Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fonetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2505-s1FPO1Z-F Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Fonetyka
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w konwersatorium – 15 godzin (0,5 ECTS);

- konsultacje z nauczycielem – 15 godzin (0,5 ECTS).

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie do zajęć, czytanie literatury, wykonywanie zadań domowych – 30 godzin (1 ECTS);

- przygotowanie do sprawdzianu końcowego – 30 godzin

(1 ECTS).

Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: charakteryzuje głoski współczesnej polszczyzny – K_W02, K_W03;

W2: ma ogólną wiedzę na temat zmian głoskowych, jakie zachodzą w zależności od sąsiedztwa fonetycznego – K_W02, K_W03;

W3: zna (w sposób ogólny) budowę aparatu mowy – K_W02.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: potrafi wskazać miejsca artykulacyjne głosek polskich – K_U03,

U2: stara się zastosować właściwy sposób wymowy dźwięków w ciągu fonicznym – K_U12.

U3: potrafi pracować samodzielnie i w zespole, przyjmując różne role. Planuje pracę, rozwija wiedzę i umiejętności badawcze – K_U10.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: przygotowuje się na bieżąco do zajęć i bierze w nich aktywny udział, dzięki czemu nabywa kompetencji językowych, które przygotowują go do uczestniczenia w życiu zawodowym, kulturalnym i społecznym w polskojęzycznym obszarze kulturowym – K_K03;

K2: krytycznie ocenia swoją wiedzę i jest świadomy istnienia korelacji między posiadaną wiedzą a umiejętnością jej zastosowania – K_K04.


Metody dydaktyczne:

Na zajęciach są stosowane metody dydaktyczne eksponujące, podające i poszukujące.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci uczą się zasad funkcjonowania systemu fonetycznego języka polskiego w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Przyswajają również podstawowe pojęcia z zakresu fonetyki.

Pełny opis:

Zajęcia służą opanowaniu przez studentów podstaw poprawnej wymowy polskiej. Studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami teoretycznymi z zakresu fonetyki i wykonują ćwiczenia artykulacyjnych oraz ćwiczenia słuchu fonematycznego. W trakcie zajęć są omawiane następujące zagadnienia:

1) podstawowe właściwości zjawisk fonetycznych; relacje pomiędzy językiem mówionym a pisanym;

2) budowa aparatu mowy;

3) struktura systemu głoskowego współczesnej polszczyzny; cechy artykulacyjne dźwięków; klasyfikacja spółgłosek, samogłosek i glajdów.

4) charakterystyka zmian głoskowych; czynniki decydujące o zmianach sposobu artykulacji głosek; upodobnienia co do miękkości, dźwięczności, nosowości, sposobu i miejsca artykulacji.

Literatura:

1. Anna Ikeda, Nie lubię igreka, Tokio 2008.

2. Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

3. Ewa Kołaczek, Fonetyka, Kraków 2017.

4. Anna Majewska-Tworek, Szura, szumi i szeleści. Ćwiczenia fonetyczne nie tylko dla cudzoziemców, Warszawa 2010.

5. Oczkoś M., Sztuka poprawnej wymowy, Warszawa 2007.

5. Toczyska B. Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 1998.

6. Wiśniewski M., Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 1997 (lub nowsze).

7. Wiśniewski M., Zadania z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń, 1999.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola bieżąca podczas zajęć: zadania domowe, zadania praktyczne (W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2);

Kontrola końcowa: sprawdzian (W1, W2, W3, U1, U2)

Kryteria oceniania:

1) Uczestnictwo w zajęciach (co najmniej 80% obecności);

2) Wykonywanie ćwiczeń na zajęciach oraz zadań domowych;

3) Zaliczenie końcowego sprawdzianu pisemnego, ocenianego zgodnie z poniższymi kryteriami:

– niedostateczny: mniej niż 60%;

– dostateczny: 60-69%;

– dostateczny plus: 70-74%;

– dobry: 75-84%;

– dobry plus: 85-90%;

– bardzo dobry: 91-100%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kaproń-Charzyńska
Prowadzący grup: Iwona Kaproń-Charzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci uczą się zasad funkcjonowania systemu fonetycznego języka polskiego w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Przyswajają również podstawowe pojęcia z zakresu fonetyki.

