Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język polski do celów specjalistycznych (turystyka)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2505-s1FPO2L-JPCS-T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Język polski do celów specjalistycznych (turystyka)
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii polskiej jako obcej s1
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka polskiego na poziomie A2/B1.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:


- udział w ćwiczeniach – 30 godzin;


- konsultacje z nauczycielem akademickim - 4 godziny.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:


- przygotowanie do ćwiczeń – 20 godzin;


- czytanie literatury – 10 godzin;


- przygotowanie do sprawdzianu - 6 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:


W1: zna leksykę związaną z branżą turystyczną;


W2: rozpoznaje środki językowe należące do oficjalnej i nieoficjalnej odmiany polszczyzny dotyczącej turystyki;


W3: orientuje się w procedurach związanych z organizacją wypoczynku.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:


U1: zabiera głos na tematy związane z organizacją wyjazdów turystycznych, obsługą biura turystycznego, posługuje się przy tym specjalistycznym słownictwem i strukturami dobranymi do sytuacji;


U2: wypowiada się na temat atrakcji turystycznych Polski oraz Chin;


U3: czyta ze zrozumieniem proste teksty publicystyczne na temat turystyki;


U4: wypełnia podstawowe formularze związane z pracą biura turystycznego;


U5: potrafi napisać ofertę, reklamację, list reklamowy.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:


K1: ma przekonanie o wadze zachowania działań profesjonalnych, jest zdolny do refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej;


K2: potrafi nawiązać kontakt z rozmówcą w mowie i w piśmie.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- tekst programowany
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- projektu
- referatu
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody integracyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem 30-godzinnego kursu jest rozwijanie umiejętności posługiwania się mówionym i pisanym specjalistycznym językiem polskim z branży turystycznej. Podczas zajęć studenci będą poszerzali znajomość słownictwa i struktur językowych stosowanych w turystyce dostosowanych do sytuacji komunikacyjnej (przygotowanie i prezentacja oferty, obsługa klienta, udzielanie informacji, reagowanie na reklamacje, organizacja i obsługa imprezy turystycznej). Podczas zajęć studenci dowiedzą się podstawowych informacji na temat atrakcji turystycznych Polski oraz poznają zwyczaje turystyczne Polaków.

Pełny opis:

Kurs jest przeznaczony dla studentów, dla których język polski jest językiem obcym/drugim, a którzy znają język polski na poziomie A2/B1. Zajęcia prowadzone są w semestrze letnim w formie 30-godzinnych ćwiczeń. Stanowią kontynuację odbywających się w semestrze zimowym zajęć nt. języka polskiego używanego do celów komunikacji zawodowej.

Zadaniem kursu jest rozwinięcie znajomości języka polskiego w zakresie komunikacji w sferze turystyki. Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze specjalistycznym słownictwem oraz wyrażeniami językowymi używanymi w sytuacjach typowych w branży turystycznej. Podczas zajęć będą kształcone umiejętności czytania sformalizowanych i niesformalizowanych autentycznych tekstów specjalistycznych, przede wszystkim ofert biur podróży. Nacisk położony zostanie na kształcenie umiejętności interakcyjnych (odgrywanie ról: pracownik biura, klient, przewodnik, rezydent, pracownik hotelu itp.). W zakresie pisanej odmiany języka kształcone będą umiejętności redagowania następujących form wypowiedzi: oferta, reklamacja, list reklamowy. Ponadto studenci będą wypełniali różnorodne formularze związane z obsługą biura turystycznego i organizacją wypoczynku.

Literatura:

1. E. Dziedzic, A. Sancewicz-Kliś, Nowy słownik turystyki i hotelarstwa: angielsko-polski, polsko-angielski, Warszawa 2015.

