Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Językoznawstwo ogólne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s1POL3Z-JEZO-K
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Językoznawstwo ogólne
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty kierunkowe - 31 - filologia polska s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu -

udział w zajęciach - 1 ECTS,

konsultacje bezpośrednie - 0,5 ECTS.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta /słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu - przygotowanie do zajęć i przygotowanie do kolokwium - 0,5 ECTS.

15 godzin;


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna założenia metodologiczne językoznawstwa strukturalnego (w ujęciu F. de Saussure'a i jego kontynuatorów) oraz podstawowe teorie reprezentujące ten paradygmat (struktura predykatowo-argumentowa zdania, struktura tematyczno-rematyczna wypowiedzi, referencja, kwantyfikacja) oraz językoznawstwa kognitywnego - K_W01, K_W02, K_W11, K_W12;

W2: zna klasyczne teorie z zakresu pragmatyki językoznawczej: teoria performatywów, teoria illokucji, teoria implikatury konwersacyjnej; teoria relewancji - K_W01, K_W02, K_W11, K_W12.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: umie wskazać różnice metodologiczne między paradygmatami w językoznawstwie XX-wiecznym - K_U03;

U2: potrafi zastosować testy semantyczno-logiczne do analiz językoznawczych, przede wszystkim struktury predykatowo-argumentowej, struktury tematyczno-rematycznej, zdań analitycznych i syntetycznych, kwantyfikacji - K_U03, K_U11;

U3: wskazuje różnice między strukturą powierzchniową a strukturą głęboką zdania - K_U03.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: jest świadom wielości paradygmatów i różnych metod badawczych w językoznawstwie - K_K03

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Przedmiot obowiązkowy dla studentów III roku filologii polskiej.

Na zajęciach omawiane są najważniejsze teorie i zagadnienia z zakresu językoznawstwa ogólnego.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu omawiane są następujące zagadnienia:

- Strukturalna koncepcja języka i jej konsekwencje metodologiczne. Podstawowe typy opozycji wprowadzone do lingwistyki przez F. de Saussure'a;

- Wprowadzenie do teorii i metodologii badań językoznawczych w ujęciu L.Hjelmsleva (postulat teorii dedukcyjnej; klasyfikacja funkcji);

- Opozycja zdań analitycznych i syntetycznych z punktu widzenia logiki i semantyki językoznawczej;

- Struktura predykatowo-argumentowa jako logiczno-syntaktyczna organizacja zdania (propozycji);

- Struktura tematyczno-rematyczna jako uporządkowanie treści wypowiedzenia;

- Odniesienie przedmiotowe wypowiedzeń, jego podstawowe składniki. Odniesienie w akcie mowy (deixis);

- Kwantyfikacja, jej typy i podstawowe wykładniki. Kwantyfikatory logiczne a operatory kwantyfikujące. Zdania analityczne i syntetyczne z punktu widzenia operatorów kwantyfikujących;

- Struktura semantyczna sensu largo a struktura składniowa (powierzchniowa) zdania. Analiza zależności semantycznych między składnikami zdań;

- Klasyczne teorie z zakresu pragmatyki językoznawczej: teoria performatywów, teoria illokucji;

- Presupozycja a implikatura. Teoria implikatury konwersacyjnej H.P.Grice'a (zasada kooperacji, jej maksymy, pragmatyczne konsekwencje ich naruszania);

- Teoria relewancji D.Sperbera i D.Wilson;

- Wstęp do językoznawstwa kognitywnego - założenia i kierunki badań. Kognitywizm a językoznawstwo strukturalne i generatywne. Językoznawstwo a poetyka z punktu widzenia kognitywizmu. Przemiany w metodologii językoznawstwa w świetle paradygmatu postmodernistycznego.

Literatura:

1) Adam Bednarek, Maciej Grochowski, Zadania z semantyki językoznawczej, Toruń 1993 (wybrane części).

2) Ferdinand de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa 1991 (wyd. 2): Wprowadzenie K. Polańskiego (s.10-22); Wstęp (r. 3, 4, 5 - s.35-50), Część I (r.1, 2, 3 - s.89-122), Część III (r. 4 - s.189-195).

3) Louis Hjelmslev, Prolegomena do teorii języka, [w:] Językoznawstwo strukturalne. Wybór tekstów, red. H. Kurkowska, A. Weinsberg, Warszawa: PWN 1979; par. 1-11; s.44-70.

