Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metodologia badań literackich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s2POL1Z-MBL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań literackich
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty kierunkowe - 11 - filologia polska s2
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zasób podstawowych informacji dotyczących dyskursu literaturoznawczego: podstawowe pojęcia (dzieło literackie, tekst, narracja, interpretacja, literaturoznawstwo etc.) i świadomość najczęściej problematyzowanych zjawisk (różne metody poznawania dzieła literackiego, różność definicji i strategii interpretacyjnych)

Całkowity nakład pracy studenta:

4 punkty ECTS

30 godzin dydaktycznych zajęć (1p)

90 godzin pracy indywidualnej - przygotowanie do zajęć (lektury) i do egzaminu (3p.)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01; K_W02; K_W05; K_W07; K_W08

1. student zna terminologię literaturoznawczą używaną w dyskursie odnośnie do dzieła literackiego/interpretacji/zakresu i przedmiotu literaturoznawstwa, odróżnia pojęcia właściwe poszczególnym kierunkom metodologicznym;

2. ma poszerzoną wiedzę na temat miejsca filologii polskiej w systemie nauk humanistycznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami, nie tylko humanistycznymi;

3. ma poszerzoną wiedzę dotyczącą różnych metod interpretacji dzieł z różnych epok

4. ma dobrą orientację w problematyce teoretycznoliterackiej, zna podstawowe pytania, które stawiają poszczególne kierunki, ma poszerzoną wiedzę na temat wielości i różnorodności stanowisk metodologicznych, teorii i szkół naukowych w literaturoznawstwie.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U04; K_U08

1. potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu filologii polskiej oraz wiązać ją z problematyką innorodną (filozofia, w szczególności epistemologia, dyskursy właściwe innym filologiom, naukom humanistycznym) w celu interpretacji złożonych problemów literackich

2. potrafi dostrzec różnice miedzy poszczególnymi tendencjami metodologicznymi i antymetodologicznymi w literaturoznawstwie, jak również dyskutować o problemach dyskursu literaturoznawczego, dostrzegając jego różnorodność, wskazuje podobieństwa i różnice.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02

1. student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, poszerzania wiedzy z zakresu szeroko pojętej humanistyki, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, umie także w sposób kulturalny dyskutować no złożonych problemach humanistycznych

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Metodologia badań literackich ma uposażyć studentów w wiedzę niezbędną do dokonania odpowiednio sfunkcjonalizowanej analizy i interpretacji utworów literackich. Dzieło literackie jest zatem ujmowane z perspektywy epistemologicznej, a interpretacja dzieła literackiego, jako wymierny efekt jego poznania, postrzegana jest przez pryzmat metody i celu podjętych czynności poznawczych.

Pełny opis:

Przedmiotem metodologii badań literackich są warunki, w jakich dokonuje się poznanie dzieła literackiego, a także typy jego interpretacji. Ukazaniu wszechstronnego epistemologicznego kontekstu utworu literackiego służy nie tylko analiza wybranych kierunków w badaniach literackich (jak np. strukturalizm, fenomenologia, hermeneutyka, dekonstrukcja), ale także badanie samych tekstów literackich, ujmowanych ze względu na różne możliwości ich aktualizacji przez czytelnika w kulturze.

Literatura:

Listy lektur, obejmujące pozycje wybrane przez osoby prowadzące zajęcia, zostaną udostępnione studentom jako wykaz lektur i zagadnień egzaminacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie;

Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne i przedmiotowe;

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna,

elementy wykładu konwersatoryjnego i problemowego.

wykład problemowy.

Po pierwszym semestrze - sprawdzian obejmujący materiał przedstawiony podczas zajęć, po drugim semestrze kursu - egzamin obejmujący całość materiału.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Skubaczewska-Pniewska
Prowadzący grup: Anna Skubaczewska-Pniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Metodologia badań literackich ma uposażyć studentów w wiedzę niezbędną do dokonania odpowiednio sfunkcjonalizowanej analizy i interpretacji utworów literackich. Dzieło literackie jest zatem ujmowane z perspektywy epistemologicznej, a interpretacja dzieła literackiego, jako wymierny efekt jego poznania, postrzegana jest przez pryzmat metody i celu podjętych czynności poznawczych.

Pełny opis:

Przedmiotem metodologii badań literackich są warunki, w jakich dokonuje się poznanie dzieła literackiego, a także typy jego interpretacji. Ukazaniu wszechstronnego epistemologicznego kontekstu utworu literackiego służy nie tylko analiza wybranych kierunków w badaniach literackich (jak np. strukturalizm, fenomenologia, hermeneutyka, dekonstrukcja), ale także badanie samych tekstów literackich, ujmowanych ze względu na różne możliwości ich aktualizacji przez czytelnika w kulturze.

Literatura:

Listy lektur, obejmujące pozycje wybrane przez osoby prowadzące zajęcia, zostaną udostępnione studentom jako wykaz lektur i zagadnień egzaminacyjnych.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Skubaczewska-Pniewska, Justyna Tuszyńska
Prowadzący grup: Justyna Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Metodologia badań literackich ma uposażyć studentów w wiedzę niezbędną do dokonania odpowiednio sfunkcjonalizowanej analizy i interpretacji utworów literackich. Dzieło literackie jest zatem ujmowane z perspektywy epistemologicznej, a interpretacja dzieła literackiego, jako wymierny efekt jego poznania, postrzegana jest przez pryzmat metody i celu podjętych czynności poznawczych.

Pełny opis:

Przedmiotem metodologii badań literackich są warunki, w jakich dokonuje się poznanie dzieła literackiego, a także typy jego interpretacji. Ukazaniu wszechstronnego epistemologicznego kontekstu utworu literackiego służy nie tylko analiza wybranych kierunków w badaniach literackich (jak np. strukturalizm, fenomenologia, hermeneutyka, dekonstrukcja), ale także badanie samych tekstów literackich, ujmowanych ze względu na różne możliwości ich aktualizacji przez czytelnika w kulturze.

Literatura:

Listy lektur, obejmujące pozycje wybrane przez osoby prowadzące zajęcia, zostaną udostępnione studentom jako wykaz lektur i zagadnień egzaminacyjnych.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)