Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Komunikacja prawna i prawnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC3Z-KP-KPIP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Komunikacja prawna i prawnicza
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Moduły do wyboru - III rok, lingwistyka praktyczna i copywriting, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Podczas realizacji przedmiotu student uzyskuje 3 punkty ECTS w następującym układzie:


1) uczestnictwo w zajęciach - 30 godzin (1 ECTS);

2) bezpośredni kontakt z prowadzącym w ramach konsultacji (osobiście lub za pomocą komunikacji zdalnej) - 15 godzin (0,5 ECTS);

3) samodzielne przygotowanie się do poszczególnych zajęć, opracowanie prac domowych - 15 godzin (0,5 ECTS).

4) przygotowanie prac zaliczeniowych – 30 (1 ECTS)


ŁĄCZNIE 90 godzin = 3 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu kursu student/ka:


W1: Rozumie różnicę między tekstem prawnym a prawniczym oraz wymienia konstytutywne cechy tekstów prawnych – K_W01, KW_09;

W2: Wskazuje na różnice na poziomie leksyki i składni zachodzące pomiędzy tekstami prawnymi a tekstami języka ogólnego – K_W09.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu kursu student/ka:


U1: Omawia proces przekształcania w jednostki tekstu prawnego jednostek należących do ogólnej odmiany polszczyzny – K_U10;

U2: Przeprowadza analizę językową tekstu prawnego, wykonuje na jego podstawie streszczenie wydobywające najważniejsze elementy treści – K_U03.

U3: Przeprowadza językową analizę tekstów marketingowych pod kątem ich zgodności z wybranymi normami prawnymi i etycznymi oraz prezentuje wyniki analiz - K_U06, K_U09

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu kursu student/ka:


K1: Krytycznie ocenia swoją wiedzę i jest świadomy istnienia korelacji między posiadaną wiedzą a umiejętnością rozwiązywania problemów badawczych i życiowych – K_K01

K2: Rozstrzyga dylematy prawne i etyczne związane z tworzeniem i rozpowszechnianiem tekstów marketingowych - K_K02

Metody dydaktyczne:

Podczas zajęć nacisk położony jest na metody aktywizujące studentów. Metody podawcze w postaci wykładu czy pogadanki są ograniczane do minimum i wykorzystywane głównie w celu przekazania niezbędnej do rozumienia zjawisk językowych wiedzy z językoznawstwa i prawa. Przydatne są także takie metody eksponujące, jak pokaz materiałów filmowych i uczestnictwo w rozprawie sądowej, a spośród metod poszukujących – ćwiczenia i analiza przypadku. Analiza przypadku jest wykorzystywana najszerzej podczas zajęć dotyczących prawnych aspektów tekstów marketingowych. Bywa jednak przydatna także w trakcie omawiania właściwości języka prawnego.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja
- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzupełnienie wiedzy studentów o zagadnienia dotyczące sposobu komunikowania treści z dziedziny prawa, a także kształcenie umiejętności rozumienia tekstów zarówno prawnych, jak i wypowiedzi formułowanych na ich temat przez prawników w ramach komunikacji na sali sądowej oraz w orzecznictwie. Program zajęć z komunikacji prawnej i prawniczej uzupełnia realizowane przez studentów LPiC-u obowiązkowo dwa przedmioty z obszaru nauk prawnych, mianowicie prawne otoczenie biznesu oraz prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej.

Pełny opis:

Zajęcia są prowadzone w formie 30-godzinnego konwersatorium. Mają na celu zapoznanie studentów ze specyfiką komunikowania się w ramach dyskursów prawnego i prawniczych.