4) Jerzy Kuryłowicz, Współczesne językoznawstwo. Pierwodruk: „Znak” 1971, nr 203, s.537-560. Dostępny w wyborze prac Kuryłowicza: J. Kuryłowicz, Studia językoznawcze, Warszawa: PWN 1987, s.15-38.

5) Barbara Stanosz, Adam Nowaczyk, Logiczne podstawy języka, Wrocław 1976: część III, r. I, par. 1, 2 (s.99-110).

6) M.Grochowski, Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych, Warszawa 1993, par. 1.4. (s.24-33).

7) Magdalena Danielewiczowa, O pewnym ważnym typie informacji leksykograficznej nieobecnej w słownikach [wydruk komputerowy].

8) Andrzej Bogusławski, O interpretacji zdań z wyrażeniami okazjonalnymi, Przegląd Humanistyczny 1977, 2, s.39-56.

9) Renata Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2001 (wyd. III), część II, r.III (s.110-120).

10) Anna Wierzbicka, Dociekania semantyczne, Wrocław 1969; rozdz. IV: Ciało i umysł – z punktu widzenia semantycznego (s.62-83).

11) John Langshaw Austin, Performatywy i konstatacje, [w:] Michał Hempoliński, Brytyjska filozofia analityczna, Warszawa 1974, s.235-244.

12) Dorota Zdunkiewicz, Akty mowy, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t.II: Współczesny język polski, red. J.Bartmiński, Wrocław 1993, s.259-270, a także [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin: UMCS 2001, s.269-280).

13) H.P.Grice, Logika a konwersacja, Przegląd Humanistyczny 1977, 6, s.85-99.

14) Ewa Mioduszewska, Teoria relewancji, [w:] Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne, red. P. Stalmaszczyk, Łódź 2006, s.155-173.

15) Elżbieta Tabakowska, Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, Kraków 1995; rozdz. 1, 2, 4; s.3-22, 38-55.

16) Elżbieta Tabakowska, Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, Kraków 2001; Wstęp i rozdział 1: s.7-35.

17) Elżbieta Pachocińska, Językoznawstwo a postmodernizm, [w:] Scripta Neophilologica Posnaniensia V, 2003, s.129-143.

18) Henryk Kardela, Gramatyka kognitywna jako globalna teoria języka, [w:] Język a kultura 8, Wrocław 1992, s.9-22.

19) Dorota Szumska, Znaczenie: enfant terrible semantyki i leksykografii [w:] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LIV, 1998, s.45-61.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium (pisemny test) - W01, W02, W11, W12, U03, U11

Aktywność (czynny udział w zajęciach) - K03

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dobaczewski
Prowadzący grup: Adam Dobaczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Szczegółowy program konwersatorium - tematy zajęć i literatura:

1. Wprowadzenie: informacja o programie zajęć, wykazie lektur, zasadach zaliczeń i zakresie egzaminu.

2. Strukturalna koncepcja języka i jej konsekwencje metodologiczne. Podstawowe typy opozycji wprowadzone do lingwistyki przez F. de Saussure'a. Analiza fragmentów Kursu...

*Ferdinand de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa 1991 (wyd. 2): Wprowadzenie K. Polańskiego (s.10-22); Wstęp (r. 3, 4, 5 - s.35-50), Część I (r.1, 2, 3 - s.89-122), Część III (r. 4 - s.189-195).

3. Wprowadzenie do teorii i metodologii badań językoznawczych w ujęciu L.Hjelmsleva (postulat teorii dedukcyjnej; klasyfikacja funkcji).

*Louis Hjelmslev, Prolegomena do teorii języka, [w:] Językoznawstwo strukturalne. Wybór tekstów, red. H. Kurkowska, A. Weinsberg, Warszawa: PWN 1979; par. 1-11; s.44-70.

4. Relacje semantyczne między wyrażeniami językowymi (na tle relacji logicznych: sprzeczności i implikacji). Opozycja zdań analitycznych i syntetycznych z punktu widzenia logiki i semantyki językoznawczej.

*Barbara Stanosz, Adam Nowaczyk, Logiczne podstawy języka, Wrocław 1976: część III, r. I, par. 1, 2 (s.99-110);

*Adam Bednarek, Maciej Grochowski, Zadania..., r.III, V (s.17-22, 27-32);

*M.Grochowski, Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych, Warszawa 1993, par. 1.4. (s.24-33).

