Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stylistyka praktyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s1POL3Z-STP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Stylistyka praktyczna
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty specjalności ogólnej - 31 - filologia polska s1
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student ma ugruntowaną wiedzę z gramatyki współczesnego języka polskiego.

Rodzaj przedmiotu:

uzupełnienie kanonu

Całkowity nakład pracy studenta:

1) Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego - ćwiczenia - 30 godzin;

2) Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego w ramach indywidualnych konsultacji - 5 godzin;

3) Przygotowanie do zajęć: lektury i prace praktyczne (analiza tekstów zróżnicowanych stylistycznie bądź korekta i przygotowywanie tekstów) - 15 godzin;

4) E-learning (praca z wykorzystaniem platformy Moodle na podstawie materiałów przygotowanych przez prowadzącego) - 20 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student umie wyjaśnić pojęcie "stylu", scharakteryzować przedmiot badań oraz metodologię "stylistyki" jako dziedziny stojącej na pograniczu językoznawstwa i literaturoznawstwa - K_W16.

W2: Student zna kryteria wykorzystywane do wyróżniania odmian i stylów współczesnej polszczyzny - K_W16.

W3: Student umie wymienić cechy charakterystyczne poszczególnych odmian i stylów współczesnej polszczyzny - K_W23.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student umie analizować teksty z różnych odmian stylistycznych: określić przynależność stylistyczną danej wypowiedzi scharakteryzować zastosowane w niej środki stylistyczne i ich adekwatność, ocenić, czy wypowiedź w swojej warstwie językowej dobrze służy domniemanym celom nadawcy (funkcjom wypowiedzi) - K_U09; K_U10.

U2: Student umie tworzyć wypowiedzi różnorodne stylistycznie, z zastosowaniem środków językowych adekwatnych do typu wypowiedzi - K_U17.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Zagadnienie odmian i stylów współczesnej polszczyzny wiąże się w sposób bezpośredni z nauką o społeczeństwie, dlatego też w trakcie zajęć studenci zyskują wiedzę o powiązaniach między istnieniem poszczególnych odmian języka a zróżnicowaniem społecznym jego użytkowników - K_K02.

K2: Podczas zajęć podejmowane są też zagadnienia grzeczności językowej, związanego z istnieniem odmian oficjalnej i nieoficjalnej języka polskiego, dlatego też studenci zyskują wiedzę oraz umiejętności z zakresu użycia różnych typów środków językowych w zależności od typu kontaktu między uczestnikami aktu komunikacji - K_K08.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze stylistycznym zróżnicowaniem współczesnej polszczyzny oraz doskonalenie umiejętności analizowania i samodzielnego tworzenia wypowiedzi zróżnicowanych stylistycznie.

Pełny opis:

1. Funkcje wypowiedzi a językowe ukształtowanie tekstu.

2. Przedmiot i zakres stylistyki. Pojęcie stylu. Kryteria wyróżniania odmian i stylów współczesnej polszczyzny.

3. Odmiany polszczyzny: mówiona i pisana.

4. Odmiany polszczyzny: oficjalna i nieoficjalna. Grzeczność językowa.

5. Środki stylistyczne:

a) Leksykalne środki stylistyczne;

b) Składniowe środki stylistyczne;

c) Inne typy środków stylistycznych.

6. Cechy dobrego stylu. Kompozycja i spójność wypowiedzi.

7. Style funkcjonalne i ich wyznaczniki.

a) potoczny;

b) urzędowy;

c) naukowy;

d) retoryczny;

e) styl publicystyczny. Język mediów a różne odmiany stylistyczne polszczyzny.

8. Terytorialne i środowiskowe zróżnicowanie polszczyzny: dialekty i socjolekty.

9. Stylizacja językowa i jej rodzaje.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. M. Bańko (red.), Polszczyzna na co dzień, Warszawa 2007 (wybrane rozdziały: Rozdz. 1. Siedem kanonów stylu komunikatywnego...; Rozdz. 2. ABC stylistyki; Rozdz. 4. ABC dobrego mówcy).

2. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk (red.), Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Warszawa 2003.

3. J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, Lublin 2001 (wybrane artykuły: Język ustny a język pisany; Styl potoczny; Styl urzędowy; Styl artystyczny; Styl naukowy; Terytorialne odmiany polszczyzny; Środowiskowe i zawodowe odmiany języka).

4. Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe, pod red. H. Karaś (http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php).

5. R. Grzegorczykowa, Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy [w:] Język a kultura. T.4. Funkcje języka i wypowiedzi, pod red. J. Bartmińskiego i R. Grzegorczykowej, Wrocław 1991, s.11-28 (w Internecie: www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/spis04.htm).

6. G. Majkowska, H. Satkiewicz, Język w mediach, [w:] Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, pod red. Walerego Pisarka, Kraków 1999, s. 181-196.

7. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008 (lub wyd. późniejsze); książka dostępna w wersji elektronicznej: http://han3.uci.umk.pl/han/ibuk/https/libra.ibuk.pl/book/964

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. S. Gajda (red.), Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Język polski, Opole 2001 (wybrane artykuły: System odmian i jego dynamika rozwojowa; Język potoczny; Język artystyczny; Język naukowy; Język administracji; Dialekty; Odmiany regionalne).

2. H. Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska. Zarys, wyd. V z uzupełnieniami, red. S. Gajda, Warszawa 2001.

