Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Language and linguistics today: Stylistics: Textual Explorations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG3S-LLT-STE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Language and linguistics today: Stylistics: Textual Explorations
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Interest in stylistic analysis and linguistic creativity

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) 3 ECTS (75h)

30 – contact hours

15 – ongoing preparation for classes

15 - work on the project/work-sheet

15 hour – preparation for the final test, along with individual instruction

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) K_W07, The graduate has basic knowledge of research-related terminology and methodology applied in language studies.

K_W13, The graduate has basic knowledge of selected language issues in the comparative, contrastive, and intercultural contexts.


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) K_U08, The graduate is able to gain and deepen their knowledge and develop their research skills on their own.

K_U16, The graduate displays argumentation skills and is able to refer to scholars’ opinions as well as to draw conclusions.

K_U17, The graduate is able to conduct a preliminary search of library holdings, use databases and the Internet, prepare a list of references, add notes with due care as to the copyright, format documents using a word processor and make a presentation.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K_K01, The graduate is aware of the level of their knowledge and skills and understands the need for constant learning and development of their skills. The graduate is able to inspire and coordinate the learning process of other persons.Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Seminar, analytic tasks, filling out work-sheets…

seminar, analytic tasks, problem solving, Q&A sessions, peer teaching, team teaching


K_W07, K_W13, K_U16, K_U17, K_01Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The seminar is designed to familiarize the students with the key reference points within the frameworks of Text Linguistics and Cognitive linguistics and the relevant application of these in stylistic analysis

On-line teaching sessions will be carried out with the support of the following distance learning tools: MICROSOFT TEAMS (is the basic tool for interactive sessions), USOS will provide the students with extra instructions, mini-lectures, comments and feedback, by means of e-mails and attachments sent to particular groups.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Text Linguistics (1) fundamental assumptions: stucture and function, problem solving in lg (2) regulative principles: efficiency, effectiveness, appropriateness (3) constitutive principles: cohesion, coherence, intentionality, acceptability, informativity, situationality, intertextuality

Cognitive Semantics (1) Categorisation by schema (generic-specific) & by prototype (centre-periphery) (2)Cognitive Models: ICMs and CTM Cognitive Theory of Metaphor (a) propositional models, (b) image-schematic models, (c) metaphorical models: types & features, metaphorical coherences and duals, (d) metonymic models vs. metaphorical m. (3) The Invariance hypothesis (4) the Great Chain metaphor...(5)

meaning motivation and polysemy (6) axiology... (7) CIT Conceptual Integration Theory: Mental Spaces and Blends

Cognitive Grammar: (1) Symbolic units, F/G & (S>T) peripheral v. autonomous processing (2) Entities: things, atemporal relations and processes (3) domains: concepts (domain matrix) (4) construal operations/dimensions of imagery/focal adjustments “camera-work”: schematicity, prominence, scope, perspective, abstraction, selection, transformation (dynamicity-virtuality) (5) grammar as image: (‘figures in the carpet metaphor’), (6) e-sites, (7) active zones, etc.

Literatura: (tylko po angielsku)

Skrzypczak, Waldemar. 2006. “On Text Linguistics: some terminological distinctions.” NKJO w Toruniu, Silva Rerum. Nr 6/7, 63-71.

Skrzypczak, Waldemar. 2006. “Alternate Construals, Duals and Selective Projections.” Worlds in the Making Constructivism and Postmodern Knowledge, red. Edyta Lorek-Jezińska, Teresa Siek-Piskozub i Katarzyna Więckowska. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 67-85

Skrzypczak, Waldemar. 2007. “Cognitive Stylistics: Towards Dimensions of Uniqueness and Novelty in Textual Imagery.” Multiculturalism, at the Start of 21st Century, red. Krystyna Kujawińska-Courtney i Maria A. Łukowska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 371-383.

Skrzypczak, Waldemar. 2008. „Metaphor as a dynamic asymmetry.” Philologica Wratislaviensa: From Grammar to Discourse. Metaphor and Cognition, red. Zdzisław Wąsik and Tomasz Komendziński. Frankfut am Main: Peter Lang, 53-62

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Active involvement during classes (30%)

Analytical tasks, essays and work-sheets (30%)

Final test (40%)

Very good – 91-100% (5.0)

Good plus – 86-90% (4+)

Good – 76-85% (4.0)

Satisfactory plus – 70-75% (3+)

Satisfactory – 60-69% (3.0)

Fail – 0-59% (2)

K_W07, K_W13, K_U16, K_U17, K_01

The students will be assessed on the basis of attendance (on-line presence during distance-learning sessions or real-space contact sessions if the situation permits), on the basis of their aptitude resulting from regarding active engagement in the activities, on the basis of assignments sent on time according to ongoing instructions at particular stages of the course (worksheets and mini-essays), the final test or project, and/or the examination test if relevant.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Skrzypczak
Prowadzący grup: Waldemar Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

as in A.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

as in A.

Literatura: (tylko po angielsku)

as in A.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Skrzypczak
Prowadzący grup: Waldemar Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

as in A.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

as in A.

Literatura: (tylko po angielsku)

as in A.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)