5. Struktura predykatowo-argumentowa jako logiczno-syntaktyczna organizacja zdania (propozycji). Struktura tematyczno-rematyczna jako uporządkowanie treści wypowiedzenia.

*A.Bednarek, M.Grochowski, Zadania..., r.VII (s.41-48).

*Magdalena Danielewiczowa, O pewnym ważnym typie informacji leksykograficznej nieobecnej w słownikach [wydruk komputerowy].

6. Odniesienie przedmiotowe wypowiedzeń, jego podstawowe składniki. Odniesienie w akcie mowy (deixis) - informacja na podstawie artykułu B.Lenartowicz (zob. pkt. 9).

*Andrzej Bogusławski, O interpretacji zdań z wyrażeniami okazjonalnymi, Przegląd Humanistyczny 1977, 2, s.39-56.

7. Kwantyfikacja, jej typy i podstawowe wykładniki. Kwantyfikatory logiczne a operatory kwantyfikujące. Zdania analityczne i syntetyczne z punktu widzenia operatorów kwantyfikujących.

*Renata Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2001 (wyd. III), część II, r.III (s.110-120).

*A.Bednarek, M.Grochowski, Zadania..., r.VIII (s.49-53).

8. Klasyczne teorie z zakresu pragmatyki językoznawczej: teoria performatywów, teoria illokucji.

*John Langshaw Austin, Performatywy i konstatacje, [w:] Michał Hempoliński, Brytyjska filozofia analityczna, Warszawa 1974, s.235-244.

*Dorota Zdunkiewicz, Akty mowy, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t.II: Współczesny język polski, red. J.Bartmiński, Wrocław 1993, s.259-270, a także [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin: UMCS 2001, s.269-280).

9. Presupozycja a implikatura. Teoria implikatury konwersacyjnej H.P.Grice'a (zasada kooperacji, jej maksymy, pragmatyczne konsekwencje ich naruszania). Teoria relewancji D.Sperbera i D.Wilson.

*H.P.Grice, Logika a konwersacja, Przegląd Humanistyczny 1977, 6, s.85-99.

*Ewa Mioduszewska, Teoria relewancji, [w:] Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne, red. P. Stalmaszczyk, Łódź 2006, s.155-173.

10. Wstęp do językoznawstwa kognitywnego - założenia i kierunki badań. Kognitywizm a językoznawstwo strukturalne i generatywne. Językoznawstwo a poetyka z punktu widzenia kognitywizmu. Przemiany w metodologii językoznawstwa w świetle paradygmatu postmodernistycznego.

*Elżbieta Tabakowska, Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, Kraków 1995; rozdz. 1, 2, 4; s.3-22, 38-55.

*Elżbieta Tabakowska, Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, Kraków 2001; Wstęp i rozdział 1: s.7-35.

*Henryk Kardela, Gramatyka kognitywna jako globalna teoria języka, [w:] Język a kultura 8, Wrocław 1992, s.9-22

*Dorota Szumska, Znaczenie: enfant terrible semantyki i leksykografii [w:] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LIV, 1998, s.45-61.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dobaczewski, Barbara Linsztet-Kuczkowska
Prowadzący grup: Barbara Linsztet-Kuczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Szczegółowy program konwersatorium - tematy zajęć i literatura:

1. Wprowadzenie: informacja o programie zajęć, wykazie lektur, zasadach zaliczeń i zakresie egzaminu.

2. Strukturalna koncepcja języka i jej konsekwencje metodologiczne. Podstawowe typy opozycji wprowadzone do lingwistyki przez F. de Saussure'a. Analiza fragmentów Kursu...

*Ferdinand de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa 1991 (wyd. 2): Wprowadzenie K. Polańskiego (s.10-22); Wstęp (r. 3, 4, 5 - s.35-50), Część I (r.1, 2, 3 - s.89-122), Część III (r. 4 - s.189-195).

3. Wprowadzenie do teorii i metodologii badań językoznawczych w ujęciu L.Hjelmsleva (postulat teorii dedukcyjnej; klasyfikacja funkcji).

