Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

BA seminar

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG3S-BA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: BA seminar
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 3 roku S1 na kierunku filologia angielska
Punkty ECTS i inne: 13.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) -) fluent command of English (at least B2+)

-) academic interests in the field represented by the seminar

-) completing winter term of BA seminar

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) TRANSLATION STUDIES ()

Seminar = 30 hrs

Individual consultation with the supervisor (office hours, e-mail, Moodle) = 15 hrs

Individual work:

- preparing for the in-class presentation of BA research = 15 hrs

- reading assigned material for BA project = 30 hrs

- BA-project (research) = 50 hrs

- BA-project (planning and writing) = 50 hrs

- correcting and proofreading the work = 20 hrs

- preparing and practicing for defence = 5 hrs


TOTAL 325 hours (13 ECTS points)


LITERARY STUDIES (dr Hetman)

Seminar = 30 hours

Individual consultation with the supervisor (office hours, e-mail, Moodle) = 20 hours

Individual work = 225 hours

Reading assigned texts (50 hours)

Preparing a presentation on the current state of research (10 hours)

Conducting research for BA thesis (80 hours)

Writing the BA thesis (70 hours)

Preparing for the BA exam (15 hours)


TOTAL 325 hours (13 ECTS points)


CULTURAL STUDIES (dr Nelly Strehlau)

Seminar: 30 hrs

Individual consultation with the supervisor (office hours, e-mail): 50 hrs


Individual work: 245 hrs

- reading and preparation for classes: 25 hrs

- Preparing a presentation on the current state of research: 20 hrs

- Conducting research for BA thesis and writing: 200 hrs

Total: 325 hrs (13 ECTS)


EXPERIMENTAL LINGUISTICS (dr Marta Sibierska)

Seminar = 30h

Individual meetings with the supervisor (onsite = office hours, Moodle) = 30h

Individual work = 240h

- Reading texts – course material and texts individually calibrated to individual projects (35h)

- Work on experimental projects (90h)

- Writing BA projects (100h)

Preparing for the BA exam (25h)

TOTAL 325 hours (13 ECTS points)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) TRANSLATION STUDIES ()

- The student has basic knowledge of the links between translation studies and issues in linguistics, literary criticism and analysis. - K_W06

- The student has basic knowledge of translation studies terminology and methodology. - K_W07

- The student has basic knowledge of the language of translation studies as a discipline. - K_W11


LITERARY STUDIES (dr Hetman)

- the student has advanced knowledge of the links between literary studies and related studies in the humanities - K_W06;

- the student has advanced knowledge of the social, religious and philosophical aspects connected to literary studies K_W07;

- the student has advanced knowledge of the language of contemporary literary studies - K_W10.


CULTURAL STUDIES (dr Nelly Strehlau)

W1: The student has advanced knowledge of selected aspects of English-language culture (K_W08).


EXPERIMENTAL LINGUISTICS (dr Marta Sibierska)

W1: The student understands linguistics a discipline studying communication and its link to other disciples studying communication. K_W06

W2: The student has basic knowledge of linguistic terminology and methodology. K_W07

W3: The student has basic knowledge of linguistics as a discipline. K_W11

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) TRANSLATION STUDIES ()

- The student is able to search for, analyse, evaluate, select, and apply information using various sources to choose a methodology for translation studies research. (K_U01).

- The student is able to integrate basic theoretical perspectives and paradigms pertaining to translation studies.(K_U06).

- The student is able to fulfil research tasks folowing objectives and instructions formulated by their academic supervisors. (K_U07).

- The student is able to gain and deepen their knowledge and develop their research skills on their own. (K_U08).

- The student is able to write the diploma thesis in English, using basic theoretical approaches and a variety of sources. (K_U14).

- The student displays argumentation skills and is able to refer to scholars’ opinions as well as to draw conclusions. (K_U16).