3. K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. 2 zmien., Warszawa 2014.

4. A. Wierzbicka, P. Wierzbicki, Praktyczna stylistyka, Warszawa 1970.

5. A. Wilkoń, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 2000.

6. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Ćwiczenia ze stylistyki, Warszawa 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawy zaliczenia:

- Uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności);

- Aktywność świadcząca o znajomości literatury przedmiotu oraz wykonywanie ćwiczeń na zajęciach (W1, W2, W3, K1);

- Wykonanie w wymaganym terminie co najmniej 80% obowiązkowych zadań na platformie Moodle (są to zadania domowe do zajęć stacjonarnych oraz aktywności w ramach zajęć zdalnych; na ocenę dostateczną - 80%, na ocenę dobrą - 90%, na ocenę bardzo dobrą - 100% oraz zadania dodatkowe dla chętnych) (W1, W2, W3, U1, U2, K2);

-Zaliczenie końcowego sprawdzianu pisemnego (W1, W2, W3, U1, U2, K2), ocenianego zgodnie z poniższymi kryteriami:

– niedostateczny: mniej niż 60%;

– dostateczny: 60-69%;

– dostateczny plus: 70-74%;

– dobry: 75-84%;

– dobry plus: 85-90%;

– bardzo dobry: 91-100%.

UWAGA! W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone są w całości w formie zdalnej, do której dostosowane są też metody i kryteria oceniania, zob. część dotyczącą cyklu kształcenia 2020/2021Z.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Bojałkowska
Prowadzący grup: Krystyna Bojałkowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=162
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Przeprowadzenie 20% zajęć, tj. 6 godzin, planowane jest w formie zdalnej.

Terminy zajęć zdalnych asynchronicznych:

- 02.11.2017;

- 21.12.2017;

- 04.01.2018.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Duraj-Nowosielska
Prowadzący grup: Izabela Duraj-Nowosielska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=162
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Bojałkowska
Prowadzący grup: Krystyna Bojałkowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=162
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Przeprowadzenie 20% zajęć, tj. 6 godzin, planowane jest w formie zdalnej.

Terminy zajęć zdalnych: 10 X 2019 r., 31 X 2019 r., 21 XI 2019 r.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Bojałkowska
Prowadzący grup: Krystyna Bojałkowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1744
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Podstawy zaliczenia:

- Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w formie wideokonferencji (dopuszczalne 2 nieobecności);

- Aktywność świadcząca o znajomości literatury przedmiotu oraz wykonywanie ćwiczeń na zajęciach prowadzonych w trybie wideokonferencji (W1, W2, W3, K1);

- Zapoznanie się z obligatoryjnymi materiałami na platformie Moodle (W1, W2, W3);

- Wykonanie w wymaganym terminie co najmniej 80% obowiązkowych aktywności na platformie Moodle; na ocenę dostateczną - 80%, na ocenę dostateczną plus - 85%; na ocenę dobrą - 90%, na ocenę dobrą plus - 100%, na ocenę bardzo dobrą - 100% oraz zadania dodatkowe) (W1, W2, W3, U1, U2, K2);

- Zaliczenie końcowego sprawdzianu pisemnego (W1, W2, W3, U1, U2, K2), przeprowadzanego w formie zdalnej (na podstawie Zarządzenia nr 269 Rektora UMK z dnia 18.12.2020 r.), ocenianego zgodnie z poniższymi kryteriami:

– niedostateczny: mniej niż 60%;

– dostateczny: 60-69%;

– dostateczny plus: 70-74%;

– dobry: 75-84%;

– dobry plus: 85-90%;

– bardzo dobry: 91-100%.

Sprawdzian przeprowadzany jest w wyznaczonym terminie w kursie przedmiotu na platformie Moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Bojałkowska, Sebastian Żurowski
Prowadzący grup: Sebastian Żurowski
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1744
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Podstawy zaliczenia:

- Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w formie wideokonferencji (dopuszczalne 2 nieobecności);

- Aktywność świadcząca o znajomości literatury przedmiotu oraz wykonywanie ćwiczeń na zajęciach prowadzonych w trybie wideokonferencji (W1, W2, W3, K1);

- Zapoznanie się z obligatoryjnymi materiałami na platformie Moodle (W1, W2, W3);

- Wykonanie w wymaganym terminie co najmniej 80% obowiązkowych aktywności na platformie Moodle; na ocenę dostateczną - 80%, na ocenę dostateczną plus - 85%; na ocenę dobrą - 90%, na ocenę dobrą plus - 100%, na ocenę bardzo dobrą - 100% oraz zadania dodatkowe) (W1, W2, W3, U1, U2, K2);

- Zaliczenie końcowego sprawdzianu pisemnego (W1, W2, W3, U1, U2, K2), przeprowadzanego w formie zdalnej (na podstawie Zarządzenia nr 269 Rektora UMK z dnia 18.12.2020 r.), ocenianego zgodnie z poniższymi kryteriami:

– niedostateczny: mniej niż 60%;

– dostateczny: 60-69%;

– dostateczny plus: 70-74%;

– dobry: 75-84%;

– dobry plus: 85-90%;

– bardzo dobry: 91-100%.

Sprawdzian przeprowadzany jest w wyznaczonym terminie w kursie przedmiotu na platformie Moodle.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.