*Louis Hjelmslev, Prolegomena do teorii języka, [w:] Językoznawstwo strukturalne. Wybór tekstów, red. H. Kurkowska, A. Weinsberg, Warszawa: PWN 1979; par. 1-11; s.44-70.

4. Relacje semantyczne między wyrażeniami językowymi (na tle relacji logicznych: sprzeczności i implikacji). Opozycja zdań analitycznych i syntetycznych z punktu widzenia logiki i semantyki językoznawczej.

*Barbara Stanosz, Adam Nowaczyk, Logiczne podstawy języka, Wrocław 1976: część III, r. I, par. 1, 2 (s.99-110);

*Adam Bednarek, Maciej Grochowski, Zadania..., r.III, V (s.17-22, 27-32);

*M.Grochowski, Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych, Warszawa 1993, par. 1.4. (s.24-33).

5. Struktura predykatowo-argumentowa jako logiczno-syntaktyczna organizacja zdania (propozycji). Struktura tematyczno-rematyczna jako uporządkowanie treści wypowiedzenia.

*A.Bednarek, M.Grochowski, Zadania..., r.VII (s.41-48).

*Magdalena Danielewiczowa, O pewnym ważnym typie informacji leksykograficznej nieobecnej w słownikach [wydruk komputerowy].

6. Odniesienie przedmiotowe wypowiedzeń, jego podstawowe składniki. Odniesienie w akcie mowy (deixis) - informacja na podstawie artykułu B.Lenartowicz (zob. pkt. 9).

*Andrzej Bogusławski, O interpretacji zdań z wyrażeniami okazjonalnymi, Przegląd Humanistyczny 1977, 2, s.39-56.

7. Kwantyfikacja, jej typy i podstawowe wykładniki. Kwantyfikatory logiczne a operatory kwantyfikujące. Zdania analityczne i syntetyczne z punktu widzenia operatorów kwantyfikujących.

*Renata Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2001 (wyd. III), część II, r.III (s.110-120).

*A.Bednarek, M.Grochowski, Zadania..., r.VIII (s.49-53).

8. Klasyczne teorie z zakresu pragmatyki językoznawczej: teoria performatywów, teoria illokucji.

*John Langshaw Austin, Performatywy i konstatacje, [w:] Michał Hempoliński, Brytyjska filozofia analityczna, Warszawa 1974, s.235-244.

*Dorota Zdunkiewicz, Akty mowy, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t.II: Współczesny język polski, red. J.Bartmiński, Wrocław 1993, s.259-270, a także [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin: UMCS 2001, s.269-280).

9. Presupozycja a implikatura. Teoria implikatury konwersacyjnej H.P.Grice'a (zasada kooperacji, jej maksymy, pragmatyczne konsekwencje ich naruszania). Teoria relewancji D.Sperbera i D.Wilson.

*H.P.Grice, Logika a konwersacja, Przegląd Humanistyczny 1977, 6, s.85-99.

*Ewa Mioduszewska, Teoria relewancji, [w:] Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne, red. P. Stalmaszczyk, Łódź 2006, s.155-173.

10. Wstęp do językoznawstwa kognitywnego - założenia i kierunki badań. Kognitywizm a językoznawstwo strukturalne i generatywne. Językoznawstwo a poetyka z punktu widzenia kognitywizmu. Przemiany w metodologii językoznawstwa w świetle paradygmatu postmodernistycznego.

*Elżbieta Tabakowska, Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, Kraków 1995; rozdz. 1, 2, 4; s.3-22, 38-55.

*Elżbieta Tabakowska, Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, Kraków 2001; Wstęp i rozdział 1: s.7-35.

*Henryk Kardela, Gramatyka kognitywna jako globalna teoria języka, [w:] Język a kultura 8, Wrocław 1992, s.9-22

*Dorota Szumska, Znaczenie: enfant terrible semantyki i leksykografii [w:] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LIV, 1998, s.45-61.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dobaczewski
Prowadzący grup: Adam Dobaczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Szczegółowy program konwersatorium - tematy zajęć i literatura:

1. Wprowadzenie: informacja o programie zajęć, wykazie lektur, zasadach zaliczeń i zakresie egzaminu.

2. Strukturalna koncepcja języka i jej konsekwencje metodologiczne. Podstawowe typy opozycji wprowadzone do lingwistyki przez F. de Saussure'a. Analiza fragmentów Kursu...

