Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarys historii edytorstwa naukowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s1POL1L-ZHEN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Zarys historii edytorstwa naukowego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty specjalności edytorsko-wydawniczej - 12 - filologia polska s1 ED-WYD
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólne przygotowanie humanistyczne na poziomie szkoły średniej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Student za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 2 punkty ECTS, odpowiadające nakładowi ok. 50 godzin pracy, z tego:

1,5 punktu za udział w zajęciach (30 godzin pracy) i za konsultacje z osobą prowadzącą,

0,5 punktu (20 godzin pracy) za pracę własną, przygotowanie do zajęć i pisemne zaliczenie zajęć (egzamin).


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student/ka poznaje historię podstawowych edycji literackich od czasów starożytnych aż po współczesność; zapoznaje się z procesami historycznymi, jakie zachodzą w kulturze w odniesieniu do przemian edytorskich (K_W02).

W2: Student/ka ma elementarną wiedzę o periodyzacji literatury polskiej i jej głównych tendencjach rozwojowych (także literatury najnowszej), związkach z literaturą powszechną oraz z innymi mediami (film, prasa, telewizja) (K_W04).

W3: Student/ka ma uporządkowaną wiedzę w zakresie tematyki związanej ze specjalizacją, którą wybrał - zna na poziomie rozszerzonym jej terminologię i metody w niej wykorzystywane, rozumie jakie jest miejsce danej dyscypliny wśród innych dziedzin działalności ludzkiej, zna relacje jakie zachodzą między tą dyscypliną a filologią polską (K_W12).

W4: Student/ka ma elementarną wiedzę z zakresu historii kultury europejskiej, najważniejszych zjawisk i tendencji rozwojowych kultury współczesnej i głównych zagadnień antropologii literatury i kultury (K_W18).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych (K_U01).

U2: Student/ka potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu filologii polskiej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów literackich (K_U04).

U3: Student/ka potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) (K_U14).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student/ka rozumie pluralizm kulturowy (K_K03).

K2: Student/ka ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, Polski, Europy i świata, podejmuje działania w tym zakresie (K_K12).

Metody dydaktyczne:

Tradycyjny wykład informacyjny z elementami dyskusji oraz prezentacji multimedialnej.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Wykład zapoznaje studentów z historią edytorstwa naukowego w Polsce i w Europie. Ukazuje proces kształtowania się świadomości tekstologicznej od czasów najdawniejszych (rola Biblioteki Aleksandryjskiej w powstaniu filologii) do współczesnych (nowe tendencje w edytorstwie naukowym) oraz prezentuje dzieje najważniejszych polskich serii wydawniczych i przedsięwzięć edytorskich.

Pełny opis:

Wykład zapoznaje studentów z zagadnieniami dotyczącymi historii edytorstwa naukowego, z uwzględnieniem przemian w świadomości człowieka spowodowanych rewolucją Gutenberga i współczesną rewolucją technologiczną. Prezentuje historię najważniejszych polskich serii wydawniczych (m.in. „Wybór Pisarzów Polskich”, „Biblioteka Kieszonkowa Klasyków Polskich”, „Biblioteka Najcenniejszych Utworów Literatury Europejskiej”, „Biblioteka Mrówki”, „Biblioteka Narodowa”), edycji krytycznych i wydań zbiorowych klasyków literatury (m.in. Jana Kochanowskiego, Ignacego Krasickiego, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Norwida, Zygmunta Krasińskiego, Bolesława Prusa czy Stanisława Wyspiańskiego) od wieku XIX do czasów współczesnych. Ukazuje także rolę dyskusji edytorskich na łamach „Pamiętnika Literackiego” (przełom XIX i XX wieku) oraz ich wpływ na kształtowanie się nowoczesnych teorii edytorstwa naukowego.

Literatura:

1. Bieńkowska B., Chamerska H., Zarys dziejów książki, Warszawa 1987 (fragmenty).

2. Bruchnalski W., Próba kanonu wydawniczego w zastosowaniu do zbiorowej edycji „Dzieł wszystkich” Mickiewicza, „Pamiętnik Literacki” 1923, R. XX.

3. Buchwald-Pelcowa P., Historia literatury i historia książki, Kraków 2005 (fragmenty).

4. Górski K., Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1975 (fragmenty).

5. Pilat R., Jak należy wydawać dzieła polskich pisarzów XVI i XVII w.? Referat na Zjazd im. Kochanowskiego, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce” 1886, t. 5.

6. J. Sowiński, Między oryginałem, kopią a falsyfikatem, Kraków 2009.

Metody i kryteria oceniania:

- sprawdziany z zakresu wprowadzanych pojęć: K_U04.

- aktywność w dyskusjach nad przyjmowanymi założeniami: K_U01, K_U04, K_U14.