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

1. Tekst prawny a tekst prawniczy. Jak czytać teksty prawne.

2. Budowa tekstu prawnego; przepis prawny a norma prawna, typy norm.

3. Co utrudnia zrozumienie tekstu prawnego? Osobliwości leksyki i składni – definicja legalna.

4. Komunikacja językowa uczestników procesu sądowego

Językowe aspekty postępowań sądowych

Jak zachowywać się przed sądem? Procesowy savoir-vivre

5. Odpowiedzialność karna za wypowiedzi o charakterze deprecjonującym jej odbiorcę.

6. Problem mobbingu w pracy

7. Reklamy przedmiotem postępowań sądowych

8. Pojęcie znaku towarowego, jego funkcje i prawna ochrona

Literatura:

Literatura podstawowa:

Zieliński M., Języki prawne i prawnicze, [w:] Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999, s. 50-74.

Malinowski A., Polski język prawny. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006; tu: rozdziały: I. Język prawny, III.

Markiewicz K., Szczocarz-Krysiak M. (red.), 2017, Lex bez łez. Apteczka prawna, Warszawa.

Nowak P. 2012a, Język sali sądowej: zasady komunikacji, „Na Wokandzie”, nr 12, https://nawokandzie.ms.gov.pl/numer-12/dobre-praktyki-12/jezyk-sali-sadowej-zasady-komunikacji.html [dostęp: 5.05.2019].

Nowak P., 2012b, Język sali sądowej: asertywność, „Na Wokandzie”, nr 13, https://nawokandzie.ms.gov.pl/numer-13/dobre-praktyki-13/jezyk-sali-sadowej-asertywnosc.html [dostęp: 5.05.2019].

Nowak P., 2012c, Mówi prokurator, „Na Wokandzie”, nr 14, https://nawokandzie.ms.gov.pl/numer-14/dobre-praktyki-14/mowi-prokurator.html [dostęp: 5.05.2019].

Nowak P., 2013, Język sali sądowej: mówi sędzia, „Na Wokandzie”, nr 15, https://nawokandzie.ms.gov.pl/numer-15/dobre-praktyki-15/jezyk-sali-sadowej-mowi-sedzia.html [dostęp: 5.05.2019].

Malinowski A., Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logiczno-językowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.

Językoznawstwo sądowe w praktyce, red. M. Gębka-Wolak, M. Szczyszek

https://www.kwartalnikiustitia.pl/jezykoznawstwo-sadowe-w-praktyce,11782

Literatura uzupełniająca:

Choduń A., Język prawny a język potoczny, [w:] Język – Prawo – Społeczeństwo, red. Ewa Malinowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004, s. 77-86.

Choduń A., Uwagi o komunikatywności tekstów prawnych, [w:] Prawo i język, red. A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec, Warszawa 2009, s. 126-131.

Dobre praktyki legislacyjne, publikacja elektroniczna na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Gębka-Wolak M., Moroz A., 2019, Jednostka tekstu prawnego w ujęciu teoretycznym i praktycznym, Toruń.

Jadacka H., Poradnik językowy dla prawników, Warszawa 2002.

Międzyinstytucjonalny przewodnik redakcyjny, Bruksela, Luksemburg 2011, publikacja elektroniczna na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

http://publications.europa.eu/code/pl/pl-000100.htm

Pawelec R., 2007, Zrozumiałość i poprawność składniowa tekstów prawnych a problem nominalizacji, [w:] Współczesny język prawny i prawniczy, red. A. Niewiadomski, Warszawa, s. 67-75.

Pawelec R., 2009, Poprawność w związkach zgody, rządu i przynależności; Szyk wyrazów i skróty składniowe; Budowa zdania złożonego i problemy stylistyki, [w:] Zarys metodyki pracy legislatora, red. A. Malinowski, Warszawa, s. 371-425.

Tietiajew-Różańska A., 2007, oprac., Język polskiej legislacji, czyli zrozumiałość przekazu a stosowanie prawa, Warszawa

Wronkowska S., Zieliński M., 1993, Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, Warszawa.

