Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Redakcja tekstów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s1POL1L-RTE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Redakcja tekstów
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty specjalności edytorsko-wydawniczej - 12 - filologia polska s1 ED-WYD
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka uzyskuje 2 punkty ECTS, którym odpowiada około 50 godzin pracy, z tego:

- 1,5 pkt ECTS za udział w zajęciach oraz konsultacje z osobą prowadzącą (37,5 godzin pracy)

- 0,5 pkt ECTS za pracę własną przygotowywanie się do zajęć, wykonywanie prac domowych (12,5 godzin pracy).


Efekty uczenia się - wiedza:

Poprzez realizację zajęć student/ka:

1. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie typografii różnych typów publikacji (KW 12).

2. Definiuje najważniejsze pojęcia z zakresu typografii, struktury książki, adiustacji tekstów oraz materiałów wydawniczych (KW 12).

3. Zna podstawowe zasady poprawnego opracowania merytorycznego, językowego oraz techniczno-typograficznego różnych typów publikacji (KW12)

4. Zna system znaków korektorskich oraz zasady wykonywania korekty wydawniczej (KW 12)

5. Definiuje błędy składu i łamania (KW 12)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu przedmiotu student/ka:

1. Potrafi samodzielnie wykonać adiustację tekstu (sprawdzić tekst pod względem stylistycznym i spójności merytorycznej) (KU15).

2. Posiada umiejętność wykonania korekty wydawniczej

(KU 14, KU15).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu przedmiotu student/ka docenia znaczenie edytorstwa wydawniczego oraz ma świadomość rangi literatury polskiej i jej roli w kulturze (K K01), ma pogłębioną świadomość swojej wiedzy i umiejętności z zakresu opracowania redakcyjnego tekstów, jednocześnie rozumiejąc potrzebę ciągłego dokształcania się w tej dziedzinie (KK02, KK05), potrafi pracować w zespole redakcyjnym (KK08).

Metody dydaktyczne:

Metody zróżnicowane zależne od charakeru omawianej problematyki szczegółowej.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- referatu

Skrócony opis:

Przedmiot jest poświęcony problematyce dotyczącej zasad merytorycznego i technicznego opracowania tekstu oraz przygotowania tekstu do składu i druku. Cel zajęć stanowi zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z opracowaniem redakcyjnym (adiustacja tekstu), opracowaniem techniczno-graficznym książki (przygotowanie komputeropisu wydawniczego do składu), podstawami składu i łamania.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką związaną z opracowaniem redakcyjnym publikacji o różnorodnym charakterze (książki naukowe reprezentujące różne dyscypliny badawcze, literatura piękna, poezja, tłumaczenia, artykuły prasowe, komiksy, wydania albumowe). Zajęcia mają charakter praktyczny: omówieniu poszczególnych zasad merytorycznego i technicznego opracowania tekstu towarzyszą ćwiczenia, mające na celu zdobycie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności niezbędnych dla poprawnego wykonania adiustacji tekstów oraz sporządzenia korekty wydawniczej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chwałowski R., Typografia typowej książki, Gliwice 2001.

Felici J., Kompletny przewodnik po typografii. Zasady doskonałego składania tekstu, tłum. M. Kotwicki, P. Biłda, Gdańsk 2007.

Willberg H. P., Forssman F., Pierwsza pomoc w typografii. Poradnik używania pisma, tłum. M. Szalsza, Gdańsk 2006.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik: książka, prasa, www, Warszawa 2008.

http://www.typografia.info

Literatura zalecana:

Bhaskaran L., Czym jest projektowanie publikacji? Podręcznik projektowania, Warszawa 2008.

Billingham J., Redagowanie tekstów, Warszawa 2007.

Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, Kraków 2007.

Jarzina J., Tajniki typografii dla każdego, Warszawa 2003.

Markiewicz H., O cytatach i przypisach, Kraków 2004.

Tomaszewski A., Zapiski książkoroba, Warszawa 2006.

Trzaska F., Podstawy techniki wydawniczej, Warszawa 1987.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła pracy studenta w czasie zajęć, świadcząca o znajomości literatury przedmiotu, zrozumieniu problematyki wprowadzonej na zajęciach oraz o zdobytych podczas zajęć umiejętnościach (KW12, KW 15, K U14, K U15, K K01, KK02, KK 05).

2. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych podczas zajęć, sprawdzających stopień znajomości oraz umiejętności z zakresu problematyki zajęć (K W12, K U14, K U15, K K05, K K08).

3. Samodzielna adiustacja tekstu w ramach pracy zaliczeniowej sprawdzająca całą zdobytą wiedzę oraz nabyte umiejętności z zakresu adiustacji tekstów (K W12, K U14, K K05).

