Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nowa humanistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s2POL1L-NH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nowa humanistyka
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty kierunkowe - 12 - filologia polska s2
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Student otrzymuje 3 punkty ECTS, odpowiadające nakładowi ok. 80 g. pracy, z tego:


1 pkt ECTS za udział w zajęciach (30 g. pracy);

2 pkt ECTS za pracę własną: samokształcenie, sporządzanie notatek, konsultacje z osobą prowadzącą (50 g. pracy).

Efekty uczenia się - wiedza:

- Student/ka ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa (K_W05);

- ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę dotyczącą terminologii i metodologii (K_W07);

- zna i rozumie najważniejsze dylematy współczesnej humanistyki oraz ich powiązania z zawodem filologa (K_W11);

- ma wiedzę na temat prawnych i etycznych uwarunkowań działalności zawodowej (K_W12).
student rozumie związek problemów literaturoznawczych, językoznawczych i specjalizacyjnych z tłem społeczno-kulturowym oraz potrafi prezentować efekty swojej pracy za pomocą różnych kanałów komunikacyjnych


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka potrafi dobierać i stosować odpowiednie metody badawcze i narzędzia do rozwiązywania typowych problemów badawczych (K_U02);

- potrafi dostosowywać istniejące metody i narzędzia badawcze do innowacyjnego rozwiązywania nietypowych problemów badawczych, ewentualnie opracowywać nowe metody i narzędzia w tym zakresie (K_U03);

- potrafi korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w trakcie badań i prezentacji ich wyników (K_U05);

- potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i testowania hipotez związanych z wybranymi problemami właściwymi dla współczesnej humanistyki (K_U06).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- Student/ka ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł (K_K01);

- identyfikuje i rozstrzyga dylematy prawne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu (K_K06);

- jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy (K_K08).

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy uzupełniany prezentacją

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Skrócony opis:

Wykład omawia nową humanistykę zgodnie z jej podziałem na "pięć dorzeczy", które zaproponował Ryszard Nycz, a więc humanistykę cyfrową, zaangażowaną, kognitywną, posthumanistykę oraz humanistykę artystyczną. Wykłąd uzupełnia również wiedzę o pewne wątki prekursorskie, sprzed powstania nowej humanistyki.

Pełny opis:

W drugiej połowie XX wieku humanistyka przeszła przez fazę poststrukturalistycznego zwątpienia po to, by na początku XXI w. wkroczyć w etap po-postrukturalistycznego rozproszenia znaczonego całą serią „zwrotów” (kulturalistycznego, antropologicznego, performatywnego, wizualnego, narratywistycznego, interpretatywnego, topograficznego, darwinowskiego itd.). Rozproszenie to trwa właściwie ciągle, widać już jednak zarysy nowego porządku pojęciowego, który w przeciwieństwie do etapu poststrukturalistycznego jest (stara się być) ponad-dyscyplinarny i nie wspiera się już na metaforach śmierci i rozpadu.

Tworzy się programy nowe, funkcjonujące niejako ponad starymi granicami, nie mówi się już też o kresie człowieka, śmierci autora czy końcu historii, lecz ponownie odkrywa się rzeczy (tzw. „zwrot ku rzeczom”), ciało, zmysły i doświadczenie (poetyka doświadczenia), rolę narracji (tzw. zwrot narratywistyczny), czy nowe media (tzw. zwrot cyfrowy). Celem niniejszego wykładu jest przejście owej drogi wraz ze studentami: od poststrukturalistycznego zamętu przez post-poststrukturalistyczne rozproszenie aż próby reintegracji humanistyki, ale i wykroczenia poza nią w tych jej wariantach, które określa się mianem nie-antropocentrycznych.