Zieliński M., 1995, Algorytm interpretacji przepisów prawnych, [w:] Eufonia i logos, red. J. Pogonowski, Poznań, s. 657-668.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu będzie:

1. aktywny udział w zajęciach (20% oceny)

W1, W2, U1, U2, U3

2. zaliczenie na minimum 60% testu końcowego, sprawdzającego znajomość zagadnień teoretycznych omawianych na zajęciach (30% oceny) – MOODLE, do 31 stycznia 2023;

W1, W2, U1, U2, U3

3. przygotowanie prezentacji na wybrany temat z zakresu komunikacji prawnej i prawniczej (50% oceny)

W1, W2, U1, U2, U3, K1, K2

Skala oceniania:

91-100% - bardzo dobry

86-90%- dobry plus

76-85%- dobry

71-75% - dostateczny plus

61-70% - dostateczny

poniżej 60% - niedostateczny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gębka-Wolak
Prowadzący grup: Małgorzata Gębka-Wolak, Włodzimierz Hilla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Czy po przeczytaniu przepisu prawnego jesteśmy w stu procentach pewni tego, że wiemy, jakie zachowania mieszczą się w granicach prawa, a jakie nie? Odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Dlaczego tak się dzieje? Teksty z dziedziny prawa należą do najtrudniejszych tekstów polszczyzny. Mają bowiem specyficzną budowę, a zasady odczytywania ich treści różnią się od sposobu dekodowania znaczeń wyrażeń budujących teksty należące do innych odmian polszczyzny. Aby w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, warto poznać zasady ustnej i pisemnej komunikacji w dziedzinie prawa. Taki jest cel proponowanych Państwu zajęć.

Pełny opis:

W roku akad. 2021/2022 kurs będzie prowadzony przez 2 osoby: językoznawcę i prawnika, co pozwoli zintegrować wiedzę z zakresu językoznawstwa i prawa.

Uwagi:

Kurs będzie prowadzony w trybie stacjonarnym. Jeśli jednak będzie taka konieczność, przejdziemy do nauczania w trybie zdanym.

Zajęcia będą wtedy prowadzone w systemie zdalnym w trybie synchronicznym (zajęcia w czasie rzeczywistym). Podstawowym sposobem komunikacji będzie platforma MOODLE, na której zostanie zamieszczony kurs zawierający materiały i aktywności z realizowanego zakresu tematycznego. Wideokonferencje będą się zaś odbywały na platformie TEAMS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gębka-Wolak
Prowadzący grup: Małgorzata Gębka-Wolak, Włodzimierz Hilla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Czy po przeczytaniu przepisu prawnego jesteśmy w stu procentach pewni tego, że wiemy, jakie zachowania mieszczą się w granicach prawa, a jakie nie? Odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Dlaczego tak się dzieje? Teksty z dziedziny prawa należą do najtrudniejszych tekstów polszczyzny. Mają bowiem specyficzną budowę, a zasady odczytywania ich treści różnią się od sposobu dekodowania znaczeń wyrażeń budujących teksty należące do innych odmian polszczyzny. Aby w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, warto poznać zasady ustnej i pisemnej komunikacji w dziedzinie prawa. Taki jest cel proponowanych Państwu zajęć.

Pełny opis:

W roku akad. 2022/2023 kurs będzie prowadzony przez 2 osoby: językoznawcę i prawnika, co pozwoli zintegrować wiedzę z zakresu językoznawstwa i prawa.

Uwagi:

Kurs będzie prowadzony w trybie stacjonarnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gębka-Wolak
Prowadzący grup: Małgorzata Gębka-Wolak, Olga Pankalla
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=5710
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Czy po przeczytaniu przepisu prawnego jesteśmy w stu procentach pewni tego, że wiemy, jakie zachowania mieszczą się w granicach prawa, a jakie nie? Odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Dlaczego tak się dzieje? Teksty z dziedziny prawa należą do najtrudniejszych tekstów polszczyzny. Mają bowiem specyficzną budowę, a zasady odczytywania ich treści różnią się od sposobu dekodowania znaczeń wyrażeń budujących teksty należące do innych odmian polszczyzny. Aby w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, warto poznać zasady ustnej i pisemnej komunikacji w dziedzinie prawa. Taki jest cel proponowanych Państwu zajęć.

Literatura:

jak w części głównej

Uwagi:

Kurs będzie prowadzony w trybie stacjonarnym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)