Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Analiza dzieła literackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s1POL2Z-ADL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza dzieła literackiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punkty ECTS:

30 godzin kontaktowych

60 godzin pracy własnej - czytanie literatury podmiotu i przedmiotu, przygotowanie do kontrolnej pracy pisemnej

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka po ukończeniu zajęć:

K_W08, zna metody literaturoznawczej analizy dzieł z różnych epok

K_W10, zna podstawowe wyznaczniki rodzajów i gatunków literackich oraz charakterystyczne cechy tekstów nieliterackich i innych komunikatów językowychEfekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

K_U02, posiada elementarne umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich z różnych epok ze wskazaniem i wykorzystaniem właściwych kontekstów literackich i pozaliterackich i różnych metod interpretacji

K_U10, potrafi pisać teksty poświęcone literaturze (np. analiza, interpretacja, szkic, esej) oraz formułować krytyczne wypowiedzi

– ustne i pisemne z wykorzystaniem bogatego słownictwa i specyficznej dla filologii polskiej terminologii; robi to z wykazaniem samodzielnego myślenia, umiejętności argumentowania i wyrażania sądów w mowie i piśmie

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

K_K02, wykazuje rozumienie dotyczące przemian kulturalnych, przełomów estetycznych i komunikacyjnych; ma świadomość, że literatura i język je współtworzą i odzwierciedlają

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, metoda ćwiczeniowa, giełda pomysłów, seminaryjna, studia przypadków.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Zajęcia realizowane wedle formuły: jeden utwór czytamy stosując różne sposoby analizy i interpretacji i szukając w konkluzji zalet i ograniczeń poszczególnych metod.

Pełny opis:

Przedmiotem analizy będą wiersze oraz krótkie utwory prozatorskie. Zadania studentów będą polegały na opracowaniu poszczególnych aspektów analizy, przedstawieniu ich w dyskusji i uzgodnieniu hierarchii prezentowanych wątków problemowych w dyskusji.

Literatura:

Ustalana przez prowadzących poszczególne grupy

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiotem oceny będzie prezentacja zagadnień (K_K02) przygotowanych jako wstęp do analizy, udział w dyskusji, stopień aktywności na zajęciach oraz praca napisana na końcu semestru (K_W08; K_W10; K_U02; K_U10).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)