- końcowy egzamin zaliczeniowy: K_W02, K_W04, K_W12, K_W18, K_K03, K_K12.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Burdziej, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Mirosław Strzyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Magdalena Bizior-Dombrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Mirosław Strzyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Mirosław Strzyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład zapoznaje studentów z historią edytorstwa naukowego w Polsce i w Europie. Ukazuje proces kształtowania się świadomości tekstologicznej od czasów najdawniejszych (rola Biblioteki Aleksandryjskiej w powstaniu filologii) do współczesnych (nowe tendencje w edytorstwie naukowym) oraz prezentuje dzieje najważniejszych polskich serii wydawniczych i przedsięwzięć edytorskich.

Pełny opis:

Wykład zapoznaje studentów z zagadnieniami dotyczącymi historii edytorstwa naukowego, z uwzględnieniem przemian w świadomości człowieka spowodowanych rewolucją Gutenberga i współczesną rewolucją technologiczną. Prezentuje historię najważniejszych polskich serii wydawniczych (m.in. „Wybór Pisarzów Polskich”, „Biblioteka Kieszonkowa Klasyków Polskich”, „Biblioteka Najcenniejszych Utworów Literatury Europejskiej”, „Biblioteka Mrówki”, „Biblioteka Narodowa”), edycji krytycznych i wydań zbiorowych klasyków literatury (m.in. Jana Kochanowskiego, Ignacego Krasickiego, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Norwida, Zygmunta Krasińskiego, Bolesława Prusa czy Stanisława Wyspiańskiego) od wieku XIX do czasów współczesnych. Ukazuje także rolę dyskusji edytorskich na łamach „Pamiętnika Literackiego” (przełom XIX i XX wieku) oraz ich wpływ na kształtowanie się nowoczesnych teorii edytorstwa naukowego.

Zajęcia będą odbywały się w czasie rzeczywistym na platformie Microsoft Teams.

Literatura:

1. Bieńkowska B., Chamerska H., Zarys dziejów książki, Warszawa 1987 (fragmenty).

2. Bruchnalski W., Próba kanonu wydawniczego w zastosowaniu do zbiorowej edycji „Dzieł wszystkich” Mickiewicza, „Pamiętnik Literacki” 1923, R. XX.

3. Buchwald-Pelcowa P., Historia literatury i historia książki, Kraków 2005 (fragmenty).

4. Górski K., Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1975 (fragmenty).

5. Pilat R., Jak należy wydawać dzieła polskich pisarzów XVI i XVII w.? Referat na Zjazd im. Kochanowskiego, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce” 1886, t. 5.

6. J. Sowiński, Między oryginałem, kopią a falsyfikatem, Kraków 2009.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Mirosław Strzyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład zapoznaje studentów z historią edytorstwa naukowego w Polsce i w Europie. Ukazuje proces kształtowania się świadomości tekstologicznej od czasów najdawniejszych (rola Biblioteki Aleksandryjskiej w powstaniu filologii) do współczesnych (nowe tendencje w edytorstwie naukowym) oraz prezentuje dzieje najważniejszych polskich serii wydawniczych i przedsięwzięć edytorskich.

Pełny opis:

Wykład zapoznaje studentów z zagadnieniami dotyczącymi historii edytorstwa naukowego, z uwzględnieniem przemian w świadomości człowieka spowodowanych rewolucją Gutenberga i współczesną rewolucją technologiczną. Prezentuje historię najważniejszych polskich serii wydawniczych (m.in. „Wybór Pisarzów Polskich”, „Biblioteka Kieszonkowa Klasyków Polskich”, „Biblioteka Najcenniejszych Utworów Literatury Europejskiej”, „Biblioteka Mrówki”, „Biblioteka Narodowa”), edycji krytycznych i wydań zbiorowych klasyków literatury (m.in. Jana Kochanowskiego, Ignacego Krasickiego, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Norwida, Zygmunta Krasińskiego, Bolesława Prusa czy Stanisława Wyspiańskiego) od wieku XIX do czasów współczesnych. Ukazuje także rolę dyskusji edytorskich na łamach „Pamiętnika Literackiego” (przełom XIX i XX wieku) oraz ich wpływ na kształtowanie się nowoczesnych teorii edytorstwa naukowego.

Zajęcia będą odbywały się w czasie rzeczywistym na platformie Microsoft Teams.

Literatura:

1. Bieńkowska B., Chamerska H., Zarys dziejów książki, Warszawa 1987 (fragmenty).

2. Bruchnalski W., Próba kanonu wydawniczego w zastosowaniu do zbiorowej edycji „Dzieł wszystkich” Mickiewicza, „Pamiętnik Literacki” 1923, R. XX.

3. Buchwald-Pelcowa P., Historia literatury i historia książki, Kraków 2005 (fragmenty).

4. Górski K., Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1975 (fragmenty).

5. Pilat R., Jak należy wydawać dzieła polskich pisarzów XVI i XVII w.? Referat na Zjazd im. Kochanowskiego, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce” 1886, t. 5.

6. J. Sowiński, Między oryginałem, kopią a falsyfikatem, Kraków 2009.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.