Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Językoznawstwo ogólne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2505-s1FPO3Z-JO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Językoznawstwo ogólne
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii polskiej jako obcej s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza o języku, a także strukturze i gramatyce języka polskiego (efekty osiągnięte w ramach przedmiotów: wstęp do nauki o języku, fonetyka, gramatyka opisowa języka polskiego, leksykologia i leksykografia)

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

udział w wykładzie - 1,2 ECTS (30h)

konsultacje - 0,3 ECTS (ok. 8h)


praca własna (przygotowanie do zajęć i końcowego sprawdzianu) - 1,5 ECTS (ok. 38h)
Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: poznaje główne problemy badawcze i teoretyczne językoznawstwa i jego działów - gramatyki, semantyki, pragmatyki (K_W03, K_W06)

W2: zna genealogiczne i strukturalne klasyfikacje języków świata (ze szczególnym uwzględnieniem języków Europy) (K_W03)

W3:zna koncepcje metodologiczne i paradygmaty współczesnej lingwistyki (K_W03, K_W06)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: umie wskazać różnice metodologiczne między paradygmatami w językoznawstwie współczesnym i XX-wiecznym (K_U06)

U2: potrafi w podstawowym stopniu stosować narzędzia analiz językoznawczych: składniowych, semantycznych, pragmatycznych (K_U03, K_U06)

U3: umie zdobytą ogólną wiedzę zastosować do zagadnień szczegółowych (K_U01, K_U03))


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: jest świadom wielości paradygmatów i różnych metod badawczych w

językoznawstwie (K_K04)

K2: jest świadom złożonej natury języka naturalnego, a także językoznawstwa oraz jego relacji z innymi dyscyplinami i dziedzinami wiedzy (K_K04)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Językoznawstwo ogólne obejmuje elementarną wiedzę z zakresu teorii języka naturalnego, wprowadzenie do metodologii badań lingwistycznych oraz przegląd kierunków i szkół w językoznawstwie XX wieku na tle historii dyscypliny.

Pełny opis:

1. Znaki a znaki językowe. Semiotyka a językoznawstwo: pojęcie znaku, klasyfikacja znaków; przedmiot semiotyki/semiologii, jej działy; znaki naturalne a konwencjonalne; znaki a diakryty; kod jako system znaków; znaki językowe jako symbole; miejsce onomatopei i wykrzykników w systemie znaków językowych

2. Język naturalny, jego podstawowe cechy i jednostki, relacje między nimi; pojęcie języka naturalnego jako kodu dwuklasowego, produktywnego, fonemowego, dyskretnego; pojęcie komunikacji, konwencjonalność jako warunek komunikacji społecznej; przezroczystość semantyczna znaków; ęzyki naturalne: etniczne i międzyetniczne; języki naturalne a sztuczne, rodzaje języków sztucznych; jednostki i poziomy struktury języka naturalnego: fonemy, morfemy, jednostki leksykalne, zdania; podstawowe relacje między jednostkami: paradygmatyczne i syntagmatyczne.

3. Działy językoznawstwa, główne aspekty opisu języka: główne działy językoznawstwa i przedmiot ich badań: fonologia, leksykologia, gramatyka, semantyka, pragmatyka; językoznawstwo współczesne a tradycyjne; językoznawstwo szczegółowe a ogólne, teoretyczne i stosowane, wewnętrzne i zewnętrzne, synchroniczne i diachroniczne, typologiczne i historyczno-porównawcze;

4. Języki świata: klasyfikacja genealogiczna języków, rodziny językowe; związki geograficzne między językami; klasyfikacja typologiczna języków.

5. Semantyka języka naturalnego. Znaczenie a odniesienie (referencja) wyrażeń językowych. Podstawowe relacje semantyczne. Typy referencji w języku naturalnym

6. Funkcje języka i wypowiedzi - ujęcia klasyczne i współczesne; teoria aktów mowy; podstawowe zagadnienia pragmatyki językoznawczej.

7. Wprowadzenie do metodologii językoznawstwa: miejsce językoznawstwa w klasyfikacji ogólnej nauk: lingwistyka jako nauka empiryczna, humanistyczno-społeczna, idiograficzna i podstawowa; pojęcie paradygmatu nauki; główne paradygmaty nauki: indukcjonizm, weryfikacjonizm, falsyfikacjonizm, postmodernizm; podstawowe paradygmaty w językoznawstwie - językoznawstwo historyczno-porównawcze, strukturalne, generatywne, kognitywne.

Literatura:

R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2007

T. Milewski, Językoznawstwo, Warszawa 2009

F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa 1991

R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2001, wydanie 3 (część I)

I. Bobrowski, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1998 (część I, II, III)

Materiał pomocniczy: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red K. Polański, Wrocław 1999

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny sprawdzian końcowy zaliczany na zakończenie wykładu;

kryteria oceniania:

51%-60% dostateczny (3,0)

61%-70% dostateczny plus (3,5)

71%-80% dobry (4,0)

81%-90% dobry plus (4,5)

91%-100% bardzo dobry (5,0)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dobaczewski
Prowadzący grup: Adam Dobaczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dobaczewski
Prowadzący grup: Adam Dobaczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dobaczewski
Prowadzący grup: Adam Dobaczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)