 ndst

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Moczkodan
Prowadzący grup: Rafał Moczkodan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 162 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zasad powierzania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zajęcia są zaplanowane w formie komplementarnej, tj. 4 zajęcia (łącznie 8 godzin) jest zaplanowanych jako zajęcia zdalne (będą to 5-8 zajęć w cyklu).

Jednocześnie zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 147 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2020/2021 zajęcia są przygotowane do realizacji:

a) w opisanej powyżej formie komplementarnej,

b) w całości w trybie zdalnym (na wypadek wprowadzenia na Uniwersytecie obowiązkowego nauczania zdalnego dla wszystkich przedmiotów).

W obu przypadkach zajęcia w trybie zdalnym oraz konsultacje z prowadzącym (terminy podane w USOSie) będą realizowane z wykorzystaniem platformy Moodle UMK i komunikatora BigBlueButton (zintegrowany z Moodle UMK). Dodatkowo w przypadku zarządzenia realizacji zajęć w trybie zdalnym w ich II części studenci zostaną poproszeni o realizację wybranego fragmentu procesu kreatywnego (generowanie pomysłów) z wykorzystaniem whiteboard online (np. platformy Miro, zintegrowanej z MS Teams).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.