Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Języki i kultury świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC3Z-KM-JIKS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Języki i kultury świata
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Moduły do wyboru - III rok, lingwistyka praktyczna i copywriting, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość podstaw językozanwstwa

Całkowity nakład pracy studenta:

udział w konwersatorium - 30 godz.

- konsultacje - 5 godz.

Godziny samodzielnej nauki:

- przygotowanie do seminarium dyskusyjnego - 10 godz.

- pisanie wypracowań/ referatów/ projektów - 10 godz.

- czytanie literatury - 10 godz.

Łącznie: 65 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma podstawową wiedzę o wszystkichjęzykach pisanych na obszarze Azji Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Chin, Tajwanu, Mongolii, a także wybiórczo - Japonii , Korei i Wietnamu.

Student posiada wiedzę na temat podstawowej struktury każdego z omawianych systemów pism.

Student zna kontekst historyczny powstawania i wymierania poszczególnych pism oraz politykę językową Chin, Tajwanu, Japonii i Korei.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i syntetyzuje informacje pochodzące ze źródeł pisanych i elektronicznych.

Student potrafi analizować i interpretować omawiane pismo z zastosowaniem odpowiedniej podstawowej terminologii i metod.

Student potrafi w trakcie zajęć poszukiwać kontekstu historycznego, kulturowego i językowego omawianego języka pisanego.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student rozumie wagę danego języka pisanego w kontekście kulturowym, politycznym i etnolingwistycznym.

Student zna podstawy charkaterystyki j. pisanych na świecie.

Student dostrzega znaczenie procesów samoidentyfikacji etnicznej w Azji Wschodniej w odniesieniu do języka.

Student ma świadomość mechanizmów destrukcji i degradacji dziedzictwa kulturowego charakterystycznych dla omawianego obszaru geograficznego i kulturowego oraz rozumie potrzebę szanowania i ochrony dziedzictwas jakim jest język/pismo.

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny,

- wykład problemowy,

- praca z tekstem pisanym,

- prezentacja,

- dyskusja.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą o językach pisanych ludów Azji Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem kulturowej roli języka pisanego, powiązania języka pisanego z podstawowymi koncepcjami czasu i przestrzeni, polityki językowej i polityki państw regionu. Jako punkt wyjścia i główny obszar geograficzny badawczy przedmiotu posłużą tutaj Chiny.

Pełny opis:

Oferta kursu akademickiego dotyczącego języków ludów Azji Wschodniej z kulturowego obszaru Chin oraz sąsiadujących państw ma na celu ukazanie bogactwa istniejącego tam dziedzictwa kulturowego oraz jego zagrożeń. Jednocześnie podczas kursu zostaną omówione podstawowe pojęcia dotyczące języka pisanego. Studenci zostaną wyposażeni w podstawową wiedzę dotyczącą struktury języków pisanych na świecie, rozumienia społecznej roli pisma, analizy semantycznej języków pisanych oraz ich orientacji przestrzennej i czasowej. Ponadto dokonamy analizy historycznej procesów politycznych i kulturowych, które wpłynęły na rozwój lub upadek poszczególnych języków pisanych. Ten blok tematyczny obejmie m.in. historyczną politykę językową Chin oraz politykę językową Rządu Republiki Chińskiej i ChRL. Na tej podstawie studenci będą mogli podjąć próbę oceny aktualnego stanu języków pisanych w regionie Azji Wschodniej. Zajęcia zakończą się projektem budowy pełnego inwentarza zagrożeń i warunków przetrwania dla wybranych zagrożonych języków Azji Wschodniej w ramach pracy grupowej. Języki pisane, które zostaną omówione to, m.in.: j. chiński/j. chińskie, tangucki (Xixia), mongolski, mandżurski, tybetański, zhuang, dtomba, Li-saw; Yi; Nushu; Sui (Shui), a także wietnamski, koreański i japoński.

Literatura:

Coulmas, Florian 2003. Writing Systems. An introduction to their linguistics analysis. Cambirdge: Cambridge Univesrity Press.

Frawley, William (ed.) 2003. International encyclopaedia of linguistics (second edition, vol. 4). Oxford: Oxford University Press.

Gaca, Maciej 2004. Czasowy Model świata w piktografii ludu Naxi (Temporal Model of The World In Naxi Pictography). Stęszew: IIEOS

Hansen, Mette Halskov 1999. Lesson in Being Chinese. Minority Education and Ethnic Identity in Southwest China. Seattle and London: University of Washington Press.

Sampson, Goeffrey 1985. Writing Systems: A Linguistic Introduction. Stanford University Press.

Wasilewska, Halina 2003. Unity and Diversity: the Yi Writing System and Its Multiple Representations. PhD disseration, Adam Mickiewicz University.

https://islandfolklore.com/writing-the-taiwanese-language/

W. G. Aston 2015. A Grammar of the Japanese Written Language. 1kg Limited.

YU Li 2019. The Chinese Writing System in Asia: Routledge.

Zev Handel 2019. Sinography: The Borrowing and Adaptation of the Chinese Script. BRILL ACADEMIC PUB.

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca ocena aktywności studenta na seminarium, ocena pracy domowej studenta (przygotowanie prezentacji poszczególnych pism) oraz projekt grupowy dotyczący inwentaryzacji zagrożeń i warunków przetrwania dla wybranych zagrożonych języków regionu Azji Wschodniej (krytyczna analiza wybranej literatury, aktualnych - sytuacja polityczna lub inne zjawiska kulturowe).

Na ocenę końcową składają się: aktywność studenta na seminarium, ocena pracy domowej studenta oraz końcowego projektu grupowego (w równych proporcjach).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gaca
Prowadzący grup: Maciej Gaca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)