Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury polskiej XIX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s1POL2Z-HLPDZ-K Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej XIX w.
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty kierunkowe - 21 - filologia polska s1
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony kurs historii literatury od średniowiecza do oświecenia.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin konwersatorium, minimum 100 godz. - przeznaczonych na lekturę i opracowanie zadań.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna najważniejsze utwory z polskiego kanonu romantycznego, biografie pisarzy, założenia estetyki, kontekst ideowy i historyczny.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Umie sfunkcjonalizować wymienione powyżej konteksty w interpretacji utworów literackich z epoki.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Umie wziąć udział w dyskusji i sprecyzować jasno swoje argumenty.

Metody dydaktyczne:

seminaryjna, prezentacja i opis materiałów ikonograficznych, opowiadanie, studium przypadku, dyskusja

Skrócony opis:

Konwersatorium ma pokazać genezę polskiego romantyzmu, postulaty ideowe i estetyczne na przykładach analizy i interpretacji utworów literackich i rozpraw krytycznoliterackich inaugurujących epokę. Następnie - wprowadzić interpretację utworów, które wyrażały główne idee romantyzmu polistopadowego (przede wszystkim historiozoficzne) i ilustrują najważniejsze konwencje gatunkowe (metafizyczny dramat romantyczny, romantyczne poematy, przemiany liryki).

Pełny opis:

Zajęcia koncentrują się na kilku punktach zwrotnych w dziewiętnastowiecznym procesie historycznoliterackim:

1. genezie polskiego romantyzmu oglądanego poprzez utwory Mickiewicza i Malczewskiego oraz rozprawy Brodzińskiego i Mochnackiego,

2. przemianie w tematyce i estetyce po powstaniu listopadowym (dramaty Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego)

3. różnorodności liryki (Mickiewicz, Słowacki, Norwid)

Literatura:

1. K. Brodziński, "O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej",

2. A. Mickiewicz, I i II tom "Poezji" - ballady, "wiersze różne" (interpretacja "Żeglarza", "Dziady", cz. II i IV, "Grażyna")

3. A. Malczewski, "Maria"

4. A. Mickiewicz, interpretacja wybranych fragmentów III cz. "Dziadów"

5. Z. Krasiński, "Nie-Boska komedia"

6. A. Mickiewicz, Interpretacja fragmentów "Pana Tadeusza"

7. J. Słowacki, "Ojciec zadżumionych"

8. J. Słowacki, "Beniowski"

9. C. Norwid, "Promethdion"

10. Wybrane wiersze: Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Lenartowicza...

........................

1. Słownik literatury polskiej XIX w. pod red. A. Kowalczykowej i J. Bachórza, (wybrane hasła)

2. Słownik polskiej krytyki literackiej 1795-1918, (wybrane hasła)

3. Artykuły wskazane jako materiał pomocniczy do opracowania poszczególnych zadań.

Metody i kryteria oceniania:

Ze względu na zdalny sposób prowadzenia zajęć nie przewiduję końcowej pracy semestralnej. Po każdej sekwencji zajęć studenci będą otrzymywali pytania i zadania interpretacyjne; w sumie będą 4 takie zestawy. Zaliczenie wszystkich jest warunkiem zaliczenia przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Burdziej, Grażyna Halkiewicz-Sojak, Dariusz Pniewski, Mirosława Radowska-Lisak
Prowadzący grup: Bogdan Burdziej, Agnieszka Górska, Grażyna Halkiewicz-Sojak, Dariusz Pniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Burdziej, Dariusz Pniewski, Mirosława Radowska-Lisak, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Bogdan Burdziej, Dariusz Pniewski, Mirosława Radowska-Lisak, Mirosław Strzyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.