- The student is able to conduct a preliminary search of library holdings, use databases and the Internet, prepare a list of references, add notes with due care as to the copyright, format documents using a word processor and make a presentation. (K_U17)


LITERARY STUDIES (dr Hetman)

- the student is able to search for, analyze, evaluate, select and apply information using various sources to choose a methodology for research in literary studies (K_U01),

- the student is able to integrate basic theoretical perspectives and paradigms pertaining to literary studies (K_U06),

- the student is able to fulfill research tasks following objectives and instructions formulated by their academic supervisors. (K_U07),

- the student is able to gain and deepen their knowledge and develop their research skills in the field of literary studies on their own (K_U10),

- the student is able to write their BA thesis in English, using basic theoretical approaches and a variety of sources from the field of literary studies (K_U14),

- the student displays argumentation skills and is able to refer to scholars’ opinions as well as to draw conclusions. (K_U15),

- the student is able to conduct a preliminary search of library holdings, use databases and the Internet, prepare a list of references, add notes with due care as to the copyright, format documents using a word processor and make a presentation (K_U16).


CULTURAL STUDIES (dr Nelly Strehlau)

U1: The student is able to search for, analyze, evaluate, select and apply information using various sources to choose a methodology for research in cultural studies (K_U01).

U2: The student is able to integrate basic theoretical perspectives and paradigms pertaining to cultural studies into their work to create a complete BA thesis (K_U06, K_U14).

U3: The student is able to fulfil research tasks prioritizing objectives to achieve the goals set for their thesis by their supervisor and by themselves (K_U09).

U4: The student is able to work on their own in order to conduct an advanced search of library holdings, use databases and the Internet in order to deepen their knowledge and conduct original research (K_U10)

U5: The student can format their entire thesis and prepare a complete list of references according to department stylesheet and supervisor's guidance (K_U16).


EXPERIMENTAL LINGUSTICS (dr Marta Sibierska)

U1: The student is able to formulate research questions, hypotheses and operationalise concepts pertaining to the study of linguistic communication. K_U01

U2: The student is able to integrate theoretical knowledge of linguistic communication into experimental projects. K_U01

U3: The student is able to use various sources to further their research - academic journals and monographs, Internet sources, computer programmes – and integrate them into their BA projects. K_U01

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) TRANSLATION STUDIES ()


The student is aware of the level of their knowledge and skills and understands the need for constant learning and development. (K_K01)


The student is able to properly prioritise the task assigned by the supervisor. (K_K03)


LITERARY STUDIES (dr Hetman)

- the student is aware of the level of their knowledge and skills and understands the need for constant learning and development in the field of literary studies (K_K01),CULTURAL STUDIES (dr Nelly Strehlau)

K1: The student is aware of the level of their knowledge and skills and understands the need for constant learning and development in the field of cultural studies (K_K01),


EXPERIMENTAL LINGUSTICS (dr Marta Sibierska)

K1: The student is aware of the level of their knowledge and skills and understands the need for constant learning and development. K_K01


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) TRANSLATION STUDIES ()


-) Seminar

-) Project work

-) Case study

-) Presentation of paper


LITERARY STUDIES (dr Hetman)

- Seminar

- Project work

- Case study

- Presentation of paper


CULTURAL STUDIES (dr Nelly Strehlau)

- Seminar

- Project work

- Case study

- Presentation of paper


EXPERIMENTAL LINGUSTICS (dr Marta Sibierska)

-) Seminar

-) Project work

-) Case study

-) Presentation of paper (data-orientated)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aims of the Bachelor Seminar are:

-) to develop skills connected with the choice of field of study;

-) to develop the ability of writing a bachelor's thesis in agreement with the requirements for this type of work;

-) to develop the knowledge and academic skills in accordance with the field of study of the particular seminar group

Pełny opis: (tylko po angielsku)

TRANSLATION STUDIES ()

The course will prepare students for choosing a research topic and a theoretical framework for the analysis of a selected literary or audiovisual translation. In the winter semester, an overview of major issues in translation studies will be presented, with special regard to their usefulness in translation studies research. Theoretical readings will be supplemented with exercises in translation and translation evaluation designed to hone skills in critical translation analysis.

In the summer semester, the seminar will be centred around in-class presentations of students' progress and individual meetings with the supervisor. Students will select and investigate a problem within the field of Translation Studies with the use of methodologies accepted and recognised in the discipline. Thesis-related issues will be developed under the guidance of the supervisor, who will offer help in narrowing down the topic, finding relevant sources, and applying the selected theoretical approach. The proposed spectrum of topics covers linguistic, functionalist, cultural and reception-focused aspects of literary and audiovisual translation. Students are also encouraged to perform and describe their own translations. The preliminary results of the student's research or their ongoing translation project will be presented to the group. During a series of individual meetings with the supervisor, the thesis will be gradually submitted for review and correction.

