Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język w kampaniach medialnych i marketingowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC3Z-KP-JKMM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język w kampaniach medialnych i marketingowych
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Moduły do wyboru - III rok, lingwistyka praktyczna i copywriting, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Podczas realizacji przedmiotu student uzyskuje 3 punkty ECTS

w następującym układzie:


1) Godziny realizowane na zajęciach przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego - 30 godzin, za które student uzyskuje 2 punkty ECTS;

2) Godziny w trakcie konsultacji przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego – 10 godzin (0,5 ECTS);

3) Godziny konieczne do przygotowania się do zajęć - 10 godzin (0,5 ECTS).

ŁĄCZNIE 50 godzin = 3 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu kursu student/ka:


W1: wyjaśnia podstawowe pojęcia i teorie z obszaru komunikacji medialnej i marketingowej – K_W11;

W2: objaśnia efekty wpływu nowych mediów na praktyki kulturowe i kampanie marketingowe – K_W08.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu kursu student/ka:


U1: potrafi zidentyfikować strategie retoryczne i argumentacyjne stosowane w komunikacji medialnej – K_U10;

U2: porównuje strategie wykorzystania mediów w komunikacji publicznej – K_U10;

U3: umie analizować i oceniać zjawiska mediatyzacji, skandalizacji i tabloidyzacji – K_U02,

U4: przygotowuje projekt wykorzystania mediów w sferze marketingowej – K_U04.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu kursu student/ka:


K1: ma świadomość etycznych dylematów współczesnej komunikacji medialnej i marketingowej – K_K04.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniem wykorzystania języka w kampaniach medialnych i marketingowych jako zorganizowanej działalności w obrębie komunikacji perswazyjnej.

Pełny opis:

Tematyka zajęć będzie się skupiała wokół następujących szczegółowych zagadnień:

1. Podstawowe pojęcia i teorie dotyczące komunikacji medialnej, kultury masowej i teorii propagandy;

2. Skuteczna komunikacja a wzorce zachowań językowych;

3. Reklama, marketing polityczny, public relations jako formy kompleksowych kampanii w obrębie komunikacji perswazyjnej: planowanie strategii reklamowej i public relations, opracowywanie promocji politycznej;

4. Źródła argumentacji i rodzaje argumentów;

5. Rodzaje wnioskowań, elementy niejawne w komunikacji, odnajdywanie presupozycji;

6. Retoryczne mechanizmy treści: środki językowe służące budowaniu wspólnoty, włączaniu emocji, wartościowaniu, bezalternatywności wyboru.

7. Figury retoryczne stosowane w tekstach kampaniach medialnych i marketingowych jako sposoby celowego i planowego budowania wypowiedzi.

8. Język inkluzywny a wykluczający w komunikacji prywatnej i medialnej;

9. Slogan jako element wzmacniający perswazję tekstu; typy sloganów ze względu na związek z elementem aktu komunikacji i semantykę; budowa składniowa i skład leksykalny sloganów.

Literatura:

Bralczyk J., O używaniu języka w polskiej polityce w latach dziewięćdziesiątych, [w:] Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999.

Bralczyk J., O językowych zwyczajach polskiej reklamy, [w:] Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999.

Bralczyk J., Majkowska G., Język mediów – perspektywa aksjologiczna, [w:] Język mediów masowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2000.

Czarnecki A., Korsak R., Planowanie mediów w kampaniach reklamowych, Warszawa 2001.

Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007.

Fleischer M., Ogólna teoria komunikacji, Wrocław 2007.

Goban-Klas T., Komunikowanie i media masowe. Teoria prasy, radia, telewizji i Internetu, Kraków 1999.

Jabłoński A.W., Sobkowiak L. (red.), Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław 2002.

Marszałek-Kawa J. (red.), Współczesne oblicza mediów, Toruń 2005.

McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007.

Mucha J. (red.), Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i technologie społeczne a praktyki kulturowe, Kraków 2010.

Olędzki J., Tworzydło D. (red), Public relations, Warszawa 2007.

Ożóg K., Język w służbie polityki, Rzeszów 2004.

Perelman Ch., Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, przekł. M. Chomicz, Warszawa 2002.

Pleszkun-Olejniczakowa E., Bachura J., Worsowicz M., O mediach i komunikacji, Łódź 2010.

Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańsk 2006.

Wasilewski J., Sibiński A., Prowadzeni słowami. Retoryka motywacji w komunikacji publicznej, Warszawa 2008.

Wierzbicka E., Wolański A., Zdunkiewicz-Jedynak D., Podstawy stylistyki i retoryki, Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach (ocena bieżąca) i wykonywanie ćwiczeń pod kierunkiem nauczyciela akademickiego – W1, W2, U1, U2, U3.

Wykonanie projektu końcowego – W1, W2, U1, U2, U3, U4, K1

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarek
Prowadzący grup: Adam Bednarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Żurowski
Prowadzący grup: Adrianna Piotrowska, Sebastian Żurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Żurowski
Prowadzący grup: Sebastian Żurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)