Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC3Z-PAOWI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 31 - lingwistyka praktyczna i copywriting s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela ( 30 godz.):


- udział w konwersatorium 30 godz.Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (30 godz.):


- przygotowanie do konwersatorium 10 godz.


- przygotowanie do prezentacji końcowej 20 godz.


Łącznie: 60 godz.

Metody dydaktyczne:

konwersatorium

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- projektu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest nabycie przez Studentów wiedzy i umiejętności w zakresie podstawowych zasad prawnej ochrony własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego. W trakcie zajęć studenci poznają przedmioty ochrony prawnoautorskiej, rodzaje i cechy praw autorskich, instytucje dozwolonego użytku w prawie autorskim, a także podstawowe cechy pozostałych gałęzi własności intelektualnej. Część zajęć poświęcona jest naruszeniom praw własności intelektualnej, zarówno na płaszczyźnie cywilnej jak i karnej i prawnych sposobach reakcji na nie.

Pełny opis:

1.Wprowadzenie:

- pojęcie i rodzaje dóbr niematerialnych,

- charakter praw na dobrach niematerialnych,

- system źródeł prawa własności intelektualnej

II. Prawa autorskie i prawa pokrewne:

- przedmioty prawa autorskiego,

- podmioty prawa autorskiego,

- autorskie prawa osobiste,

- autorskie prawa majątkowe,

- dozwolony użytek chronionych utworów,

- rodzaje i treść praw pokrewnych,

- obrót prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,

- naruszenie i środki ochrony praw autorskich i praw pokrewnych.

III. Przestępstwa przeciwko własności intelektualnej

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2021

Literatura uzupełniająca:

2. R. Markiewicz, Zabawy z prawem autorskim, Warszawa 2015

3. R. Markiewicz, Ilustrowane prawo autorskie, Warszawa 2018

4. A. Michalak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2019

Metody i kryteria oceniania:

Ustna prezentacja końcowa przygotowana w parach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Daśko
Prowadzący grup: Natalia Daśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Daśko
Prowadzący grup: Natalia Daśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)