Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Literature and culture today: Media Studies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG3S-LCT-MS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literature and culture today: Media Studies
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Interest in film and television studies.

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in classes - 30 hrs

- consultations and feedback - 20 hrs


Self-study hours:

- preparation for classes - 20 hrs

- reading literature - 20 hrs

- preparation for tests - 5 hrs

- preparation for the final project and essay – 30hrs


Altogether: 125 hrs (5 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) The student

W1: has advanced knowledge of the terminology used in Anglophone media studies (K_W10)


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) The student

U1: is able to search for, analyse and interpret information from various sources, applying methods of media studies and using advanced technologies in their research (K_U01, K_U02).

U2: is able to apply selected theoretical perspectives and paradigms pertaining to media studies and use their knowledge in academic discussions (K_U05, K_U06)

U3: is able to formulate critical opinions about cultural artefacts on the basis of academic knowledge and experience, and to present their critical opinions in various forms and media (K_U14, K_U15, K_U16)

U4: is able to undertake autonomous tasks in the field of media studies, taking into account the objectives and instructions formulated by their academic supervisors (K_U07, K_U09).

U5: is able to gain and deepen their knowledge in the field of cultural and media studies and develop their research skills on their own (K_U10).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) The student

K1: is able to critically assess their knowledge and abilities, and understands the need for constant development (K_K01).


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The seminar introduces major interpretative techniques and critical methods in contemporary media studies.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The seminar presents major interpretative techniques and problems in contemporary TV and film studies with the aim to provide critical and analytical tools to be used in other courses and individual work. The issues discussed during the course include the structure of TV texts, contemporary film criticism, realism, representation and ideology, postmodern narratives.

Literatura: (tylko po angielsku)

Selected readings from:

Burton, Graeme. 2005. Media and Society: Critical Perspectives. Maidenhead, England: Open University Press

Conard, Mark T. 2006. The Philosophy of Film Noir. Lexington, KY.: University Press of Kentucky.

Eubank Leo and Marshall Cohen (eds.). 2004. Film Theory and Criticism: Introductory Readings. New York: Oxford University Press.

Stadler, Jane and Kelly Mcwilliam. 2009. Screen Media: Analysing Film and Television. Crows Nest, N.S.W.: Allen & Unwin.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods and criteria:

Participation in discussion and completion of assignments – W1, U2, U3, K1 (35%)

Project presentation and description – W1, U1, U2, U3, U4, U5, K1 (45%)

Tests – W1, U3, K1 (20%)

fail – 0-59 %

satisfactory – 60-69 %

satisfactory plus – 70-75 %

good – 76-85 %

good plus – 86-90 %

very good – 91-100 %

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Katarzyna Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The seminar introduces major interpretative techniques and critical methods in media and film studies.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As in part A.

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Should the class be conducted online, remote teaching and testing methods will be used (primarily Moodle and Microsoft Teams).

Link do Moodle

Link do MS Teams

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)