Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury polskiej: literatura Młodej Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s1POL2L-LP-MP-C Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej: literatura Młodej Polski
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 2 punkty ECTS, odpowiadające nakładowi ok. 50 godzin pracy, z tego:

1 punkt ECTS za udział w zajęciach (30 godzin pracy) i za konsultacje z osoba prowadzącą,

1 punkt ECTS za prace własną: przygotowanie się do zajęć, przygotowanie pracy zaliczeniowej.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna podstawową terminologię literaturoznawczą rozumie jej źródła, jak również potrafi się nią posługiwać (K_W01). Ma uporządkowaną wiedzę na temat autorów, tekstów i zjawisk z historii literatury Młodej Polski (K_W03). Posiada wiedzę na temat periodyzacji epoki, jej głównych tendencjach rozwojowych, związkach z literaturą i sztuką europejską(zjawisko syntezy sztuk) oraz "nowymi mediami" (np. rozwój kina, X Muza) (K_W04). Zna ważniejsze ośrodki życia kulturalnego (Lwów, Kraków, Warszawa, Zakopane), potrafi wymienić twórców z nimi związanych, scharakteryzować specyfikę tych ośrodków (K_W07). Ma uporządkowaną wiedzę o literackich, filozoficznych i artystycznych kontekstach literatury polskiej okresu modernizmu (K_W06). Posiada wiedzę dotyczącą genezy epoki (dyskusje i spory między i wewnątrzpokoleniowe, wiedza na temat roli krytyki w kształtowaniu odbioru literatury (K_W05).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi rozpoznać i interpretować zjawiska literackie i społeczne (np. postawy dekadenta cygana i dandysa) (K_U01). Posiada elementarne umiejętności analizy i interpretacji młodopolskich dzieł literackich, przywołuje konteksty literackie i pozaliterackie (K_U02). Posiada umiejętność pisania tekstów poświęconych literaturze (interpretacja utworu literackiego z elementami analizy), formułowania krytycznych wypowiedzi ustnych i pisemnych z wykorzystaniem bogatego słownictwa i pojęć istotnych dla epoki, robi to z wykazaniem samodzielnego myślenia, umiejętności argumentowania i wyrażania sądów w mowie i piśmie (K_U10). Potrafi zabierać głos w dyskusji, używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny (K_U18).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka ma świadomość rozmiarów i rangi literatury modernistycznej, jej miejsca w kulturze polskiej i europejskiej (K_K01). Wykazuje rozumienie dotyczące przemian kulturalnych, przełomów estetycznych i komunikacyjnych; ma świadomość, że literatura i język je współtworzą i odzwierciedlają (K_K02). Wykazuje aktywność, odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych (K_K07). Ma przekonanie o wadze zachowania działań profesjonalnych, jest zdolny/a do refleksji na tematy etyczne i dotyczące przestrzegania zasad etyki zawodowej (K_K08).

Metody dydaktyczne:

1. Ocena pracy Studenta/ki w czasie zajęć (odpowiedzi na zajęciach, udział w dyskusji). Weryfikacji podlegają: zrozumienie problematyki wprowadzonej na zajęciach, znajomość literatury przedmiotu, stopień opanowania umiejętności ćwiczonych na zajęciach i poziom odpowiednich kompetencji społecznych - W1, W2,U1, U2, U3,K1,K2,K3.

2. Ocena przygotowania do zajęć pod względem przyswojenia wiedzy, sprawności i poprawności wykonywania zadań praktycznych, jak też sumienności i staranności wykonania - W1,W2, U1,U2,U3,K1,K2,K3.

3. Ocena końcowej pracy zaliczeniowej (pisemnej) sprawdzającej umiejętność praktycznego wykorzystania kompetencji uzyskanych na zajęciach - W1,W2,U1,U2,U3, K1,K2,K3.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Literatura i sztuka epoki Młodej Polski i modernizmu europejskiego.

