Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Multimedia i grafika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s2POL2Z-MIG-EC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0211) Techniki audiowizualne i produkcja medialna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Multimedia i grafika
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru w ramach specjalności/specjalizacji - 21 - filologia polska s2
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

W sumie student realizuje 50 godzin w tym:

- 30 godzin przeznaczonych jest na pracę w ramach zajęć, 1 ECTS;

- 20 godzin przeznaczonych jest na pracę własną studenta, 1 ECTS; w ramach pracy własnej student przygotowuje projekt graficzny ustalony w porozumieniu z prowadzącym zajęcia

Efekty uczenia się - wiedza:

1. Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o literackich i pozaliterackich (np. historycznych, filozoficznych, społecznych, ideologicznych, kulturowych) kontekstach literatury polskiej, ale także i europejskiej.

2. Student ma dobrą orientację w sposobie funkcjonowania różnych instytucji kultury w Polsce.

Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Student potrafi zachowywać się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci poznają obsługę Corel Draw, jednego z najpopularniejszych programów, służących do obróbki grafiki wektorowej na potrzeby różnorodnych zastosowań związanych z szeroko pojętą grafika komputerową. Zdobyta wiedza umożliwia pracę nad projektami wykorzystywanymi później w materiałach marketingowych, a także w publikacjach drukowanych czy składzie DTP. Podczas zajęć zostanie także przedstawiony proces pracy z Adobe Photoshop, programem służącym do obróbki grafiki rastrowej.

Pełny opis:

1. Charakterystyka pracy w agencji reklamowej

(burza mózgów a praca samodzielna, kreatywna praca pod presją czasu, relacje z klientem)

(1 h)

 

2. Marka – tworzenie, budowa

(tożsamość  marki, budowanie marki, wizualizacja marki > elementy werbalne: nazwa, slogan > elementy graficzne: symbol, kolorystyka, zdjęcia i metafory graficzne, piktogramy, styl komunikacji i kanały komunikacji)

 

3. Tworzenie dowolnej marki, np. perfum: określenie odbiorcy, stworzenie nazwy, hasła, logo, opakowania.

 

4. Strategia marki

(planowanie komunikacji marki, kampanie promocyjne, komunikacyjne i wizerunkowe, strategia marki, narzędzia komunikacji, wdrażanie marki i zarządzanie marką)

 

5. Opracowanie Key Visualu dla wymyślonej przez siebie marki (pomysł, teksty, wybór zdjęć) oraz opracowanie szkicu strategi dla wybranych kanałów komunikacji.

 

6. Adobe Photoshop CS 5 - informacje ogólne

-  interfejs,

- przeznaczenie programu Photoshop,

- specyfika grafiki rastrowej i odróżnienie jej od grafiki wektorowej,

- wstępne informacje dotyczace formatów plików

- współpraca pomiędzy poszczególnymi programami

(0,5 h)

 

7. Obszar roboczy:

- rozdzielczość pliku,

- charakterystyka plików przygotoywyanych z myślą o druku a plików do internetu,

- najpopularniejsze formaty graficzne

- tworzenie, zapisywanie oraz poszczególne opcje plików psd,

- okna, prowadnice, linijka, kadrowanie, pasek zadań.

(1,5 h)

 

8. Selekcje:

- narzędzia do tworzenia i edytowania edycji, ich ustawienia,

- wtapianie, wygładzanie, rozszerzanie, zwężanie, swobodna transformacja.

(1 h)

 

9. Narzędzia malarskie:

- pędzel, ołówek, gumka, opcje, edycja.

(1 h)

 

10. Praca na warstwach:

- specyfika i możliwości tzw. pracy na warstwach,

- tworzenie nowych warstw, usuwanie warstw, duplikowanie,

- zmiana kolejności, łączenie warstw, grupowanie, spłaszczanie całego dokumentu,

- zmiana przezroczystości, przenikanie warstw.