LITERARY STUDIES (dr Hetman)

This seminar aims to present students with the main currents in the contemporary anglophone novel. The students will read and analyze a selection of novels, each from a different cultural milieu, different in terms of themes and popular methodological approaches. This will help students determine their field of interest and help to write a bachelor's thesis.

CULTURAL STUDIES (dr Nelly Strehlau)

This seminar aims to help students narrow down their field of interest and write a bachelor's thesis on English-language texts of culture, with a particular focus on television, film or other media. The seminar will help students choose an appropriate methodological approach and subsequently use it in analysis and interpretation of individually selected cultural texts.

In summer, the class will be centred around individual meetings to monitor progress of students' research and writing and prepare them for thesis defense.

The course is supplemented by a Moodle course.

EXPERIMENTAL LINGUSTICS (dr Marta Sibierska)

BA seminar is focused on the selection of problems that the student will pursue in their BA study based on literature review, calibrate methodology to these problems; formulate research questions and hypotheses that will organise their study.

This part of the BA seminar is specifically focused on the students’ completing empirical part of their studies and finalising their BA studies.

• Conducting empirical studies

• Analysing the obtained results – qualitatively and quantitively

• Discussing the results

The scope and range of topics will be adjusted to the research interests of the students.

For volunteers: assistance with experiments run by Center for Language Evolution studies; learning the eye-tracking, motion-capture and GSR technology.

Literatura: (tylko po angielsku)

TRANSLATION STUDIES ()

Required reading

Venuti, Lawrence. 2000. The Translation Studies Reader. New York: Routledge.

Munday, Jeremy. 2010. Introducing Translation Studies. New York: Routledge.

Optional texts

Hatim, B. i J. Munday. Translation. An Advanced Resource Book. Londyn: Routledge, 2004.

Munday, J. Introducing Translation Studies. Londyn: Routledge, 2001.

Pym, Anthony. 2010. Exploring Translation Theories. New York: Routledge.

Venuti, L. The Translation Studies Reader. Londyn: Routledge, 2000.

Williams, J i A. Chesterman. The Map. A Beginner’s Guide to Doing Research in Translation Studies. Manchester: St. Jerome, 2002.

Baker, Mona. 1998. Routledge Encyclopedia of Translation Studies.

London and New York: Routledge

Students are required to follow the stylesheet in formatting their work.

LITERARY STUDIES (dr Hetman)

Required texts:

J. M. Coetzee Disgrace (any edition)

Philip Roth, American Pastoral (any edition)

Terry Eagleton, 1996. Literary Theory. An Introduction. Oxford: Blackwell

Additional reading:

Jonathan Culler, 1997. Literary Theory. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

CULTURAL STUDIES (dr Nelly Strehlau)

Jonathan Bignell, An Introduction to Television Studies. New York-London: Routledge. 2013.

Meenakshi Gigi Durham and Douglas M. Kellner (eds.) Media and Cultural Studies: KeyWorks. Malden-Oxford, Blackwell Publishing, 2006.

John Fiske, Television Culture 2nd Edition. London-New York: Routledge, 2011.

Simon Malpas and Paul Wake (eds), The Routledge Companion to Critical and Cultural Theory. London-New York: Routledge, 2013.

Angela McRobbie, The Aftermath of Feminism: Gender, Culture and Social Change. Los Angeles-London-New Delhi-Singapore-Washington: Sage, 2009.

Additional texts made available depending on students' research interests.

EXPERIMENTAL LINGUSTICS (dr Marta Sibierska)

Literature

Coolican, H. 2017. Research methods and statistics in psychology. London: Psychology Press.

Winter, B. 2019. Statistics for linguists: An introduction using R. London: Routledge, 2019.

Cobley, P., Schulz, P. (Eds.) (2013). Theories and models of communication (Vol. 1). The Hague: Walter de Gruyter.