Pełny opis:

Zajęcia służą opanowaniu przez studentów podstaw poprawnej wymowy polskiej. Studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami teoretycznymi z zakresu fonetyki i wykonują ćwiczenia artykulacyjnych oraz ćwiczenia słuchu fonematycznego. W trakcie zajęć są omawiane następujące zagadnienia:

1) podstawowe właściwości zjawisk fonetycznych; relacje pomiędzy językiem mówionym a pisanym;

2) budowa aparatu mowy;

3) struktura systemu głoskowego współczesnej polszczyzny; cechy artykulacyjne dźwięków; klasyfikacja spółgłosek, samogłosek i glajdów.

4) charakterystyka zmian głoskowych; czynniki decydujące o zmianach sposobu artykulacji głosek; upodobnienia co do miękkości, dźwięczności, nosowości, sposobu i miejsca artykulacji.

Literatura:

1. Anna Ikeda, Nie lubię igreka, Tokio 2008.

2. Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

3. Ewa Kołaczek, Fonetyka, Kraków 2017.

4. Anna Majewska-Tworek, Szura, szumi i szeleści. Ćwiczenia fonetyczne nie tylko dla cudzoziemców, Warszawa 2010.

5. Oczkoś M., Sztuka poprawnej wymowy, Warszawa 2007.

5. Toczyska B. Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 1998.

6. Wiśniewski M., Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 1997 (lub nowsze).

7. Wiśniewski M., Zadania z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń, 1999.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kaproń-Charzyńska
Prowadzący grup: Iwona Kaproń-Charzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci uczą się zasad funkcjonowania systemu fonetycznego języka polskiego w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Przyswajają również podstawowe pojęcia z zakresu fonetyki.

Pełny opis:

Zajęcia służą opanowaniu przez studentów podstaw poprawnej wymowy polskiej. Studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami teoretycznymi z zakresu fonetyki i wykonują ćwiczenia artykulacyjnych oraz ćwiczenia słuchu fonematycznego. W trakcie zajęć są omawiane następujące zagadnienia:

1) podstawowe właściwości zjawisk fonetycznych; relacje pomiędzy językiem mówionym a pisanym;

2) budowa aparatu mowy;

3) struktura systemu głoskowego współczesnej polszczyzny; cechy artykulacyjne dźwięków; klasyfikacja spółgłosek, samogłosek i glajdów.

4) charakterystyka zmian głoskowych; czynniki decydujące o zmianach sposobu artykulacji głosek; upodobnienia co do miękkości, dźwięczności, nosowości, sposobu i miejsca artykulacji.

Literatura:

1. Anna Ikeda, Nie lubię igreka, Tokio 2008.

2. Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

3. Ewa Kołaczek, Fonetyka, Kraków 2017.

4. Anna Majewska-Tworek, Szura, szumi i szeleści. Ćwiczenia fonetyczne nie tylko dla cudzoziemców, Warszawa 2010.

5. Oczkoś M., Sztuka poprawnej wymowy, Warszawa 2007.

5. Toczyska B. Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 1998.

6. Wiśniewski M., Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 1997 (lub nowsze).

7. Wiśniewski M., Zadania z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń, 1999.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Berend
Prowadzący grup: Małgorzata Berend
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci uczą się zasad funkcjonowania systemu fonetycznego języka polskiego w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Przyswajają również podstawowe pojęcia z zakresu fonetyki.

Pełny opis:

Zajęcia służą opanowaniu przez studentów podstaw poprawnej wymowy polskiej. Studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami teoretycznymi z zakresu fonetyki i wykonują ćwiczenia artykulacyjnych oraz ćwiczenia słuchu fonematycznego. W trakcie zajęć są omawiane następujące zagadnienia:

1) podstawowe właściwości zjawisk fonetycznych; relacje pomiędzy językiem mówionym a pisanym;

2) budowa aparatu mowy;

3) struktura systemu głoskowego współczesnej polszczyzny; cechy artykulacyjne dźwięków; klasyfikacja spółgłosek, samogłosek i glajdów.

4) charakterystyka zmian głoskowych; czynniki decydujące o zmianach sposobu artykulacji głosek; upodobnienia co do miękkości, dźwięczności, nosowości, sposobu i miejsca artykulacji.

Literatura:

1. Anna Ikeda, Nie lubię igreka, Tokio 2008.

2. Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

3. Ewa Kołaczek, Fonetyka, Kraków 2017.

4. Anna Majewska-Tworek, Szura, szumi i szeleści. Ćwiczenia fonetyczne nie tylko dla cudzoziemców, Warszawa 2010.

5. Oczkoś M., Sztuka poprawnej wymowy, Warszawa 2007.

5. Toczyska B. Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 1998.

6. Wiśniewski M., Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 1997 (lub nowsze).

7. Wiśniewski M., Zadania z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń, 1999.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.