Pełny opis:

Analiza i interpretacja najważniejszych utworów literackich, zjawisk z pogranicza socjologii sztuki, literatury. Omówione zostaną problemy powieści młodopolskiej, jej związki z naturalizmem, nowatorstwo (proza Berenta, Irzykowskiego, Jaworskiego), nowe tendencje w dramaciei: dramat symboliczny, ekspresjonistyczny. Szczegółowej analizie zostanie także poddany "żywioł poezji". Obok prezentacji utworów, głównych nurtów: naturalizmu, modernizmu, symbolizmu, ekspresjonizmu, franciszkanizmu, analizy tematów, przedstawione i wyjaśnione zostaną najważniejsze pojęcia funkcjonujące w obecnej w epoce refleksji o sztuce.

Literatura:

Wykaz literatury przedmiotu znajduje się w informacjach o grupach.

Metody i kryteria oceniania:

sprawdziany, aktywność i przygotowanie do zajęć, pisemna praca semestralna, zaliczenie z oceną.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Ratuszna
Prowadzący grup: Bogdan Burdziej, Maciej Kaźmierkiewicz, Hanna Ratuszna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Literatura i sztuka epoki Młodej Polski i modernizmu europejskiego.

Pełny opis:

Analiza i interpretacja najważniejszych utworów literackich, zjawisk z pogranicza socjologii sztuki, literatury. Omówione zostaną problemy powieści młodopolskiej, jej związki z naturalizmem, nowatorstwo (proza Berenta, Irzykowskiego, Jaworskiego), nowe tendencje w dramaciei: dramat symboliczny, ekspresjonistyczny. Szczegółowej analizie zostanie także poddany "żywioł poezji". Obok prezentacji utworów, głównych nurtów: naturalizmu, modernizmu, symbolizmu, ekspresjonizmu, franciszkanizmu, analizy tematów, przedstawione i wyjaśnione zostaną najważniejsze pojęcia funkcjonujące w obecnej w epoce refleksji o sztuce.

Literatura:

Wykaz literatury przedmiotu znajduje się w informacjach o grupach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Ratuszna
Prowadzący grup: Maciej Kaźmierkiewicz, Hanna Ratuszna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Literatura i sztuka epoki Młodej Polski i modernizmu europejskiego.

Pełny opis:

Analiza i interpretacja najważniejszych utworów literackich, zjawisk z pogranicza socjologii sztuki, literatury. Omówione zostaną problemy powieści młodopolskiej, jej związki z naturalizmem, nowatorstwo (proza Berenta, Irzykowskiego, Jaworskiego), nowe tendencje w dramaciei: dramat symboliczny, ekspresjonistyczny. Szczegółowej analizie zostanie także poddany "żywioł poezji". Obok prezentacji utworów, głównych nurtów: naturalizmu, modernizmu, symbolizmu, ekspresjonizmu, franciszkanizmu, analizy tematów, przedstawione i wyjaśnione zostaną najważniejsze pojęcia funkcjonujące w obecnej w epoce refleksji o sztuce.

Literatura:

Wykaz literatury przedmiotu znajduje się w informacjach o grupach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Ratuszna
Prowadzący grup: Bogdan Burdziej, Hanna Ratuszna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Literatura i sztuka epoki Młodej Polski i modernizmu europejskiego.

Pełny opis:

Analiza i interpretacja najważniejszych utworów literackich, zjawisk z pogranicza socjologii sztuki, literatury. Omówione zostaną problemy powieści młodopolskiej, jej związki z naturalizmem, nowatorstwo (proza Berenta, Irzykowskiego, Jaworskiego), nowe tendencje w dramaciei: dramat symboliczny, ekspresjonistyczny. Szczegółowej analizie zostanie także poddany "żywioł poezji". Obok prezentacji utworów, głównych nurtów: naturalizmu, modernizmu, symbolizmu, ekspresjonizmu, franciszkanizmu, analizy tematów, przedstawione i wyjaśnione zostaną najważniejsze pojęcia funkcjonujące w obecnej w epoce refleksji o sztuce.

Literatura:

Wykaz literatury przedmiotu znajduje się w informacjach o grupach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.