*Ferdinand de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa 1991 (wyd. 2): Wprowadzenie K. Polańskiego (s.10-22); Wstęp (r. 3, 4, 5 - s.35-50), Część I (r.1, 2, 3 - s.89-122), Część III (r. 4 - s.189-195).

3. Wprowadzenie do teorii i metodologii badań językoznawczych w ujęciu L.Hjelmsleva (postulat teorii dedukcyjnej; klasyfikacja funkcji).

*Louis Hjelmslev, Prolegomena do teorii języka, [w:] Językoznawstwo strukturalne. Wybór tekstów, red. H. Kurkowska, A. Weinsberg, Warszawa: PWN 1979; par. 1-11; s.44-70.

4. Relacje semantyczne między wyrażeniami językowymi (na tle relacji logicznych: sprzeczności i implikacji). Opozycja zdań analitycznych i syntetycznych z punktu widzenia logiki i semantyki językoznawczej.

*Barbara Stanosz, Adam Nowaczyk, Logiczne podstawy języka, Wrocław 1976: część III, r. I, par. 1, 2 (s.99-110);

*Adam Bednarek, Maciej Grochowski, Zadania..., r.III, V (s.17-22, 27-32);

*M.Grochowski, Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych, Warszawa 1993, par. 1.4. (s.24-33).

5. Struktura predykatowo-argumentowa jako logiczno-syntaktyczna organizacja zdania (propozycji). Struktura tematyczno-rematyczna jako uporządkowanie treści wypowiedzenia.

*A.Bednarek, M.Grochowski, Zadania..., r.VII (s.41-48).

*Magdalena Danielewiczowa, O pewnym ważnym typie informacji leksykograficznej nieobecnej w słownikach [wydruk komputerowy].

6. Odniesienie przedmiotowe wypowiedzeń, jego podstawowe składniki. Odniesienie w akcie mowy (deixis) - informacja na podstawie artykułu B.Lenartowicz (zob. pkt. 9).

*Andrzej Bogusławski, O interpretacji zdań z wyrażeniami okazjonalnymi, Przegląd Humanistyczny 1977, 2, s.39-56.

7. Kwantyfikacja, jej typy i podstawowe wykładniki. Kwantyfikatory logiczne a operatory kwantyfikujące. Zdania analityczne i syntetyczne z punktu widzenia operatorów kwantyfikujących.

*Renata Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2001 (wyd. III), część II, r.III (s.110-120).

*A.Bednarek, M.Grochowski, Zadania..., r.VIII (s.49-53).

8. Klasyczne teorie z zakresu pragmatyki językoznawczej: teoria performatywów, teoria illokucji.

*John Langshaw Austin, Performatywy i konstatacje, [w:] Michał Hempoliński, Brytyjska filozofia analityczna, Warszawa 1974, s.235-244.

*Dorota Zdunkiewicz, Akty mowy, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t.II: Współczesny język polski, red. J.Bartmiński, Wrocław 1993, s.259-270, a także [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin: UMCS 2001, s.269-280).

9. Presupozycja a implikatura. Teoria implikatury konwersacyjnej H.P.Grice'a (zasada kooperacji, jej maksymy, pragmatyczne konsekwencje ich naruszania). Teoria relewancji D.Sperbera i D.Wilson.

*H.P.Grice, Logika a konwersacja, Przegląd Humanistyczny 1977, 6, s.85-99.

*Ewa Mioduszewska, Teoria relewancji, [w:] Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne, red. P. Stalmaszczyk, Łódź 2006, s.155-173.

10. Wstęp do językoznawstwa kognitywnego - założenia i kierunki badań. Kognitywizm a językoznawstwo strukturalne i generatywne. Językoznawstwo a poetyka z punktu widzenia kognitywizmu. Przemiany w metodologii językoznawstwa w świetle paradygmatu postmodernistycznego.

*Elżbieta Tabakowska, Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, Kraków 1995; rozdz. 1, 2, 4; s.3-22, 38-55.

*Elżbieta Tabakowska, Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, Kraków 2001; Wstęp i rozdział 1: s.7-35.

*Henryk Kardela, Gramatyka kognitywna jako globalna teoria języka, [w:] Język a kultura 8, Wrocław 1992, s.9-22

*Dorota Szumska, Znaczenie: enfant terrible semantyki i leksykografii [w:] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LIV, 1998, s.45-61.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)