RStudio. https://www.rstudio.com

Literature calibrated to BA projects

Additional materials

Articles from the EAORC list: http://martinedwardes.me.uk/eaorc/

Additional texts made available depending on students' research interests.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

TRANSLATION STUDIES ()

Summer semester:

- in-class presentation of the proposed BA topic (20%)

- progress on the BA project (80%)

with the following grades:

0 – 59% – niedostateczny

60 – 69 % – dostateczny

70 – 75 % – dostateczny plus

76 – 85 % – dobry

86 – 90% – dobry plus

91 – 100 – bardzo dobry

LITERARY STUDIES (dr Hetman)

Grading methods:

- a presentation on BA research (10%)

- BA project assessment (15%)

- active participation in class (25%)

- progress on BA thesis (50%)

with the following grades:

0 – 59% – niedostateczny

60 – 69 % – dostateczny

70 – 75 % – dostateczny plus

76 – 85 % – dobry

86 – 90% – dobry plus

91 – 100 – bardzo dobry

CULTURAL STUDIES (dr Nelly Strehlau)

Graded credit based on:

Progress on BA thesis and assigned tasks, on time (delivering fragments of BA thesis within specified deadlines) (W1, U1, U2, U3, U4, U5) : 60%

- a presentation on BA research (W1, U1, U3, U4): 10%

- active participation in class (K1): 30%

with the following grades:

0 – 59% – 2

60 – 69 % – 3

70 – 75 % – 3+

76 – 85 % – 4

86 – 90% – 4+

91 – 100 – 5

EXPERIMENTAL LINGUSTICS (dr Marta Sibierska)

Grading methods:

- progress on BA thesis and assigned tasks, on time: 60%

- a presentation on BA research: 10%

- active participation in class: 30%

Grading scale

0 – 59% – 2

60 – 69 % – 3

70 – 75 % – 3+

76 – 85 % – 4

86 – 90% – 4+

91 – 100 – 5

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Hetman, Monika Linke-Ratuszny, Nelly Strehlau, Przemysław Żywiczyński
Prowadzący grup: Jarosław Hetman, Monika Linke-Ratuszny, Nelly Strehlau, Przemysław Żywiczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aims of the Bachelor Seminar are:

-) to develop skills connected with the choice of field of study;

-) to develop the ability of writing a bachelor's thesis in agreement with the requirements for this type of work;

-) to develop the knowledge and academic skills in accordance with the field of study of the particular seminar group

In 2021/2022 summer term, the class may be conducted remotely with the use of remote teaching and testing methods, primarily through the Moodle and BigBlueButton or MS Teams platforms, pending decisions of the university authorities.

Pełny opis:

as specified above

Literatura:

as specified above

Uwagi: (tylko po angielsku)

Click on "Seminar, 30 hours → more information" for additional notes about 2021/2022 cycle.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Hetman, Ewa Kościałkowska-Okońska, Marta Sibierska, Nelly Strehlau
Prowadzący grup: Jarosław Hetman, Ewa Kościałkowska-Okońska, Marta Sibierska, Nelly Strehlau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aims of the Bachelor Seminar are:

-) to develop skills connected with the choice of field of study;

-) to develop the ability of writing a bachelor's thesis in agreement with the requirements for this type of work;

-) to develop the knowledge and academic skills in accordance with the field of study of the particular seminar group

In 2022/2023 summer term, the class is scheduled to be conducted in person, however, it may be conducted remotely with the use of remote teaching and testing methods, primarily through the Moodle and BigBlueButton or MS Teams platforms, pending decisions of the university authorities.

Pełny opis:

as specified above

Literatura:

as specified above

Uwagi: (tylko po angielsku)

Click on "Seminar, 30 hours → more information" for additional notes about 2022/2023 cycle.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Antoniak, Dorota Guttfeld, Marek Placiński, Nelly Strehlau
Prowadzący grup: Joanna Antoniak, Dorota Guttfeld, Marek Placiński, Nelly Strehlau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aims of the Bachelor Seminar are:

-) to develop skills connected with the choice of field of study;

-) to develop the ability of writing a bachelor's thesis in agreement with the requirements for this type of work;

-) to develop the knowledge and academic skills in accordance with the field of study of the particular seminar group

In 2022/2023 summer term, the class is scheduled to be conducted in person, however, it may be conducted remotely with the use of remote teaching and testing methods, primarily through the Moodle and BigBlueButton or MS Teams platforms, pending decisions of the university authorities.

Pełny opis:

as specified above

Literatura:

as specified above

Uwagi: (tylko po angielsku)

Click on "Seminar, 30 hours → more information" for additional notes about 2022/2023 cycle.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)