2. M. Kowalska, O biznesie po polsku, Kraków 2008.

3. R. Koziarkiewicz, Słownik terminów hotelowo-turystycznych angielsko-polski, polsko-angielski, Warszawa 2007.

4. J. Krztoń, Słownictwo 1, Kraków 2011.

5. J. Krztoń, Słownictwo 2, Kraków 2011.

6. J. Krztoń, Słownictwo w pracy, Kraków 2013.

7. G. Micuła, M.Gaworski, G. Bobrowicz, Polska: polsko-angielski przewodnik po zabytkach i przyrodzie, Warszawa 2015.

8. W. Siwiński, R. D. Tauber, Leksykon turystyki i rekreacji: polsko-angielski (na użytek szkół wyższych o kierunku turystyka i rekreacja), Poznań 2008.

9. A. Seretny, Słownictwo polskie w ćwiczeniach dla obcokrajowców. Poziom B2, Kraków 2016.

Odpowiednie tematycznie fragmenty podręczników, plany i mapy, portale internetowe (m.in. http://www.popolskupopolsce.edu.pl/baza-wiedzy, http://poznajpolske.onet.pl/).

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- zadania domowe – W1, W2, U4, U5, K2;

- sprawdziany w trakcie zajęć – W1, W3, U3;

- aktywność na zajęciach – W3, U1, U2, K1, K2 ;

- test końcowy W1, U3, U4, U5.

Kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę na podstawie oceny pracy podczas zajęć (wykonywanie zadań domowych tradycyjnie i on-line) oraz końcowego testu, który będzie punktowany wg poniższej skali:

poniżej 60% - ocena niedostateczna;

60%-70% - ocena dostateczna;

71%-75% - ocena dostateczna plus;

76%-85% - ocena dobra;

86%-90% - ocena dobra plus;

91-100% - ocena bardzo dobra.

UWAGA! W roku akademickim 2019/2020 oraz 2020/2021 kryteria oceniania są dostosowane do zdalnej formy prowadzenia zajęć. Stosowne informacje znajdują się w częściach dotyczących cykli dydaktycznych 2019/20L oraz 2020/2021L.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Bojałkowska
Prowadzący grup: Krystyna Bojałkowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1422
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Bojałkowska
Prowadzący grup: Krystyna Bojałkowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1422
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W związku z prowadzeniem zajęć w formie zdalnej podstawą zaliczenia przedmiotu są w roku akademickim 2019/2020 następujące elementy:

1) Aktywny udział w zajęciach prowadzonych w formie wideokonferencji;

2) Zapoznanie się z obligatoryjnymi materiałami oraz wykonanie zadań obowiązkowych na platformie Moodle;

3) Pisemny test końcowy, przeprowadzony w trybie zdalnym asynchronicznym w kursie przedmiotu na platformie Moodle, oceniany zgodnie z poniższymi kryteriami:

– niedostateczny: poniżej 60%;

– dostateczny: 60-69%;

– dostateczny plus: 70-74%;

– dobry: 75-84%;

– dobry plus: 85-90%;

– bardzo dobry: 91-100%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Bojałkowska
Prowadzący grup: Krystyna Bojałkowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1890
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W związku z prowadzeniem zajęć w formie zdalnej podstawą zaliczenia przedmiotu są w roku akademickim 2020/2021 następujące elementy:

1) Udział w zajęciach prowadzonych w formie wideokonferencji (w zespole na Microsoft Teams);

2) Zapoznanie się z obligatoryjnymi materiałami oraz wykonanie testów lub innych zadań potwierdzających zapoznanie się z poszczególnymi tematami na platformie Moodle;

3) Zaliczenie pisemnego sprawdzianu, przeprowadzanego w trybie zdalnym synchronicznym w kursie przedmiotu na platformie Moodle, ocenianego zgodnie z poniższymi kryteriami:

– niedostateczny: poniżej 60%;

– dostateczny: 60-69%;

– dostateczny plus: 70-74%;

– dobry: 75-84%;

– dobry plus: 85-90%;

– bardzo dobry: 91-100%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Bojałkowska
Prowadzący grup: Monika Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.