Literatura:

K. Abriszewski, „Wstęp”, do: B. Latour, „Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci”, Kraków 2010.

T. W. Adorno, "Przemysł kulturalny. Wybrane eseje o kulturze masowej", przeł. T. Maślanka, Warszawa 2019.

A. Bielik-Robson, „Nowa Humanistyka: w poszukiwaniu granic”, „Teksty Drugie” 2017/1: „Nowa humanistyka”.

P. Bohuszewicz, ">Niepamięć< o niebezpieczeństwach klasowych utożsamień", "Teksty Drugie" 2019/1; https://rcin.org.pl/Content/120087/WA248_149043_P-I-2524_bohuszewicz-niepamiec_o.pdf

R. Bomba, „Narzędzia cyfrowe jako wyznacznik nowego paradygmatu badań humanistycznych”, w: „Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet, nowe media, kultura 2.0”, red. A. Radomski, R. Bomba, Lublin 2013; http://otworzksiazke.pl/ksiazka/zwrot_cyfrowy_w_humanistyce/

E. Domańska, „Problem rzeczy we współczesnej archeologii”, w: „Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności”, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn 2008; https://www.academia.edu/36621636/Problem_rzeczy_we_wsp%C3%B3%C5%82czesnej_archeologii_w_Rzeczy_i_ludzie_Humanistyka_wobec_materialno%C5%9Bci_pod_red_Jacka_Kowalewskiego_i_Wojciecha_Piaska_Olsztyn_Wyd_Instytutu_Filozofii_UWM_2008_27_60

K. Hasturp, „Świadomość mięśniowa. Wytwarzanie wiedzy w Arktyce”, „Teksty Drugie” 2018/1: „Etnografia przedtekstowa”; https://rcin.org.pl/Content/66731/WA248_86744_P-I-2524_hastrup-swiadomosc_o.pdf

M. Kuziak, „W sprawie polityczności nowej humanistyki”, „Teksty Drugie” 2017/1: „Nowa humanistyka”; https://rcin.org.pl/Content/64799/WA248_84071_P-I-2524_kuziak-w-sprawie_o.pdf

A. Leder, „Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej”, Warszawa 2014 (rozdz.: „Ćwiczenie z logiki historycznej”; „Reforma rolna”).

T. Sz. Markiewka, „Bruno Latour i „koniec” postmodernizmu”, „Diametros” 2012, nr 33; https://www.researchgate.net/publication/340412165_Bruno_Latour_i_koniec_postmodernizmu/link/5e873289299bf13079751e52/download

F. Moretti, „Literatura – zmierzona”, przeł. M. Maryl, „Teksty Drugie” 2017, nr 1; https://rcin.org.pl/Content/64803/WA248_84067_P-I-2524_moretti-literatura_o.pdf.

„Niepamięć”, reż. P. Brożek, M. Bartecka (2015); https://www.youtube.com/watch?v=aDiVKzl9hTU.

R. Nycz, „Nowa humanistyka w Polsce: kilka bardzo subiektywnych obserwacji, koniektur, refutacji”), w: tenże, „Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki”, Warszawa 2017 lub tu: http://rcin.org.pl/Content/64819/WA248_84052_P-I-2524_nycz-nowa_o.pdf

R. Nycz, „O przedmiocie studiów literackich – dziś”, w: tenże, „Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura”, Warszawa 2012.

N. Segal, „Od literatury do piśmienności kulturowej”, przeł. E. Kołodziejczyk, „Teksty Drugie” 2017, nr 1; https://rcin.org.pl/Content/64802/WA248_84068_P-I-2524_segal-od-literatury_o.pdf

J. Sowa, „Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą”, Kraków 2011 (rozdz.: „Populistyczny rozum szlachty”).

M. Wilkowski, „Wprowadzenie do historii cyfrowej”, Gdańsk 2013 (rozdz.: „Definiowanie cyfrowej historii”; „Cyfrowe dziedzictwo”); http://www.historiacyfrowa.ikm.gda.pl/

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na wykładzie;

- egzamin końcowy K_W05; K_W07; K_W11; K_W12; K_U03; K_U06; K_K08 w formie testu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bohuszewicz
Prowadzący grup: Paweł Bohuszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bohuszewicz
Prowadzący grup: Paweł Bohuszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bohuszewicz
Prowadzący grup: Paweł Bohuszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)