(1 h)

 

11. Praca z tekstem:

- palety typografia, charakter,

- charakterystyka fontów używanych w poszczególnych publikacjach.

(1 h)

- prezentacja przykładów prac z poprawnym składem oraz dobrze dobraną, interesujacą typografią,

- ocena prac przez studentów.

(1,5 h)

 

12. Korekta obrazów:

- charakterystka przestrzeni kolorów rgb, cmyk,

- narzędzia pięczątka, łatka,

- rozjaśnianie, ściemnianie, nasycanie, wysycanie, smużenie.

(1 h)

 

13. Ścieżki:

- zastosowanie, tworzenie, edycja,

- przekształcenie na selekcję (0,5 h)

 

14. Maski:

- tworzenie, zastosowanie, szybka maska.

(0,5h)

1. Konfiguracja programu i jego podstawowe funkcje:

- ustawienia opcji ekranu i definiowanie układu dokumentu,

- instalacja drukarki, konfiguracja opcji wydruku i drukowania do pliku,

- zasady organizacji ekranu,

- podstawowe operacje: rysowanie obiektów, wypełnienia i kontury,

- kształtowani, przekształcanie i porządkowanie obiektów,

- paleta kolorów, zarządzanie i dodawanie kolorów własnych,

- efekty specjalne i filtry.

(1,5 h)

 

2. Edycja i praca z krzywymi Beziera:

- główne tryby pracy z krzywymi,

- sposoby zastosowania poszczególnych trybów,

- własności edycji poszczególnych rodzajów krzywych,

- wykonanie krzywej i jej edycja,

- edycja punktów krzywej: łączenie, rozłączenie.

(1,5 h)

 

3. Zasady projektowania graficznego:

- dostosowanie stanowiska pracy,

- etapy pracy nad projektem:

- analiza

- koncepcja

- realizacja

- opracowanie projektu z kreatywnym wykorzystaniem:

- krzywych Beziera

- tekstu

- obiektów bitmapowych

- wykorzystanie efektów specjalnych i filtrów

- wpisanie pliku do odpowiedniego formatu

(2 h)

4. Praca z obiektami:

- prezentacja narzędzi kształtu

- zastosowanie i edycja kształtów podstawowych

- podstawowe operacje na kształtach:

- przesuwanie

- obracanie

- rozciąganie

- skalowanie

- spawanie

- ścinanie

- łączenie

- rodzaje wypełnienia kształtów

- kolor

- tekstura

- materiał  

(2 h)

 

5. Praca z tekstem:

- czcionki i ich zastosowanie

- typy formatów czcionek

- kreatywne wykorzystanie typografii

- właściwości tekstu artystycznego

- podstawowa edycja tekstu

- pisanie po ścieżkach

- tekst akapitowy

- skład tekstu z wykorzystaniem ramek

- zamiana tekstu na krzywe

(2,5 h)

6. Importowanie i eksportowanie grafiki:

- zasady importu i eksportu plików

- importy plików graficznych rastrowych

- zasada pracy z obiektami Smart Object

- eksportowanie dokumentów do wybranych plików

- rodzaje eksportowanych plików

(1 h)

 

Metody i kryteria oceniania:

Student przygotowuje w czasie zajęć różne projekty reklamowe przy użyciu programów graficznych. Ocenie podlegać będzie prawidłowość wykorzystania narzędzi poszczególnych programów komputerowych, oryginalność rozwiązań tekstowych i graficznych, składających się na projekt, oraz umiejętność uzasadnienia wyboru strategii reklamowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Wróblewski
Prowadzący grup: Justyna Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Moczkodan
Prowadzący grup: Justyna Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Wróblewski
Prowadzący grup: Justyna Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Tuszyńska, Maciej Wróblewski
Prowadzący grup: Justyna Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Tuszyńska, Maciej Wróblewski
Prowadzący grup: Justyna Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)