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Magdalena Bizior-Dombrowska, Agnieszka Markuszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Agnieszka Markuszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Magdalena Bizior-Dombrowska, Agnieszka Markuszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Agnieszka Markuszewska, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Agnieszka Markuszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot jest poświęcony problematyce dotyczącej zasad merytorycznego i technicznego opracowania tekstu oraz przygotowania tekstu do składu i druku. Cel zajęć stanowi zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z opracowaniem redakcyjnym (adiustacja tekstu), opracowaniem techniczno-graficznym książki (przygotowanie komputeropisu wydawniczego do składu), podstawami składu i łamania.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką związaną z opracowaniem redakcyjnym publikacji o różnorodnym charakterze (książki naukowe reprezentujące różne dyscypliny badawcze, literatura piękna, poezja, tłumaczenia, artykuły prasowe, komiksy, wydania albumowe). Zajęcia mają charakter praktyczny: omówieniu poszczególnych zasad merytorycznego i technicznego opracowania tekstu towarzyszą ćwiczenia, mające na celu zdobycie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności niezbędnych dla poprawnego wykonania adiustacji tekstów oraz sporządzenia korekty wydawniczej.

Realizacja zdalna zajęć:

1) zajęcia synchroniczne na platformie Microsoft Teams

2) udostępnianie materiałów dydaktycznych w formie prezentacji multimedialnych przed każdymi zajęciami

3) przekazywanie i weryfikacja ćwiczeń kontrolnych po każdych zajęciach.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chwałowski R., Typografia typowej książki, Gliwice 2001.

Felici J., Kompletny przewodnik po typografii. Zasady doskonałego składania tekstu, tłum. M. Kotwicki, P. Biłda, Gdańsk 2007.

Jarzina J., Tajniki typografii dla każdego, Warszawa 2003.

Willberg H. P., Forssman F., Pierwsza pomoc w typografii. Poradnik używania pisma, tłum. M. Szalsza, Gdańsk 2006.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik: książka, prasa, www, Warszawa 2008.

http://www.typografia.info

Literatura zalecana:

Bhaskaran L., Czym jest projektowanie publikacji? Podręcznik projektowania, Warszawa 2008.

Billingham J., Redagowanie tekstów, Warszawa 2007.

Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, Kraków 2007.

Markiewicz H., O cytatach i przypisach, Kraków 2004.

Tomaszewski A., Zapiski książkoroba, Warszawa 2006.

Trzaska F., Podstawy techniki wydawniczej, Warszawa 1987.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Agnieszka Markuszewska, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Magdalena Bizior-Dombrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot jest poświęcony problematyce dotyczącej zasad merytorycznego i technicznego opracowania tekstu oraz przygotowania tekstu do składu i druku. Cel zajęć stanowi zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z opracowaniem redakcyjnym (adiustacja tekstu), opracowaniem techniczno-graficznym książki (przygotowanie komputeropisu wydawniczego do składu), podstawami składu i łamania.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką związaną z opracowaniem redakcyjnym publikacji o różnorodnym charakterze (książki naukowe reprezentujące różne dyscypliny badawcze, literatura piękna, poezja, tłumaczenia, artykuły prasowe, komiksy, wydania albumowe). Zajęcia mają charakter praktyczny: omówieniu poszczególnych zasad merytorycznego i technicznego opracowania tekstu towarzyszą ćwiczenia, mające na celu zdobycie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności niezbędnych dla poprawnego wykonania adiustacji tekstów oraz sporządzenia korekty wydawniczej.

Realizacja zdalna zajęć:

1) zajęcia synchroniczne na platformie Microsoft Teams

2) udostępnianie materiałów dydaktycznych w formie prezentacji multimedialnych przed każdymi zajęciami

3) przekazywanie i weryfikacja ćwiczeń kontrolnych po każdych zajęciach.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chwałowski R., Typografia typowej książki, Gliwice 2001.

Felici J., Kompletny przewodnik po typografii. Zasady doskonałego składania tekstu, tłum. M. Kotwicki, P. Biłda, Gdańsk 2007.

Jarzina J., Tajniki typografii dla każdego, Warszawa 2003.

Willberg H. P., Forssman F., Pierwsza pomoc w typografii. Poradnik używania pisma, tłum. M. Szalsza, Gdańsk 2006.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik: książka, prasa, www, Warszawa 2008.

http://www.typografia.info

Literatura zalecana:

Bhaskaran L., Czym jest projektowanie publikacji? Podręcznik projektowania, Warszawa 2008.

Billingham J., Redagowanie tekstów, Warszawa 2007.

Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, Kraków 2007.

Markiewicz H., O cytatach i przypisach, Kraków 2004.

Tomaszewski A., Zapiski książkoroba, Warszawa 2006.

Trzaska F., Podstawy techniki wydawniczej, Warszawa 1987.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.